Nr.257 - Skema B ansøgning - Stejlepladsen III - Baunebjergvej 283

Sagsnr.: 15/29109

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema B angående nyopførsel af Stejlepladsen III omfattende af 10 almene boliger og et fælleshus.

Sagsfremstilling og økonomi

Domea har med brev af 25. oktober 2016 på vegne af Humlebæk Boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende nyopførsel af 10 almene familieboliger, særligt rettet mod seniorer, samt et fælleshus for den nye afdeling (Stejlepladsen III) og Stejlepladsen II. Boligerne er på i alt 790 m2, mens fælleshuset er på 200 m2


Det kan indledningsvist konstateres, at projektet ifølge skema B er blevet 340.000 kr. billigere end opgivet i skema A, jf. opgørelsen nedenfor.


Byrådet godkendte på sit møde den 25. januar 2016 skema A med bemærkning om, at kommunen er sindet at deltage i finansieringen af byggeriet tidligst i 2017 med et grundkapitallån på 2.314.600 kr. og en lånegaranti for realkreditbelåningen til en nettoværdi på 4.629.200 kr. svarende til 50 % af 9.258.400 kr.


Skema B

En sammenligning af anlægsbudgettet i skema A og skema B ser således ud:


 

Skema A

Kr.

Skema B

Kr.

Forskel A – B

Kr.

Grundudgifter

5.358.000

5.175.000

-183.000

Håndværkerudgifter

13.606.000

13.634.000

28.000

Omkostninger

3.792.000

3.616.000

-176.000

Gebyrer

390.000

381.000

-9000

I alt

23.146.000

22.806.000

-340.000


At anlægsbudgettet ifølge skema B er 340.000 kr. mindre end i skema A betyder, at størrelsen på det kommunale grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen ligeledes reduceres, nemlig fra 2.314.600 kr. til 2.280.600 kr.


Kommunen har påtaget sig at yde garanti for den del af realkreditlånet, som overstiger 60 % af ejendommens værdi. Med det nu foreliggende anlægsbudget og med udgangspunkt i, at den færdigopførte ejendoms værdi vil svare til anskaffelsessummen, kan garantien opgøres således:


 

Skema A

Kr.

Skema B

Kr.

Anskaffelsessum

 

23.146.000

22.806.000

Realkreditbelåningen udgør 88 % af anskaffelsessummen svarende til

20.368.480

20.069.280

60 % af ejendommens værdi = 60 % af anskaffelsessum udgør

13.887.600

13.683.600

Den del af Realkreditlån der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi

6.480.880

6.385.680

Kommunal garantistillelse efter 50 % regaranti fra Landsbyggefonden

 

3.240.440

3.192.840


Der var en regnefejl i beregningen af kommunens garanti i skema A godkendelsen, hvor kommunens garanti efter 50 % regaranti fra Landsbyggefonden var opgjort til 4.629.200 kr. Beregningen i skemaet ovenfor (3.240.440 kr.) er den korrekte.


Boligselskabet oplyser, at den gennemsnitlige husleje efter tallene i skema B er beregnet til 1.073 kr. pr. m2. pr. år.

Bevillingsmæssige forhold

Der er i forbindelse med Byrådets principielle stillingtagen til sagen samt i forbindelse med skema A godkendelsen bevilget et grundkapitallån på 2.314.000 kr. til udbetaling tidligst i 2017. Med den reduktion i anskaffelsessummen, der foreligger i skema B, vil grundkapitallånet skulle være på 2.280.600 kr., altså 34.000 kr. mindre end bevilget.


Administrationen bemærker, at projektet ikke kan gennemføres, såfremt byrådet vælger ikke at godkende skema B.

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2016

2017

2018

2019

I alt, drift

0

0

0

0

I alt, anlæg

0

-34

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Den i sagsfremstillingen anførte korrektion på -34.000 kr. af grundkapitallånet medtages i en kommende budgetrevision.


Kommunens garantistillelse for realkreditbelåningen påvirker ikke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At skema B vedrørende opførsel af 10 almene boliger og et fælleshus med en samlet anskaffelsessum på 22.806.000 kr. godkendes.
  2. At kommunen giver tilsagn om at deltage i finansieringen af byggeriet tidligst i 2017 med
    1. Et grundkapitallån på 2.280.600 kr. og
    2. En lånegaranti for realkreditbelåningen til en nettoværdi på 3.192.840 kr. svarende til 50 % af 6.385.680 kr.
  3. At huslejen godkendes med et beløb op 1.073 kr. pr. m2. pr år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:


Liste I og Liste V stemte imod.