Nr.251 - Implementeringsplan for budget 2017-2020

Sagsnr.: 16/25388

 

Beslutningstema

Implementeringsplanerne og korrektioner til budgetforlig 2017-2020 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 udarbejdes implementeringsplaner for budgettet. Implementeringsplanerne indeholder alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator samt en status og plan for implementering og den politiske behandling.


Når implementeringen/gennemførelsen af de enkelte projekter er afsluttet, vil disse overgå til en liste med afsluttede projekter for at øge overskueligheden.


Der udarbejdes to implementeringsplaner:

  • Implementeringsplan for nye initiativer, udfordringer samt besparelser (bilag 1)
  • Implementeringsplan for anlæg (bilag 2)

Opdatering af implementeringsplanerne vil fremadrettet følge tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner hhv. pr. 30.04.2017, pr. 30.06.2017 samt pr. 30.11.2017.


Næste opdatering vil således ske pr. 30.04.2017 og blive politisk behandlet på økonomiudvalgets møde i juni måned 2017.


Som bilag 3 vedlægges Fredensborg Kommunes vedtagne model for faser i bygge- og anlægsprojekter.


Tekniske korrektioner

Der er en række tekniske korrektioner til budget 2017-2020. Ændringer som er sket ved budgetvedtagelsen, eller som administrationen er blevet opmærksomme på efterfølgende. Korrektionerne omhandler:

  • Politisk beslutning i budgetforlig om forhøjelse af medborgerskabspuljen på 0,1 mio. kr.
  • Behov for udskydelse af investeringsstrategi: Langtidsledige sikrer sig selv et job til 2018 på 0,2 mio. kr.
  • Manglende finansiering til videreførelse af pulje til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet på i alt 1,6 mio. kr.
  • Manglende finansiering til videreførelse af pulje til klippekortsordning på ældreområdet på i alt 1 mio. kr.
  • Manglende finansiering til udviklingsbidraget til Visit Nordsjælland (først med virkning fra 2019)

Korrektionerne påvirker budget 2017 med i alt 2,9 mio. kr. Administrationen foreslår, at tillægsbevillingerne i 2017 håndteres i budgetrevision 30.11.2016 og at korrektionerne fra 2018 og frem tages op i forbindelse med budget 2018-2021.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget drøfter og godkender implementeringsplanerne for budget 2017-2020
  2. At Økonomiudvalget godkender den fremadrettede kadence for opdatering og politisk behandling af implementeringsplanerne.
  3. At Økonomiudvalget godkender de tekniske korrektioner til budget 2017-2020, herunder at tillægsbevillingen håndteres i budgetrevision 30.11.2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Godkender administrationens indstillinger.