Nr.254 - Ændret vilkår for arbejdstid og fridage for rådhusets personale pr. 1. januar 2017

Sagsnr.: 16/25951

 

Beslutningstema

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2017-2020 er det besluttet, at harmonisere ansættelsesvilkårene for kommunens medarbejdere og dermed ændre de særlige vilkår for rådhusets medarbejdere den 1. maj og Grundlovsdag.


Det betyder, at disse to dage ikke længere er hele betalte fridage og at rådhusets personale i lighed med kommunens øvrige ansatte får 2 halve fridage mod 2 hele betalte fridage i dag.


Herudover er det besluttet, at spare udbetaling af tillæg for forskudt arbejdstid mellem kl. 17 og 18 om mandagen til de medarbejdere, der har krav på dette, jf. gældende overenskomster.


Ændringerne skal træde i kraft pr. 1. januar 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådets beslutning har været drøftet i Rådhusets MED-udvalg.


MED-udvalget er enige om at foreslå nedenstående modeller til udmøntning af byrådets beslutninger:1) 1. maj og Grundlovsdag

I dag har personalet på rådhuset betalte fridage både den 1. maj og Grundlovsdag. Overenskomstmæssigt giver HK-overenskomsten m.fl. ret til betalt frihed efter kl. 12 begge dage, hvilket byrådet har besluttet skal være gældende fra 1. januar 2017. I budgetforliget fremgår det, at rådhuset fortsat vil være lukket for borgerhenvendelser de pågældende dage.


Rådhusets MED-udvalg anbefaler, at de to pågældende dage fortsat er lukkedage på rådhuset. Det betyder, at den enkelte medarbejder skal oparbejde timer til afvikling af disse 2 dage fra kl. 8-12 (2 x 4 timer) henover året efter aftale med sin leder. Dette gælder naturligvis kun, hvis begge dage er almindelige arbejdsdage.

 

 

2) Rådhusets åbnings- og arbejdstid pr. 1. januar 2017

For at undgå at udbetale tillæg for forskudt arbejdstid om mandagen skal både åbnings- og arbejdstid ændres. 


Rådhusets MED-udvalg anbefaler følgende åbnings- og arbejdstid:


 

Åbningstid

Arbejdstid

 

Mandag

8.15 – 17.00

8.00 – 17.00

Tirsdag

8.15 – 13.00

8.00 – 15.30

Onsdag

8.15 – 13.00

8.00 – 15.30

Torsdag

8.15 – 13.00

8.00 – 15.30

Fredag

8.15 – 13.00 *

8.00 – 13.30


* Rådhuset om fredagen har fortsat kun åbent for telefonisk henvendelse samt borgersamtaler efter særlig aftale.

 

Ansatte på rådhuset har fortsat fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

 

Ovenstående forslag vil betyde, at åbningstiden om mandagen reduceres med en time fra kl. 17 til kl. 18. I stedet udvides åbningstiden med 15 minutter hver morgen i forhold til den nuværende åbningstid kl. 8.30. Dette sker for at imødekomme de flere borgerhenvendelser, der er om morgenen.


Til orientering har Rådhusets MED-udvalg efter ønske fra de faglige organisationer besluttet, at der på det første ordinære møde i januar 2017 skal fremlægges en sag vedrørende klarhed om reglerne for forståelse af fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender anbefalingerne fra rådhusets MED-udvalg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

For så vidt angår forholdet vedr. åbnings – og arbejdstider blev sagen udsat til december 2016.


For så vidt angår forholdet vedr. fridage blev administrationens indstillinger godkendt.


Det præciseres endvidere, at den nuværende åbningstid på rådhuset om mandagen er til 17.30 og ikke kl. 17 som det fremgår af sagen.


Økonomiudvalget konstaterede, at den samlede åbningstid foreslås forøget, idet det foreslås, at åbningstiden udvides med 15 minutter hver morgen i forhold til den nuværende åbningstid kl. 8.30 for at imødekomme de flere borgerhenvendelser, der er om morgenen.