Nr.258 - Humlebæk Boligselskab - Enebærhaven - skema C

Sagsnr.: 10/48459

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af endeligt byggeregnskab – skema C – for renoveringen og ombygning af Humlebæk Boligselskabs afdeling, Enebærhaven.

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Boligselskab har den 20. oktober 2016 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C angående renovering og ombygning af Enebærhaven. Enebærhaven består af 186 almene familieboliger, klublokaler, vaskeri, gæstebolig og efter renoveringen nu også et nyopført fælleshus.


Renoveringens støttede arbejder har omfattet renovering af facader, trappeopgange, indgangspartier og badeværelser, etablering af elevator i trapperum (i halvdelen af opgangene), renovering af el-installation, afløb og vandinstallationer samt nyindretning af friarealer.


De ustøttede arbejder har omfattet udskiftning/renovering af vinduer, altaner og varmekedel, montering af emhætter og genveks, udskiftning af trægulve, efterisolering af tag samt etablering af solvarme til opvarmning af brugsvand.


Boligselskabet oplyser, at renoveringen og ombygningen af lejligheder har været en stor succes, og at dette har tiltrukket nye lejere, således at alle lejligheder nu er udlejet.


Skema B.

Byrådet godkendte på sit møde den 2. april 2013 skema B for renovering af Enebærhaven, jf. protokolleringen i sagen:


  • At der i forbindelse med projektet netto nedlægges 10 lejligheder.
  • At der meddeles tilsagn om garantistillelse for støttet realkreditlån på 181,799 mio. kr. under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regarantiforpligtelsen for halvdelen af lånet.
  • At der meddeles tilsagn om garantistillelse for yderligere ustøttet realkreditbelåning på op til 37,612 mio. kr. til forbedrings- og opretningsarbejder.
  • At en lejeforhøjelse, der bringer den årlige leje for beboerne op på ca. 1.002 kr. pr. m2 godkendes.

Skema C.

En sammenligning af den økonomi, Byrådet godkendte med skema B og det nu fremsendte skema C, ser således ud:


 

Skema B

Mio. kr.

Skema C

Mio. kr.

Forskel C – B

Mio. kr.

Støttede arbejder

181,799

192,429

10,630

Ustøttede arbejder

37,612

58,054

20,442

Renoveringsarbejder i alt

219,411

250,483

31,072


Som det fremgår af skemaet udgør de støttede arbejder ifølge skema C 10,630 mio. kr. mere end godkendt i skema B. Boligselskabet oplyser, at overskridelsen skyldes merudgifter til fjernelse og håndtering af asbest, PCB, klorparaffiner og ophugning af ekstra beton.


Boligselskabet oplyser, at Landsbyggefonden har givet en ekstrabevilling på 10,630 mio. kr., og at Fonden har godkendt den samlede udgift til de støttede arbejder.


For så vidt angår de ustøttede arbejder fremgår det af skemaet, at disse i skema C udgør 58,054 mio. kr., hvilket er 20,442 mio. kr. mere end godkendt i skema B.


Boligselskabet oplyser, at overskridelsen skyldes uforudsete entrepriseudgifter samt udgifter til arbejder, som var med i det oprindelige projekt, som blev taget ud i forbindelse med besparelsesrunden. Det oplyses, at Landsbyggefonden har godkendt, at reguleringskontoen anvendes til finansiering af overskridelsen på 20,442 mio. kr. for ustøttede arbejder.


Landsbyggefonden har endvidere godkendt, at restsaldoen på reguleringskontoen, 3,382 mio. kr. anvendes til dækning af manglende huslejestigninger i perioden 2013-2017.


Finansiering.

Byrådet godkendte med skema B en garantistillelse i forhold til de støttede arbejder på 181,799 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Ifølge skema C udgør de støttede arbejder nu 192,429 mio. kr., og der er derfor behov for yderligere kommunal garantistillelse på 10,630 mio. kr. ligeledes med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.


For så vidt angår de ustøttede arbejder ansøger boligselskabet om kommunens godkendelse af, at merudgiften på 20,442 mio. kr. finansieres af selskabets opsparede midler på reguleringskontoen. Der er ikke behov for yderligere kommunal garantistillelse for de ustøttede arbejder i forhold til skema B.


Boligselskabet anmoder desuden om godkendelse af, at restbeløbet på reguleringskontoen på 3,382 mio. kr. anvendes til dækning af manglende huslejestigninger, jf. ovenfor.


Endelig anmoder boligselskabet om, at kommunen stiller 100 % garanti for særskilt lån på 0,550 mio. kr. til finansiering af solcelleprojektet.


Det er muligt for Byrådet ikke at godkende skema C. Dette vil i udgangspunktet betyde, at den finansiering, Landsbyggefonden har godkendt, ikke kan opnås. Afdelingen må i stedet finansiere arbejderne på en mindre attraktiv vis, med lejeforhøjelser for beboerne til følge.


Når karakteren af de arbejder, der har medført budgetoverskridelsen, tages i betragtning og når Landbyggefonden har godkendt disse og givet ekstrabevillinger hertil, vil der efter administrationens opfattelse ikke være en saglig begrundelse for, at Byrådet vælger at gøre brug af sin mulighed for ikke at godkende skema C. 

Bevilling

I forhold til Byrådets godkendelse af skema B indebærer en godkendelse af skema C en yderligere kommunal garantistillelse på 10,630 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden samt en yderligere garanti på 0,550 mio. kr. for lån til solcelleprojektet.


Det bemærkes, at disse garantier ikke påvirker kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. at Byrådet godkender skema C for renovering og ombygning af Enebærhaven.
  2. at Byrådet meddeler tilsagn om at forøge sin garantistillelse for lån til støttede arbejder fra 181,799 mio. kr. til 192,429 mio. kr., forudsat Landsbyggefonden regaranterer for 50 %.
  3. at Byrådet vedstår sit tilsagn om garantistillelse for lån til ustøttede arbejder på 37,612 mio. kr.
  4. at Byrådet godkender, at et beløb på 20,442 mio. kr. afholdt til yderligere ustøttede arbejder finansieres af opsparede midler på reguleringskontoen.
  5. at Byrådet godkender, at et beløb på 3,382 mio. kr. afholdes af opsparede midler på reguleringskontoen til dækning af manglende huslejestigninger i perioden 2013-2017.
  6. at Byrådet påtager sig at stille garanti for lån på 0,550 mio. kr. til finansiering af solcelleprojektet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.