Nr.80 - Revidering af folkeoplysningspolitik

Sagsnr.: 15/38217

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til tilrettet folkeoplysningspolitik for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Folkeoplysningspolitikken blev udarbejdet under det daværende Fritids- og Erhvervsudvalg. Politikken blev vedtaget af Byrådet den 1. oktober 2012. Det er lovpligtigt at udarbejde en folkeoplysningspolitik. 

 

Politikken har i princippet evig gyldighed. Jævnfør Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik dog tages op til drøftelse og eventuelt revidering minimum en gang i hver byrådsperiode, som udgangspunkt i det 2. år. Det er Byrådet, der godkender eventuel revidering af de enkelte politikker. Drøftelserne vedrørende de enkelte politikker tager imidlertid udgangspunkt i fagudvalgene.

 

Fritids- og Idrætsudvalget har på møde i januar drøftet og taget stilling til målsætning og proces for revidering af politikken.

 

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede, at administrationen tilretter folkeoplysningspolitikken i forhold til faktuelle ændringer.

 

Den tilrettede folkeoplysningspolitik har været i høring i Fritidsforum i forhold til faktuelle ændringer.

 

Byrådet forelægges nu revidering af folkeoplysningspolitik til endelig godkendelse.

 

Folkeoplysningspolitikkens temaer

Folkeoplysningspolitikken definerer visionerne og rammerne for folkeoplysningsområdet, hvor begreber som forpligtende fællesskaber, demokratiforståelse og aktivt medborgerskab er væsentlige elementer.

 

Folkeoplysningspolitikken består af fire temaer, der viser Byrådets vision og beskriver, hvad man som borger i Fredensborg Kommune kan forvente på det folkeoplysende område. De fire temaer er:

  • Anerkendelse og støtte
  • Inddragelse
  • Rammer for fritidslivet
  • Samarbejde

Folkeoplysningspolitikkens udmøntning

Med folkeoplysningspolitikken er der foretaget en politisk prioritering på området, som administrationen bruger som rettesnor i arbejdet med udmøntning af politikken.

 

I forbindelse med udarbejdelserne af de årlige budgetter konkretiseres politikken. Der bliver opstillet mål og indsatser med henblik på at operationalisere og implementere politikken og sikre en kobling mellem politik og økonomi. Administrationen igangsætter aktiviteter, der sikrer gennemførelse af de vedtagne mål og indsatser, fx ved inddragelse af fritidslivet ved etablering af tidssvarende og moderne faciliteter, tilpasning af regelsæt for tilskud, puljemidler og udlån af lokaler og anlæg. 

 

Tilretning

Tilretningen af folkeoplysningspolitikken består af en opdatering af faktuelle ændringer i forhold til:

  • Fritids- og Idrætsudvalget tegner nu politikken.
  • Rubrikken Kommunale fritidsfaciliteter på side 3 er opdateret med blandt andet idrætshal og springrav på Fredensborg Skole, Vilhelmsro, multibane ved Mikkelborg, tennishal, springhal, bevægelses- og gymnastiksale og motionsrum i Humlebæk Idrætscenter, svømmebane i Esrum Sø og to kunstgræsanlæg.
  • Antal foreninger og medlemmer og budget pr. 2016.

Den tilrettede folkeoplysningspolitik kan ses i bilag 1.

 

Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at den tilrettede version af folkeoplysningspolitikken godkendes.

 

Der ud over anbefaler administrationen, at der ved næste revidering af politikker arbejdes for, at Folkeoplysningspolitikken og Kultur- og Idrætspolitikken samles under en politik.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At den tilrettede folkeoplysningspolitik godkendes.
  2. At Folkeoplysningspolitikken og Kultur- og Idrætspolitikken samles i én politik ved kommende revision af politikken.

Beslutning i Fritidsforum den 01-03-2016


Fritidsforum anbefaler administrationens indstilling 1-2.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 03-03-2016

Anbefaler administrationens indstilling punkterne 1-2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefaler Fritids – og Idrætsudvalgets indstilling.