Nr.259 - Skema B ansøgning - ombygning og opretning af Niverødgård

Sagsnr.: 15/9868

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema B angående ombygning og opretning af Fredensborg Boligselskabs afdeling Niverødgård.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB har den 24. oktober 2016 på vegne af Fredensborg Boligselskab, fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende ombygning og opretning af Niverødgård-afdelingen.


Det kan indledningsvist konstateres, at økonomien i skema B svarer helt til den økonomi Byrådet godkendte med skema A på sit møde den 25. januar 2016.


Byrådets Skema A godkendelse havde følgende indhold:

  1. Skema A for den støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 5.030.000 kr.
  2. Skema A for den u-støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 4.224.050 kr.
  3. Arbejdernes finansiering, herunder den afledte lejenedsættelse på 20 kr. pr. m2 pr. år godkendes, således at den fremtidige, gennemsnitlige leje bliver 960/m2/år.
  4. Fredensborg Kommune giver tilsagn om 100 % garanti for låneoptagelsen. For så vidt angår det støttede lån på 5.030.000 kr. dog under forudsætning af, at Landsbyggefonden regaranterer 50 %.
  5. Fredensborg Kommune godkender den af Landsbyggefonden forudsatte kapitaltilførsel med en kommunal andel på 180.000 kr., hvilket beløb finansieres af kassebeholdningen.

Skema B

I sin ansøgning om godkendelse af skema B anfører boligselskabet, at Hovedstadens Bygningsentreprise havde det laveste bud ved licitationen. Tilbudsprisen havde en sådan størrelse, at det er muligt at gennemføre sokkelisoleringen, samt øge facadeisoleringen fra 50 mm til 100 mm inden for den økonomiske ramme, der blev godkendt med skema A.


En sammenligning mellem økonomien i skema A og skema B ser således ud:


 

Skema A

Kr.

Skema B

Kr.

Forskel A–B

Kr.

Støttede arbejder

5.030.000

5.030.000

0

Ustøttede arbejder

4.224.050

4.224.050

0

I alt

9.254.000

9.254.000

0


Finansiering.

Overensstemmelsen mellem skema B og skema A betyder, at den i skema A angivne finansiering kan fastholdes. Der optages således realkreditlån på 5.030.000 kr. til finansiering af de støttede arbejder og realkreditlån på 4.224.000 kr. til finansiering af de ustøttede arbejder. De årlige ydelser på de 2 lån andrager fortsat 382.714 kr. Da der foreligger tilsagn fra Landsbyggefonden om huslejestøtte med 421.000 kr. årligt, vil også den i skema A angivne lejenedsættelse på 20 kr. pr. m2 pr. år kunne realiseres. Lejen vil herefter udgøre 960 kr. pr. m2 pr. år.


Der ansøges om stadfæstelse af kapitaltilførslen på i alt 900.000 kr., hvoraf kommunen med skema A gav tilsagn om at yde sin femtedel, svarende til 180.000 kr. Kapitaltilførslen vil gøre det muligt at dække det opsamlede underskud i afdelingen på ca. 522.000 kr. ligesom beboerindskuddet kan nedsættes med ca. 337.000 kr.


Ombygningen og opretningen af afdelingen omfatter følgende:

·          

Omdannelse af 3 stk. eksisterende 2-rums boliger i stueetage – boligerne nr. 1, 9 og 15 - til 3-rums boliger.

·          

Omdannelse af eksisterende 2-rums bolig nr. 37 til ny og lidt større (ca. 94 m²) 3-rums bolig med to regulære soveværelser. Forøgelsen – ca. 9 m² - tages fra nr. 39.

·          

Omdannelse af bolig nr. 39 til ny og lidt mindre (ca. 106 m²) 3–rums bolig med 2 regulære soveværelser.

·          

Fælles forrum for nr. 15 og 17 ombygges sådan, at hver af boligerne får egen entré og egen indgang.

·          

Etablering af ny 2-rums bolig på ca. 62 m² i eksisterende og ufærdige fællesrum.

·          

Der foretages fysisk opdeling og afgrænsning af haverne tilhørende stueetageboligerne (10 stk.).

·          

Der etableres 3x3 m træterrasser med niveaufri adgang i haver tilhørende stueetageboligerne.

·          

Afdelingens ydervægge og gavle efterisoleres med 100 mm facadeisolering beklædt med facadepuds. Yderligere drænes og efterisoleres soklerne med 100 mm isolering til afhjælpning af kuldebroer og optimering af isoleringsgraden.

·          

Eksisterende og rustangreben vinkel-bæreprofil for altangang bliver udskiftet til nyt rustfrit bæreprofil.

 

Tidsplan

Boligselskabet påregner at starte byggearbejderne i begyndelsen af januar 2017 og forventer disse afsluttet i juni 2017. Skema C forventes fremsendt til kommunen i 3. kvartal 2017.

 

Interne godkendelser

Helhedsplanen og skema B er godkendt af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen på møder den 27. september 2016.

 

Administrationen bemærker, at den beskrevne ombygnings- og opretningsplan kun kan gennemføres, såfremt Byrådet vedstår sit tilsagn om medfinansiering.

Bevilling

Nærværende sag medfører ikke behov for yderligere bevillinger eller garantistillelser i forhold til Byrådets godkendelse af skema A på møde den 25. januar 2016.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Skema B for den støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 5.030.000 kr.
  2. At Skema B for den u-støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 4.224.050 kr.
  3. At arbejdernes finansiering, herunder den afledte lejenedsættelse på 20 kr. pr. m2 pr. år godkendes, således at den fremtidige, gennemsnitlige leje bliver 960/m2/år.
  4. At Fredensborg Kommune giver tilsagn om 100 % garanti for låneoptagelsen. For så vidt angår det støttede lån på 5.030.000 kr. dog under forudsætning af, at Landsbyggefonden regaranterer 50 %.
  5. At Fredensborg Kommune godkender den af Landsbyggefonden forudsatte kapitaltilførsel med en kommunal andel på 180.000 kr., hvilket beløb finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Anbefaler administrationens indstillinger efter afstemning:


Liste V stemte imod indstillingens punkt 1-4, men stemmer for indstillingens punkt 5.


Liste I stemte imod indstillingens punkt 1-5.