Nr.263 - Orientering om status på ventilationssagen i Egedalsvænge

Sagsnr.: 16/25168

 

Beslutningstema

Orientering om status i ventilationssagen (indeklimasagen) i Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

Med henvisning til Byrådets beslutning på møde den 26. september 2016 gives hermed en orientering om, hvad der er sket i sagen, siden Økonomiudvalget sidste møde den 24. oktober 2016.

 

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik og Styrelsen for Patientsikkerhed (”embedslægen”) har holdt møde den 25. oktober, hvor man har drøftet samarbejde og sagsgang omkring beboerundersøgelser og rådgivning. Ca. 60 beboere er henvist af egen læge til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik. 25 beboere er foreløbigt undersøgt, og i 6 tilfælde har Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik vurderet, at der kan være en sammenhæng mellem de pågældende beboeres sygdomssymptomer og indeklimaet i Egedalsvænge.

 

3B oplyser, at man har tilbudt de nævnte 6 beboere anden bolig. 1 beboer har ønsket og fået en ny bolig i Egedalsvænge pr. 1. november 2016. 1 beboer har ønsket ny bolig i en anden 3B afdeling. 4 beboere har ønsket ny bolig i Fredensborg kommune i et andet boligselskab. 3B er i dialog med de øvrige boligselskaber i kommunen herom.

 

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik og Styrelsen for Patientsikkerhed aftalte, at førstnævnte udarbejder notat, hvori der foretages en sammenfattende vurdering af det billede, der tegner sig i forhold til sammenhæng mellem nogle beboeres sygdomssymptomer og indeklimaet i bebyggelsen. Kommunen modtager kopi af det nævnte notat, der forventes at foreligger ultimo november.

 

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik og Styrelsen var enedes om ikke at anbefale en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne på nuværende tidspunkt.

 

Administrationen har holdt møde med Styrelsen for Patientsikkerhed den 27. oktober. Styrelsen orienterede her om sit møde med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, jf. ovenfor.

 

På mødet drøftedes, hvordan kommunen bør forholde sig i forhold til sin gældende aftale med 3B om anvisning af ledige boliger. Det var Styrelsens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt er sundhedsmæssigt grundlag for at hindre nye anvisninger. Dog anbefalede Styrelsen, at nye lejere modtager en skriftlig orientering om indeklimasagen inden de binder sig til et lejemål i Egedalsvænge. Administrationen har efterfølgende taget kontakt til 3B og aftalt de nærmere detaljer.


Styrelsen tilkendegav i øvrigt, at man var indstillet på at deltag i det kommende beboermøde i Egedalsvænge den 22. november, hvor også kommunen vil være repræsenteret.


Administrationen har til Økonomiudvalgets orientering indhentet nærmere oplysninger om indholdet og tidsplanen for de undersøgelser, 3B har antaget Teknologisk Institut til at udføre. Det drejer sig om følgende:


Teknologisk Instituts undersøgelser er overordnet opdelt i 5 trin:

1.    Mikrobiologisk undersøgelse af affaldsskakte, der er anvendt til indblæsningskanaler, den fysiske del af undersøgelsen er afsluttet, og TI har oplyst, at endelig rapport foreligger medio november 2016.

2.    Mikrobiologisk undersøgelse af lejligheder foretages i perioden fra d. 16-25. november. TI har oplyst, at endelig rapport foreligger senest medio december 2016.

3.    Kemisk undersøgelse af lejligheder foretages i perioden fra d. 14-21 november. TI har oplyst, at endelig rapport foreligger medio december 2016.

4.    Kemisk undersøgelse af indblæsningsluften i affaldsskaktene udføres i slutningen af november måned. TI har oplyst, at endelig rapport foreligger senest medio december 2016.

5.    Renhedsundersøgelse af ventilationskanaler på loft (støv) er udført d. 2. november, og rapport foreligger ultimo november

6.    Opsamling på delrapporter forventes at foreligge medio januar 2017.

 

Administrationen har siden sidste økonomiudvalgsmøde haft 3 telefoniske henvendelser på den oprettede hotline. Henvendelserne, der mest handlede om snavs og skidt fra ventilationsanlægget, er håndteret i samarbejde med 3B til de pågældende beboeres tilfredshed. Ingen beboere har benyttet sig af kommunens ”åben hus” tilbud, der forekommer hver mandag kl. 16 – 17.

 

Det kan afslutningsvis oplyses, at kommunen har antaget ekstern rådgiver til at bistå kommunen med de tekniske vurderinger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven og almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.