Nr.261 - Udskiftning af medlemmer i Handicaprådet

Sagsnr.: 16/30816

 

Beslutningstema

Dansk Folkeparti og Danske Handicaporganisationer anmoder om udskiftning af deres respektive repræsentant i Handicaprådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Anmodning om udskiftning fra Dansk Folkeparti

På Byrådets konstituerende møde i december 2013 blev de 7 kommunale medlemmer og stedfortrædere udpeget til Handicaprådet.


I henhold til konstitueringsaftalen har Dansk Folkeparti en plads i Handicaprådet, som har været besat af byrådsmedlem Flemming Rømer (O).


Flemming Rømer har anmodet om at blive fritaget fra sit hverv som medlem af Handicaprådet og i stedet lade Jørgen S. Elleboe ligeledes fra Dansk Folkeparti indtræde som medlem af Handicaprådet.


Anmodning om fritagelse for hvervet og dermed indtræden af nyt medlem er begrundet i, at Jørgen S. Elleboe har mere erfaring og interesse inden for Handicaprådets kompetenceområde.


Det er almindelig antaget i teori og praksis, at et byrådsmedlem på begæring kan fritages for varetagelse af et udvalgshverv for resten af valgperioden, når Byrådet skønner der er en rimelig grund hertil.

 

Der tilkommer Byrådet et betydeligt skøn ved vurderingen af, om et medlem har en sådan rimelig grund til at anmode om fritagelse for et udvalgshverv, at begæringen bør imødekommes. Byrådet vil således også kunne imødekomme en begæring om udtræden, der er begrundet i fx politiske forhold.


Det bemærkes, at uagtet Byrådets godkendelse af udskiftning af medlem i Handicaprådet, vil personlig stedfortræder fortsat være Asger T. Vigeholm (I).Anmodning om udskiftning fra Danske Handicaporganisationer, Fredensborg

Handicaprådet består ud over de politiske repræsentanter af 7 medlemmer, som er udpeget af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, Fredensborg.


Et af medlemmerne – Nete Kegel – ønsker at udtræde af Handicaprådet.


DH-Fredensborg indstiller, at Inge Zeisner – som p.t. er personlig stedfortræder for Nete Kegel – udpeges som nyt medlem af Handicaprådet.


I forlængelse heraf indstiller DH-Fredensborg, at John Hjort Larsen udpeges som ny stedfortræder for Inge Ziesner.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og retssikkerhedsloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender, at betingelserne er til stede for at Flemming Rømer fritages for sit hverv som medlem af Handicaprådet.

  1. At Byrådet tager til efterretning, at Danske Folkeparti udpeger Jørgen S. Elleboe, som medlem af Handicaprådet med virkning fra 1. december 2016.

  1. At Byrådet udpeger Inge Zeisner til medlem at Handicaprådet.

  1. At Byrådet udpeger John Hjort Larsen som personlig stedfortræder for Inge Zeisner.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.