Nr.77 - Adgangsveje til Egedalsvænge

Sagsnr.: 16/3089

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til eventuelt ændrede vejforhold omkring Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har ønsket at få forelagt en sag om adgangsveje til Egedalsvænge.

 

Historisk rids

Den tidligere Karlebo Kommune gennemførte i 2000 en idekonkurrence om Vitalisering af Kokkedal. Målet med konkurrencen var at sammenkæde byområdets mange potentialer og skabe en klarere bystruktur og en stærkere bymæssig identitet.

 

Vinderforslaget blev bearbejdet til en helhedsplan for det centrale Kokkedal, som blev vedtaget i det daværende Karlebo Byråd i 2001.

 

Helhedsplanens overordnede hovedgreb bestod i dels at omlægge, forlænge og opgradere Holmegårdsvej til Kokkedals hovedgade - dels at sammenføje de rekreative arealer ved Egedal og Egedal Kirke til en stor, sammenhængende, rekreativ bygrønning, omgivet af boligbebyggelser. Vejomlægningen og anlægget af bygrønningen blev besluttet i 2003 og gennemført i 2004-05.

 

Etablering af helhedsplanens sammenhængende bygrønning indebar sløjfning af en del af Egedalsvej (den tidligere strækning øst for rundkørslen). Dette medførte en række positive effekter i form af et sammenhængende, rekreativt område midt i Kokkedal, og dels en tiltrængt aflastning af Brønsholmdalsvej, som tidligere bar al trafik mellem det vestlige Kokkedal og Kokkedal Station. Sløjfningen af en del af Egedalsvej indebar imidlertid også negative effekter i form af længere kørsel for biltrafik mellem det østlige Egedalsvænge (Broengen) og det centrale Kokkedal ved Holmegårdscenteret.

 

Der var i forbindelse med anlægget af bygrønningen opmærksomhed på de negative effekter for biltrafikken til/fra det østlige Egedalsvænge. Vinderprojektet og den efterfølgende debat fremkom med løst angivne ideer om eventuelle mulige løsninger. Der var dels en ide om en smal adgangsvej nord og øst om Holmegårdscenteret frem til Egedalsvænge – i stedet for eller sammen med hovedstien. Og dels en ide om vejforbindelse mellem Skovengen og Broengen – på tværs af hovedstien. Ingen af disse ideer blev nærmere beskrevet, idet det blev vurderet, at fordelene for biltrafikken ikke stod mål med ulemperne for trafiksikkerheden på stisystemet.

 

Den aktuelle trafiksituation

Med det nuværende vejnet ledes trafikken mellem Kokkedal Station og det vestlige Kokkedal ad; Ådalsvej, Kokkedal Industripark og Holmegårdsvej eller Usserød Kongevej, Egedalsvej. Disse veje er udformet med henblik på at rumme denne trafik. Det kan oplyses at der kører ca. 800 – 900 biler i døgnet på Egedalsvejs østlige del.

 

Trafikken til og fra det østlige Egedalsvænge afvikles via Broengen, Brønholmsdalsvej og Ådalsvej.

 

Det indgik som nævnt i overvejelserne omkring etablering af Grønningen at biltrafik mellem det østlige Egedalsvænge (Broengen) ville få længere afstand til blandt andet det centrale Kokkedal ved Holmegårdscenteret. Det kan oplyses, at afstanden for biltrafik mellem institutionerne i Broengen og Holmegårdscenteret var 1,3 km inden afkortningen af Egedalsvej og nu er ca. 2,25 km. Afstanden via stisystemet er uændret ca. 350 m.

 

Til sammenligning kan det nævnes, at der også i de øvrige byer i kommunen er tilsvarende situationer, hvor afstanden i bil mellem to punkter er væsentlig længere end afstanden af stisystemet. Eksempelvis i Nivå, hvor afstanden fra Damgårdsvænget til Nivå Skole Nord er ca. 2,5 km i bil og ca. 275 m ad stierne. Eller i Humlebæk hvor afstanden mellem Dageløkkeparken og Humlebæk Skole Baunebjerg er ca. 2 km i bil og ca. 350 m ad sti.

 

Den aktuelle adressesituation

For at undgå forveksling af de to adskilte dele af Egedalsvej har administrationen i en sag til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 11. august 2015 foreslået, at den østlige del af Egedalsvej ændrer vejnavn til Broengen, samt at der skabes entydighed i adresserne til boligområdet Egedalsvænge efter dialog med boligselskabet 3B. Sagen blev udsat da der ikke var tilbagemelding fra relevante myndigheder og aktører. Sagen genoptages på et senere møde.

 

Utilsigtet kørsel på Grønningen

Det er observeret, at der er bilister som utilsigtet kører over Grønningen og i nogle tilfælde også kører på stien over Grønningen. Der er etableret sten og beplantning i den østlige ende af Egedalsvej for at spærre for biltrafik. Dette har dog vist sig ikke at være tilstrækkeligt, og administrationen har i samarbejde med Nordsjællands Park og Vej opsat supplerede afspærring med betonklodser. Det er muligt at etablere en permanent løsning med granitsten til en pris af 45.000 og øget årlig drift til græsslåning omkring stenene på 1.500 kr. Løsningen vil kræve en ekstra bevilling til NSPV.

 

Bygrønningen og Byens Hus/Egedal

Byrådet har truffet beslutning om at etablere Byens Hus i og ved Egedal. Egedal har vejadgang for biler fra Brønsholmdalsvej/Broengen og stiadgang fra Holmegårdsvej, fra rundkørslen og fra Mølledammen. Ved rundkørslen ligger parkeringsplads, hvorfra der er ca. 140 meter frem til Egedal.

 

Det vil være muligt at etablere en adgangsvej til Egedal på tværs af bygrønningen, men det vil naturligvis påvirke de bilfri stiforbindelser over grønningen og grønningens funktion. Bygrønningen fungerer i dag som et sammenhængende, rekreativt grønt rum, og denne funktion understøttes af initiativer som Klimatilpasning Kokkedal og den forestående udvikling af Byens Hus ved Egedal. 

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det fortsat ikke er hensigtsmæssigt at etablere adgangsvej til Egedalsvænge nord og øst om Holmegårdscenteret eller en vejforbindelse mellem Skovengen og Broengen.

 

Det er endvidere administrationens vurdering, at den korte afstand ad stisystemet mellem en østlige og vestlige del af Egedalsvænge, kompenserer for den øgede afstand ad vejsystemet som vejlukningen har medført. Samt at den store sammenhængende bygrønning er en væsentlig rekreativ kvalitet for de boligområder, der ligger ud til grønningen, og for det kommende Byens Hus.

 

Adgangen til Egedal og Egedalsvænge ad Brønsholmdalsvej og Broengen, fremtræder i dag slidt og visuelt usammenhængende. Vejstrækningen vil med en renovering og visuel opgradering kunne medvirke til at skabe bedre sammenhæng og tydelighed om vejbetjeningen til Egedalsvænge. Med hensyn til parkering ved Byens Hus er det en mulighed at etablere flere parkeringspladser ved den østlige del af Egedalsvej og ved Broengen, samt eventuelt at lovliggøre parkering i de rabatter, som i dag ulovligt anvendes til parkering. Det skal pointeres, at der på nuværende tidspunkt ikke er afsat budget til hverken renovering af Brønsholmdalsvej eller anlæg af p-pladser til Byens Hus. Som følge heraf foreligger der ikke nærmere planer for de nævnte tiltag.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser såfremt indstillingen følges.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At de nuværende vejforhold omkring Egedalsvænge opretholdes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-03-2016

Administrationens indstilling vedtaget efter afstemning.


For stemte 5: B, C, O og V.


I mod stemte 4: A og F.


A og F begærede sagen i Byrådet.


Udvalget anbefaler, at der afsættes kr. 45.000 til hindring af utilsigtet bilkørsel på Grønningen ved etablering af en permanent løsning med granitsten og øget årlig drift til græsslåning omkring stenene på 1.500 kr. Løsningen vil kræve en ekstra bevilling til NSPV.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Sagen blev drøftet.


Thomas Lykke Pedersen (A) og Hans Nissen (A) var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2016

Byrådet stemte om Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling:


For: 15 (Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V))


Imod: 12 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Hanne Berg (F), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling blev dermed vedtaget.