Nr.81 - Revidering af kultur- og idrætspolitik

Sagsnr.: 15/38240

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til revidering af kultur- og idrætspolitik for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kultur- og Idrætspolitikken blev udarbejdet under det daværende Kultur- og Turismeudvalg og Fritids- og Erhvervsudvalg. Politikken blev vedtaget af Byrådet den 25. februar 2013.

 

Politikken har i princippet evig gyldighed. Jævnfør Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik dog tages op til drøftelse og eventuelt revidering minimum en gang i hver byrådsperiode, som udgangspunk i det 2. år. Det er Byrådet, der godkender eventuel revidering af de enkelte politikker. Drøftelserne vedrørende de enkelte politikker tager imidlertid udgangspunkt i fagudvalgene.

 

Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget har på møder i januar drøftet og taget stilling til målsætning og proces for revidering af politikken.

 

Fagudvalgene besluttede, at administrationen tilretter Kultur- og Idrætspolitikken i forhold til faktuelle ændringer. Kultur- og Idrætspolitikken har været i høring i Fritidsforum i forhold til faktuelle ændringer.

 

Byrådet forelægges nu den tilrettede Kultur- og Idrætspolitik til endelig godkendelse.

 

Kultur- og Idrætspolitikkens standpunkter

Kultur- og Idrætspolitikken består af tre standpunkter, som tilsammen beskriver Byrådets overordnede rammer og visioner for kultur- og idrætsområdet og viser, hvad man som borger i Fredensborg Kommune kan forvente på området. De tre overordnede standpunkter er:

  • Vi skaber mulighederne for et aktivt og udfordrende kultur- og idrætsliv
  • Gode kultur- og idrætsoplevelser i alle faser af livet
  • Alle skal have mulighed for kreative, aktive og fordybelsesmæssige oplevelser og udvikling

I forlængelse af de overordnede standpunkter beskrives enkelte indsatser til, hvordan standpunkterne sikres.

 

Kultur- og idrætspolitikkens udmøntning

Med vedtagelse af politikken er der foretaget en politisk prioritering på kultur- og idrætsområdet, som administrationen bruger som rettesnor i udmøntningen.

 

I forbindelse med udarbejdelserne af de årlige budgetter konkretiseres politikken. Der opstilles mål og indsatser med henblik på at operationalisere og implementere politikken og sikre en kobling mellem politik og økonomi.

 

Administrationen udmønter politikken blandt andet ved at igangsætte aktiviteter, der sikrer gennemførelse af Byrådets vedtagne mål og indsatser, fx etablering af moderne fritidsfaciliteter, partnerskabsaftale med Ragnarock og omdannelse af Fredensborg Bio til kulturhus.

 

Administrationen arbejder derudover med udmøntning af politikken ved udarbejdelse af handleplaner og strategier. Således blev Kulturstrategi for Fredensborg Kommune godkendt af Kulturudvalget den 9. februar 2016.

 

I efteråret 2016 forventer administrationen at fremlægge strategi for vision 25-50-75 på idrætsområdet for Fredensborg Kommune i Fritids- og Idrætsudvalget. Dansk Idræts Forbund (DIF) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) arbejder i fællesskab frem mod opfyldelsen af en ny, vision for dansk idræt: Vision 25-50-75. Målet med visionen er at få 600.000 flere danskere til at dyrke idræt og motion i år 2025. Målsætningen er, at 50 procent af danskerne er medlem af en idrætsforening, og 75 procent af befolkningen er fysisk aktive.

 

Tanken med strategien er, at den skal være et konkret arbejdsredskab for både fritids- og idrætslivets aktører og det politisk og administrative niveau i kommunen til at få flere til at være fysisk aktive i Fredensborg Kommune.

 

Tilretning

Tilretningen af Kultur- og Idrætspolitikken består af en opdatering forhold til faktuelle ændringer, som

  • at det er Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget, der nu tegner politikken, samt
  • at der ikke længere eksisterer en dramaskole i kommunen.

Den tilrettede Kultur- og Idrætspolitik kan ses i bilag 1.

 

Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at den tilrettede version af Kultur- og Idrætspolitikken godkendes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kultur- og idrætspolitikken.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At den tilrettede kultur- og idrætspolitik godkendes.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 03-03-2016

Anbefaler administrationens indstilling.


Kristian Heegaard (B) tog forbehold, idet han ikke finder, at politikken er konkret nok.

Beslutning i Kulturudvalget den 07-03-2016


Forud for beslutningen i Fritids- og Idrætsudvalget den 3. marts 2016, jf. ovenfor, havde Fritids Forum på sit møde den 1. marts 2016 vedtaget følgende indstilling:


”Fritidsforum anbefaler administrationens indstilling. Kulturelt Samråd tog forbehold, idet Samrådet anbefaler, at Kultur- og Idrætspolitikken deles i to politiker, én Idrætspolitik og én Kulturpolitik.”


-------


Kulturudvalget anbefaler administrationens indstilling.


Kristian Hegaard (B) tog forbehold, idet han finder, at politikken ikke er konkret nok.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefaler Fritids – og Idrætsudvalgets og Kulturudvalgets indstilling.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) og Hanne Berg (F) stemte imod, de anbefaler indstillingen fra Kulturelt samråd.