Nr.256 - ReVUS handlingsplan 2017-2018 - deltagelse i fyrtårnsprojekter

Sagsnr.: 16/28229

 

Beslutningstema

Som besluttet på KKR-mødet den 13. september 2016 foreslås forslag til fyrtårnsprojekter i den kommende ReVUS handlingsplan 2017-18 behandlet i alle kommuner med henblik på, at den enkelte kommune drøfter eventuel deltagelse i de foreslåede fyrtårne i den kommende handlingsplan.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden opgave som vedtages af regionsrådet med inddragelse af Vækstforum. Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog strategien i september 2015 under overskriften ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”. ReVUS er vedlagt i elektronisk bilag.

 

Regionsrådet har afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af udviklingsprojekter i relation til ReVUS.

 

Puljen fra 2017-2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS. Handlingsplanen vil sætte rammerne for, hvilke initiativer i ReVUS som region og kommuner skal prioritere og igangsætte i løbet af 2017-2018.

 

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”. Der er afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af projekter i relation til strategien. Kommunerne var involveret i arbejdet med ReVUS, og strategien blev drøftet i bl.a. K29, KKR og KKU. Desuden var der en formel høringsproces, hvor kommunerne spillede ind med ca. 140 forslag. 

 

Puljen fra 2017 og 2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS, der vil sætte rammerne for, hvilke af de resterende initiativer i ReVUS, som skal prioriteres og igangsættes i løbet af de kommende to år. Forslag til temaer til handlingsplan har i august og september været drøftet i K29, KKR Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet. 

 

Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 2015 udarbejdet forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Forslag til de 10 fyrtårnsprojekter er vedlagt i bilag 1. Der er fokus på indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft.

 

Forslagene til fyrtårne har i perioden juni til august været drøftet administrativt med kommunerne. Dette har bl.a. betydet, at der er indarbejdet nyt forslag om digital infrastruktur. Anbefalingerne fra K29 er vedlagt i bilag 2. Region Hovedstaden peger på den baggrund på følgende forslag til 10 fyrtårnstemaer;

 1. Trafikplan for hovedstadsregionen
 2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse
 3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
 4. Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser
 5. Living Lab for klimatilpasning
 6. Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi
 7. Madfællesskabet
 8. Smart Greater Copenhagen
 9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
 10. Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger

Politisk er forslagene til fyrtårne blev drøftet på mødet i KKR Hovedstaden den 13. september og i Vækstforum Hovedstaden den 14. september.

 

KKR Hovedstaden pegede på, at:

– Der er behov for yderligere fokusering af fyrtårnene

– Nogle af fyrtårnene forventes at have begrænset kommunal interesse

– Der er ønske om styrkelse af livskvalitet (livability) gennem et selvstændigt fyrtårn herom.

 

I Vækstforum Hovedstaden blev det besluttet, at der ind til videre arbejdes videre med alle ti fyrtårne, men hvis den kommende proces viser, at ingen af de centrale parter har interesse i et fyrtårn, så vil det udgå af handlingsplanen.

 

For at sikre bredest mulig kommunal forankring og indflydelse foreslås det, at de enkelte kommuner politisk (enten i kommunalbestyrelse eller i relevante udvalg) frem til primo december tager stilling, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer kommunen ønsker at deltage i og evt. være tovholder på. Parallelt hermed har regionen administrativt inviteret kommunerne til at medvirke i konkretiseringen af de enkelte fyrtårne.

 

Handlingsplan 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet i december. Endvidere vil de enkelte projektbeskrivelser for de fyrtårne, der indgår i handlingsplanen, skulle godkendes af de enkelte projektdeltagere.

 

 

Administrationens kommentarer til fyrtårnsprojekter

I en overordnet strategisk betragtning har Fredensborg Kommune et godt eksisterende grundlag for at gå aktivt ind i fyrtårnsprojektet omkring Klimatilpasning (nr. 5), fyrtårsprojektet omkring madfællesskaber (nr. 7) og/eller fyrtårnsprojekterne om digital infrastruktur (nr. 8 og 9). Alle tre områder hvor vi allerede i kommunalt regi er langt fremme.

 

I et fundraising perspektiv vil nogle af projekterne have yderligere potentiale for fundraising, såfremt kommunen vælger at gå ind i en aktiv deltagelse. I forhold til de strategiske overvejelser vil især Klimatilpasning (nr. 5) eller Madfællesskaber (nr. 7) kunne tiltrække yderligere midler.

 

I det følgende fremsættes administrationens overordnede anbefaling vedrørende deltagelse i de enkelte fyrtårnsprojekter baseret på en vurdering af de foreslåede projekter set i forhold til kommunens nuværende indsatser på områderne. En uddybet anbefaling med bemærkninger til status, projektforslag samt fundraising er vedlagt i bilag 3.

 

Som det fremgår af nedenstående oversigt anbefaler administrationen, at Fredensborg Kommune deltager i 4 fyrtårnsprojekter, alle som deltager og ingen som tovholder. Det vedrører fyrtårnsprojekt nr. 1, 5, 8 og 9. Fyrtårnsprojekt 7 om Madfællesskaberanbefales ikke, da kommunen allerede har igangværende initiativer på dette område.

 

Fyrtårnsprojekt

 

Anbefaling vedrørende fremadrettet deltagelse i fyrtårnsprojektet

1. Trafikplan for hovedstadsregionen.

Deltagelse

2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse

Ikke deltagelse

3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter

Ikke deltagelse

4. Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser

Ikke deltagelse.

5. Living Lab for klimatilpasning

Deltagelse.

6. Ressource-effektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi

Ikke deltagelse.

7. Madfællesskabet

 

Ikke deltagelse.

8. Smart Greater Copenhagen

Deltagelse.

9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen

Deltagelse.

10. Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materiale-løsninger

Ikke deltagelse.

 

 

Økonomi

Kommunens tilkendegivelse vedrørende deltagelsen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om en overordnet interessetilkendegivelse på nuværende tidspunkt. Det forpligtende engagement opstår først i forbindelse med konkretisering af konkrete projekter i relation til fyrtårnsprojekterne.

 

Som beskrevet forventer regionen at bruge 40 millioner kr. årligt på udvalgte fyrtårnsprojekter, hvilket betyder at de kommuner som indgår aktivt i projekterne kan forvente en vis ressourcekompensation. Puljemidlerne vil dog ikke dække den faktiske omkostning ved at deltage i projektet. Fordelingen af puljemidlerne blandt fyrtårnsprojekterne er ikke kendt for nuværende.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Den politiske drøftelse af forslag til fyrtårnsprojekter kommunikeres til Region Hovedstaden.

Elektroniske bilag

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/erhverv/regional%20vaekst%20og%20udvikling/Documents/Handlingsplan%202015-2016/Den%20regionale%20vækst-%20og%20udviklingsstrategi.pdf

Indstilling

 1. At deltagelse i de foreslåede fyrtårne i den kommende handlingsplan drøftes.
 2. At Fredensborg Kommune tilkendegiver deltagelse i fyrtårnsprojekt nr. 1, 5, 8 og 9.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Godkender administrationens indstillinger.