Nr.83 - Boligpolitiske handlemuligheder i Nivå

Sagsnr.: 14/25010

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte rapport om boligpolitiske handlemuligheder i Nivå og komme med anbefalinger til fremadrettede handlinger forud for behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Økonomiudvalget godkendte den 18. november 2013 kommissoriet for udarbejdelsen af en rapport om de boligpolitiske indsatser i Kokkedal. I forlængelse heraf besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skulle iværksætte en tilsvarende rapport for Nivå, når rapporten for Kokkedal var afsluttet.

 

Til at udarbejde rapporten blev der nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra de to almene boligorganisationer i Nivå, den boligsociale helhedsplan Nivå Nu og administrationen i Fredensborg Kommune.

 

Der blev tillige nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de to almene boligorganisationer VIBO og Fredensborg Boligselskab samt repræsentation på direktionsniveau fra Fredensborg Kommune.

 

Der foreligger nu en rapport, som beskriver området og de væsentligste handlemuligheder samt anbefalinger for hver handlemulighed.

 

Rapporten består af

 • Indledning og resume
 • Introduktion til de almene boligområder i Nivå
 • Handlemuligheder på områderne
  • Trivsel og tryghed
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Forebyggelse
  • Udlejningsredskaber
 • Beskrivelse af demografien i boligområderne nu og i fremtiden
 • Oversigt over eksisterende aktiviteter i området

 

Følgende anbefalinger fremgår af rapporten:

 

Generelt

1      At der i Fredensborg Kommune fortsat er fokus på kvaliteten i de mange kerneydelser, som kommunen leverer til borgerne i de fem boligområder. Det gælder fx skoler, dagtilbud, sundhedstilbud, socialindsats, uddannelses- og beskæftigelsesindsats, fritidsfaciliteter mv. På den måde kan Fredensborg Kommune være med til at understøtte de positive tendenser, som ses i områderne – som fx en øget uddannelsesfrekvens – samtidig med, at et velfungerende net af kommunale ydelser og tilbud er med til at skabe tryghed og trivsel i området.

Trivsel og tryghed

2      At både Fredensborg Kommune og boligorganisationerne anvender anbefalingerne fra TryggeByer og tryghedsvandringerne i forbindelse med fremtidige fysiske forandringer og ændringer i forhold til indretningen af boligområdet – som det f.eks. sker i forbindelse med infrastrukturprojektet.

3      At den kommende sammenhængende plan for kriminalitetsforebyggelse og tryghedsskabende indsats bruges som rettesnor i forhold til tilrettelæggelsen af den fremtidige kriminalpræventive indsats i Nivå.

Uddannelse og beskæftigelse

4      At Fredensborg Kommune ved fremtidige større anlægsprojekter overvejer muligheden for at stille krav til leverandører om et vist antal praktikpladser. Denne mulighed kræver ikke ekstra ressourcer af kommunen, men en villighed til at forpligte samarbejdspartnere og leverandører.  

5      At muligheden for at tilbyde fritidsjob til udsatte unge i form af virksomhedspraktik med godtgørelse indgår i overvejelserne, når den fremtidige indsats for de 15-17-årige planlægges. Det kunne fx være i regi af Ghet2Business. Såfremt man ønsker at arbejde videre med ordningen, vil det kræve yderligere ressourcer, da den ikke er indeholdt i det nuværende budget.

6      At borgere, som har en uddannelses- eller jobplan, der er udarbejdet som en del af God Løsladelse, ligestilles med studerende i ordinære uddannelsesforløb. På den måde kan den løsladte komme betragtning til både en akut bolig via den kommunale boliganvisning og fleksibel udlejning via de almennyttige boligselskaber.

7      At der stilles krav til den løsladte i forbindelse med indflytningen i startboligen om at modtage støtte fra en bostøtte, som følger med boligtilbuddet.

Forebyggelse

8      At rapporten sammen med en række arbejdsspørgsmål sendes i høring i skolebestyrelsen for Nivå Skole, forældrebestyrelsen for Børnehusene Nivå, Nivå Nu og UngFredensborg for at få bestyrelsernes vurderinger af, om der kan sættes yderligere ind for at forbedre de unges muligheder for uddannelse og arbejde.

9      At der igangsættes en kvantitativ kortlægning af, hvor mange børn i alderen 6 til 17 år, der er uden fritidsaktivitet eller har været i aktivitet, men er stoppet, samt en kvalitativ afdækning af eventuelle barrierer. Kortlægningen skal munde ud i en række anbefalinger til, hvordan børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter kan styrkes i Nivå. Kortlægning og anbefalinger bør også forholde sig til pendlerbørn, som går på privatskoler uden for Fredensborg Kommune. Såfremt denne mulighed vælges, vil det være nødvendigt at afsætte ressourcer hertil, da ordningen ikke indgår i det nuværende budget.

10   At udvide fritidspasordningen, så flere børn og unge fra familier med begrænsede økonomiske ressourcer får mulighed for at deltage i det organiserede fritidsliv. Såfremt denne mulighed vælges, vil det være nødvendigt at afsætte ressourcer hertil, da ordningen ikke indgår i det nuværende budget.

Udlejningsredskaber

11   At Fredensborg Kommune fortsat benytter sig til retten til at anvise hver fjerde ledigblevne familiebolig.

12   At effekten af de nuværende aftaler om fleksibel udlejning tages op til drøftelse i forbindelse med styringsdialogen mellem Fredensborg Kommune og boligorganisationerne i 2016. Herved kan effekten evalueres forud for genforhandling af aftalerne, således at den fælles viden om aftalernes effekt kan øges.

13   At Fredensborg Kommune i forbindelse med den årlige styringsdialog sammen med VIBO arbejder videre med mulighederne for at tilbyde større boliger som studieboliger til unge.

14   At muligheden for ommærkning af boliger til andre boligformer, fx seniorfællesskaber eller andelsboliger løbende holdes åben, idet boligudbuddet herved i et vist omfang kan matches de boligsøgendes ønsker.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

De boligpolitiske handlemuligheder har til formål at understøtte en hensigtsmæssig udvikling i forhold til øget tryghed og trivsel i boligområderne.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Resultaterne i den boligpolitiske rapport for Nivå vil bl.a. blive inddraget i årets styringsdialog med boligselskaberne.

Indstilling

 1. Handlemuligheder og anbefalinger drøftes med henblik på prioriteret anbefaling over for Økonomiudvalget.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 04-02-2016

Udvalget drøftede sagen og anbefaler alle anbefalinger punkt 1 -14, samt at alle anbefalinger vedrørende job og uddannelse prioriteres højest.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-02-2016

 1. Udvalget anbefaler indstillingen fra udvalget for Byrum og Boligsocial indsats suppleret med at også punkterne 8,9 og 10 i handleplanen tillægges høj prioritet.
 2. Udvalget anbefaler, at handleplanen behandles i øvrige relevante fagudvalg.
 3. De indkomne høringssvar vil indgå i udarbejdelsen af den endelige handleplan.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Sagen udsættes til det kommende møde på baggrund af de faldne bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkender Social –og Seniorudvalgets indstilling.