Nr.265 - Direktionens Ledetråd 2017

Sagsnr.: 16/9040

 

Beslutningstema

Direktionens ledetråd for 2017 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Direktionen udarbejder årligt en ledetråd, hvor der sættes retning for det kommende års arbejde i organisationen. Ledetråden er direktionens værktøj til at sætte en retning for, hvordan organisationen skal arbejde med henblik på at understøtte de politiske målsætninger, som Byrådet udstikker.


Ledetrådens tilblivelse

Ledetråd 2017 er blevet til på baggrund af strategiske drøftelser i direktionen, i chefforum samt med en gruppe institutionsledere. Ledetråden er desuden blevet drøftet i Hovedudvalget. Ledetråden er i år udviklet i sin form. Det er arbejdet med at tydeliggøre betydningen af de tre strategiske temaer for kommunens borgere, organisationen og for medarbejderne og med den grafiske illustration af dette.


Årets temaer

Der er sammenhæng mellem årets tre strategiske temaer, som spiller sammen og bygger videre på tidligere års ledetråde. Til de tre strategiske temaer er tilknyttet budskaber, som udfolder temaets betydning for kommunens borgere, organisationen og for medarbejderne.


Direktionen har valgt at videreføre sidste års tema om effekt for borgerne. Et fokus der skal sikre, at de indsatser, som vi sætter ind med, altid har den ønskede og størst mulige effekt for borgeren. I organisationen er arbejdet med effekt både udmøntet i fælles organisatoriske tiltag og konkrete lokale indsatser målrettet de enkelte fagområder. Ledelsesmæssigt har der bl.a. været sat fokus på datadrevet ledelse som del af effektarbejdet. I de enkelte centre er nye arbejdsmetoder med fokus på effekt taget i brug. Bl.a. arbejder Center for Borgerservice og Digitalisering med ”effektkæden” i deres projekter, hvor fokus er på hvordan ressourcer, processer, ydelser og resultater spiller sammen om at skabe effekt for borgerne. Indsatser som der skal bygges videre på i det fortsatte arbejde med effekt for borgerne.


I forlængelse af sidste års tema om samspil med borgeren om velfærden introducerer direktionen temaet ”grænsekrydsende samarbejde”. Med det sætter direktionen fokus på, at vi både skal krydse vores egne interne organisatoriske grænser og de grænser, der markerer os i forhold til omverdenen. Det skal vi bl.a. gøre for at skabe den helhedsorienterede indsats, som vores borgere og virksomheder efterspørger, og som samtidig kan bidrage til at skabe den bedst mulige effekt for dem.


Med temaet ”faglighed og kompetence” fortsættes arbejdet i sporet af sidste års fokus på trivsel og faglighed. Direktionen stiller nu skarpt på, hvordan vi gennem vores arbejde skaber udvikling og læring, og hvordan vi kan skabe udvikling ved at hente inspiration fra andre brancher.


Ledetrådens tre tværgående strategiske temaer er således i 2017:

·         Effekt for borgerne – indsatser der virker

·         Grænsekrydsende samarbejde – helhedsorienteret indsats

·         Faglighed og kompetence – et arbejdsliv i udvikling


Fra ord til handling

Ledetrådens temaer bliver oversat og konkretiseret i centrenes og institutionernes årsplaner. Som inspiration til det arbejde er der opstillet nogle refleksionsspørgsmål, som kan give input til drøftelserne. Desuden er der udbudt kurser i udarbejdelsen af årsplaner, hvor der også er fokus på koblingen mellem ledetråd og årsplan.


Opfølgning på det strategiske arbejde med ledetråden foregår løbende i de enkelte institutioner og centre og gennem dialog med direktionen. Hvert år inviteres 6 forskellige institutioner og centre til en strategisk drøftelse med direktionen om arbejdet med ledetråden i institutionernes og centrenes årsplaner. Drøftelserne giver en god pejling af organisationens arbejde med implementeringen af de strategiske temaer og giver samtidig et godt afsæt for udarbejdelsen af det efterfølgende års ledetråd, hvormed der sikres kontinuitet og udvikling i det strategiske arbejde. De strategiske drøftelser har således både givet input til årets tre temaer og til udviklingen af ledetrådens form.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Ledetråden er sendt digitalt til ledercirklen 1. november, ligesom den vil blive præsenteret på rådhusinformationsmødet i december. Ledetråden er desuden tilgængelig på medarbejderportalen.

Ledercirklen præsenteres for ledetråden den 8. december på væksthusseminaret. Endelig afholdes der kursus i ledetråd og udarbejdelse af årsplaner i december.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.