Nr.84 - Godkendelse af reviderede Ældre, Handicap, Psykiatri-og Misbrugspolitik samt ny værdighedspolitik

Sagsnr.: 15/35795

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Godkendelse af ny værdighedspolitik samt godkendelse af reviderede politikker på Ældreområdet, Handicapområdet samt Psykiatri- og Misbrugsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal drøftes minimum en gang i

hver byrådsperiode.

Social- og Seniorudvalget har ansvaret for Ældrepolitik, Handicappolitik samt Psykiatri- og Misbrugspolitikken.

Det er dog Byrådet, der endelig vedtager politikkerne.

 

I forbindelse med finansloven for 2016 er der afsat midler til ældreplejen, som forudsætter at kommunen vedtager en Værdighedspolitik, om

sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Forslag til værdighedspolitik er indarbejdet i den reviderede Ældrepolitik.

 

Der har været gennemført følgende proces:

 

  • En administrativ høringsproces blandt ledere og medarbejdere på Ældre og Handicapområdet
  • Administrativt møde med Seniorråd og Ældresagen med henblik på forslag til justeringer til Ældrepolitikken samt forslag til Værdighedspolitik.
  • Administrativt møde med Danske Handicaporganisationer og Foreningen SIND med henblik på forslag til justeringer af Handicappolitik og Psykiatri- og Misbrugspolitik.
  • Temadrøftelse mellem Social- og Seniorudvalget, Seniorrådet og Ældresagen om Værdighed i ældreplejen
  • Høring af Handicaprådet

Ved høringen i Handicaprådet foreslog rådet at der indarbejdes et afsnit om retssikkerhed i Handicappolitikken. Administrationen finder dog at retssikkerhed et universelt begreb for hele kommunens virksomhed og ikke bør adresseres i en enkelt politik.

Ved høringen af Seniorrådet foreslog rådet at der indarbejdes et afsnit om forsøgs- og udviklingsvirksomhed i Ældrepolitikken. Administrationen finder dog at dette emne vedrører implementeringen af politikkens udmøntning og at dette derfor ikke bør indarbejdes i selve politikken.

Ud over afsnittet om værdighedspolitikken i Ældrepolitikken er der primært tale om sproglige justeringer og således ikke betydende ændringer i de tre politikker.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At de reviderede politikker samt værdighedspolitikken godkendes

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

I forhold til Ældrepolitikken ændres teksten i indledningen

 

fra

”I kommunen arbejder vi endvidere aktivt med forebyggelse og det af Byrådet nedsatte forebyggelsesråd på ældreområdet, bidrager til at sætte fokus på og prioritere forebyggelse for denne befolkningsgruppe.”

 

til

”I kommunen arbejder vi aktivt med forebyggelse, og forebyggelsesrådet bidrager i den sammenhæng til at sætte fokus på og prioritere forebyggelse for kommunens ældre borgere.

 

 

Under Indsats 2; Forebyggelse og Sundhedsfremme, indsættes efter afsnittet ”Vi ønsker at integrere det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i løsningen af alle kommunens opgaver inden for ældreområdet.” supplerende: ”Fredensborg Kommune har nedsat et forebyggelsesråd, der rådgiver byrådet om udviklingen af forebyggelsesindsatsen” 

 

Under indsats 5 omskrives de første to afsnit med afsæt i de to afsnit fra Seniorrådets forslag om udvikling og forsøgsvirksomhed.

 

Handicappolitikken og Psykiatri- og Misbrugspolitikken godkendes uden ændringer.


Kristian Hegaard (B) stemte imod idet politikkerne ikke er tilstrækkelig konkrete, mangler afsnit om retssikkerhed og kan indarbejdes i kvalitetsstandarder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefaler Social –og Seniorudvalgets indstilling.