Nr.73 - Status på anbefalinger af tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 15/12508

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Behandling af status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Samarbejdet er indgået i 2015 mellem 49 kommuner under Kommune Kontaktråd Hovedstaden (KKR).


Samarbejdet vedrørende nedenstående tre områder blev behandlet på byrådsmødet den 22. juni 2015.

 

1. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

2. Høring vedrørende fælles uddannelsesstrategi på ni velfærdsuddannelser

3. Fælles opslag om Greater CoPENHAGEN – et erhvervspolitisk fællesskab

KKR har besluttet, at status på anbefalingerne vedrørende det tværkommunale samarbejder behandles årligt i de enkelte kommunalbestyrelser og derefter drøftes i KKR. Udover en status på de enkelte initiativer kan kommunen komme med forslag til nye samarbejdsområder.

Sagen skal til endelig behandling på byrådsmødet 29. marts 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

I forbindelse med den nye beskæftigelsesreform er De Regionale

Beskæftigelsesråd erstattet af 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De Regionale Arbejdsmarkedsråd har 21 medlemmer, og 5 af medlemmerne repræsenterer Kommune Kontaktrådene (KKR).

 

KKR drøftede på mødet den 23. februar 2015 pejlemærker og udkast til anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. KKR godkendte følgende proces: 

 • De politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne.
 • Status på anbefalingerne behandles årligt i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR.  

2.  De politiske pejlemærker

Pejlemærkerne skal sætte retning for, hvordan de kommunale interesser varetages i det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR Hovedstaden).

De politiske pejlemærker er følgende:

 

1. Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst

2. Understøtte et velfungerende arbejdsmarked

3. Understøtte at flere unge kommer i job og uddannelse

4. Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft

5. Understøtte en effektiv indsats, der virker

6. Sikre samarbejde på tværs af kommuner

3. Beslutning på byrådsmødet den 22. juni 2015 i Fredensborg Kommune

På byrådsmødet den 22. juni 2015 blev følgende besluttet vedrørende igangsættelse af de tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet:

 1. At kommunen deltager i både kan- og skal opgaverne på den virksomhedsrettede indsats.
 2. At kommunen deltager i både kan- og skal opgaverne på de borgerrettede indsatser.
 3. At kommunen deltager i både skal- og kan opgaverne i forhold til opkvalificering af medarbejdere, og gør opmærksom på, at opgaverne kobles med Beskæftigelsesministeriets opkvalificeringspulje i forbindelse med beskæftigelsesreformen.
 4. At kommunen deltager i både kan- og skal opgaverne på i forhold til dokumentation af effekt af indsats.

4. Status på anbefalingerne
De 49 kommuner, der er en del af samarbejdet, er blevet bedt om at udfylde et statusskema, hvor det med farverne grøn, gul og rød fremgår, hvordan status er i forhold til de enkelte initiativer. For uddybning se statusskema der er vedlagt som bilag. 

Statusskemaet er inddelt i fire underområder i forhold til skal- og kan-opgaverne:

De fire områder er:

 1. Virksomhedsrettede indsatser
 2. Borgerrettede indsatser
 3. Opkvalificering af medarbejdere
 4. Dokumentation af effekt af indsats

Skal-opgaver:

Initiativer der er markeret med grønt (igangsat efter planen):

 • Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft.
 • Alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde vedrørende koordination af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes. Infrastrukturprojekter som hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri m.m.
 • Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. jobrotation.
 • Alle kommuner skal som en del af indsatsen for de unge ledige under 30 år være en del af et formaliseret samarbejde med en eller flere kommuner og en eller flere uddannelsesinstitutioner.
 • Alle kommuner skal i 2015 have særlig fokus på, at medarbejderne har kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling.

Initiativer der er markeret med gult (forsinket):

 • Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. opkvalificering af ledige til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes.
 • Alle kommuner skal i 2015 have udarbejdet en strategi for opkvalificeringen af medarbejderne i jobcenteret.

Initiativ der er markeret med rødt (ikke igangsat):

 • Alle kommuner skal medvirke til, at der udarbejdes en kortlægning af det eksisterende vidensgrundlag vedr. effekten af de redskaber og indsatser som bruges på beskæftigelsesområdet.

Kan-opgaver:

Initiativer der er markeret med grønt:

 • Etablerer nye samarbejdsformer med en eller flere uddannelsesinstitutioner for derved bedre at kunne imødekomme den enkelte lediges opkvalificeringsbehov.
 • Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på Best practice på beskæftigelsesområdet for at fremme læring på tværs af kommunerne.

Initiativ der er markeret med grønt:

 • Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor medarbejdere på tværs af kommunerne deltager. Dette kunne fx indebære udveksling af medarbejdere mellem kommunerne.


5. Nyt indsatsområde

I forbindelse med de nye flygtninge der er kommet til landet i perioden 2014-2016 og dermed til kommunerne, anbefaler administrationen, at der tilføjes et nyt indsatsområde, der handler om samarbejde vedrørende integrationsområdet.

6. Den videre proces

Status og eventuelle input til fremadrettede indsatser sendes efter politisk behandling senest den 31. marts 2016. 

 • Den samlede status drøftes af Koordinationsgruppen i april 2016 med henblik på at gruppen samler op på de politiske tilbagemeldinger og kommer med forslag til eventuelle justeringer af de eksisterende anbefalinger, bortfald af anbefalinger eller behov for nye anbefalinger.
 • Koordinationsgruppens afrapportering forelægges Embedsmandsudvalget for Vækst, Beskæftigelse og Uddannelse på møde den 19. maj 2016.
 • K 29 drøfter afrapporteringen forud for KKR Hovedstadens møde i juni 2016.
 • Afrapportering samt ændringer af anbefalinger besluttes af KKR Hovedstaden på mødet i juni 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At status på anbefalinger vedrørende det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet godkendes.
 2. At der tilføjes et nyt indsatsområde, der handler om samarbejde vedrørende integrationsområdet.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 01-03-2016


Indstillingens pkt. 1 anbefales.

Indstillingens pkt. 2  formuleres således: At der tilføjes et nyt indsatsområde, der handler om samarbejde vedrørende integrationsområdet, grundet de mange flygtninge, der kommer til landet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefaler indstilling fra Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget.


Thomas Lykke Pedersen (A) og Hans Nissen (A) var fraværende.