Nr.72 - Aktivitetssted for unge voksne 18+

Sagsnr.: 14/6705

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om en forsat beliggenhed af aktivitetsstedet for unge voksne 18+ i Kokkedal Ungdomsklubs lokaler.

 

Der skal desuden træffes beslutning om anvendelsen af uforbrugte 18+ midler i 2016.


Sagen behandles i fællesskab mellem Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Børne- og Skoleudvalget på mødet den 1. marts 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I 2014 besluttede Byrådet at etablere et aktivitetssted for unge voksne over 18 år i Kokkedal, men siden har det ikke været muligt at opnå politisk enighed omkring den fysiske placering af stedet. Den 23. februar 2015 besluttede Byrådet, at der arbejdes med målgruppen i Kokkedal Ungdomsklubs lokaler, når lokalerne ikke benyttes af ungdomsklubbens medlemmer, indtil en permanent placering er fundet.

 

I det seneste år har der således været et midlertidigt aktivitetssted i Kokkedal Ungdomsklubs lokaler, hvor aktivitetsstedet har åbent i eftermiddags- og aftentimer i weekenden. Tilbuddet afvikles under Kokkedal Ungdomsklubs ledelse og har p.t. ca. 25-30 aktive brugere.

 

I løbet af det seneste år er der opnået et bedre kendskab til målgruppen, hvilket giver et godt fundament for nu at videreudvikle tilbuddet. Administrationen vurderer, at den midlertidige indsats har bidraget til den positive udvikling, som opleves i Kokkedal. Tilbuddet vurderes på sigt at kunne bidrage til at øge den lokale oplevede tryghed. Da der i mellemtiden ikke er opnået politisk enighed om en alternativ placering, foreslår administrationen, at aktivitetsstedet forsætter i Kokkedal Ungdomsklubs lokaler for den resterende projektperiode, der løber indtil udgangen af 2017.

 

Øget fokus på Nivå

Mens der er kommet mere ro i Kokkedal, er der opstået et behov for at rette opmærksomheden mod unge i Nivå. Administrationen vurderer, at det vil være relevant at styrke kommunens forebyggende og fritidsbaserede tilbud til unge fra Nivå, hvilket der er gode erfaringer med fra Kokkedal.

 

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 13. januar 2016 at sende sagen vedrørende placering af aktivitetsstedet i Kokkedal Ungdomsklub tilbage til administrationen med henblik på ”udarbejdelse af et forslag, der dækker såvel Nivå som Kokkedal”. Nærværende sag indeholder således forslag til dette.

 

Unge voksne over 18 år fra Nivå

Sideløbende med, at der er arbejdet politisk med sagen, har aktivitetsstedet udviklet sig i Kokkedal Ungdomsklub. Udviklingen viser blandt andet, at der blandt de nuværende brugere af aktivitetsstedet allerede er unge voksne fra Nivå. Lederen af aktivitetsstedet i Kokkedal fortæller, at der deltager ca. 10 unge voksne fra Nivå på regelmæssig basis samt ca. 5-8 fædre fra Nivå, som arbejder frivilligt. Denne udvikling er sket sideløbende med den politiske behandling af sagen. Administrationen vurderer på det grundlag, at behovet for et aktivitetssted hos de unge voksne fra både Kokkedal og Nivå kan tilgodeses med en forsat placering i Kokkedal Ungdomsklub.

 

For at støtte op om den nuværende tilgang af unge voksne fra Nivå til aktivitetsstedet, foreslås det, at der ansættes to af de fædre fra Nivå, der allerede er aktive i tilbuddet. Disse ansættes som ”onkelprofiler” 8 timer om ugen, hvor de skal skabe positive relationer til målgruppen i Nivå og få dem tilknyttet aktivitetsstedet. Desuden skal aktivitetsstedets socialrådgiver vejlede unge voksne både fra Nivå og Kokkedal.

 

Unge under 18 år i Nivå

Administrationen har afventet en politisk beslutning vedrørende placering af aktivitetsstedet. Dette har medført, at der endnu ikke er ansat det fulde antal medarbejdere f.eks. en socialrådgiver og en koordinator. Der forventes således at være ca. 400.000 kr. i uforbrugte 18+ midler i 2016, da disse medarbejdere tidligst kan være ansat fra juni 2016, afhængig af den politiske proces.

 

For at styrke ungefritidsområdet i Nivå, foreslår administrationen, at de 400.000 kr. overflyttes til Ung Fredensborg i 2016. Ung Fredensborg vil bruge midlerne til at udvide åbningstiden i Klub2990 i Nivåhøj fra 40 til 45 uger årligt og fra 20 til 30 timer om ugen. Desuden vil Ung Fredensborg på forsøgsbasis oprette et cafétilbud for unge mellem 13 og 17 år på Nivå Skole 3 eftermiddage om ugen.

 

Hvis styrkelsen af ungeområdet i Nivå ønskes fortsat udover 2016, kan Byrådet vælge at medtage ungefritidsområdet i Nivå i budgetforhandlingerne 2017–2020. Sideløbende er der mulighed for at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriets § 17 Særtilskudspulje, som yder støtte til kommuner, der i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Fredensborg Kommune har de seneste to år modtaget i alt 8,3 mio. kr. fra Særtilskudspuljen. Imødekommes kommunens ansøgning igen, kan Byrådet vælge at øremærke hele eller dele af tilskuddet til ungefritidsområdet i Nivå.

 

Formål med aktivitetssted

Aktivitetsstedets formål er at medvirke til, at brugerne realiserer deres positive potentialer som aktive medborgere.

 

Aktivitetsstedet skal bidrage til:

 • At målgruppen får støtte til fastholdelse af uddannelse og job
 • At mindske kriminalitet og uroskabende adfærd
 • At flytte utryghedsskabende unge væk fra centrale og offentlige steder i Kokkedal og Nivå
 • At reducere antallet af kriminelle hændelser begået af unge fra Fredensborg Kommune
 • At reducere antallet af unge, der er involveret i eller udsatte for at blive relateret til kriminelle handlinger
 • At øge den oplevede tryghed i Fredensborg Kommune

Det er vigtigt at præcisere, at aktivitetsstedet er et supplement til de eksisterende lovpligtige tiltag, og derfor ikke kan erstatte den eksisterende Exit-indsats, som varetages af Center for Job og Uddannelse. Aktivitetsstedet er en forebyggende og fritidsbaseret indsats.

 

Målgruppe

Den primære målgruppe for aktivitetsstedet er kriminalitetstruede og kriminelle unge over 18 år bosat i Kokkedal og Nivå.

 

Derudover er aktivitetsstedet et åbent tilbud, der kan benyttes af alle voksne over 18 år. Voksne uden tilknytning til kriminalitet eller lignende kan fungere som positive rollemodeller for de øvrige brugere. Forventet antal daglige brugere er ca. 25-35 personer.

 

Metode

Metoden i aktivitetsstedet baseres på relations- og motivationsarbejde, hvor aktiviteter benyttes til at igangsætte positive forandringer hos målgruppen. Indsatsen bygger på både individuelle og gruppebaserede aktiviteter. Der tilbydes en helhedsorienteret vejledning med et kontinuerligt fokus på at fjerne de barrierer, der afholder de unge fra et liv med forpligtelser. Aktiviteterne skal fremme brugernes sociale kompetencer og samfundsforståelse samt udvikle deres praktiske og faglige færdigheder.

 

Vejledning

 • Vejledning om lovgivning og rettigheder f.eks. i forhold til bolig, ydelser med mere
 • Formidling af kontakt til relevante samarbejdspartnere
 • Misbrugsvejledning og motivation til behandling
 • Støtte til at sætte individuelle mål for fremtiden
 • Individuel støtte i forbindelse med løsladelse, EXIT eller lignende 

Brobygning til beskæftigelse og uddannelse

 • Regelmæssige besøg af jobkonsulenter og UU-vejledere
 • Foredragsrække med beskæftigelses- og uddannelsesmæssigt indhold f.eks.: ’Job med plettet straffeattest’, ’Iværksætteri’, ’Uddannelsesmuligheder’ 
 • Hjælp til jobansøgninger, cv, lektiehjælp og studiestøtte
 • Besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder

Øvrige aktiviteter

Udflugter, fælles madlavning, motion, filmaftener med videre.

 

Onkelprofiler

Både Kokkedal Ungdomsklub og aktivitetsstedet har god erfaring med at ansætte lokale fædre til de unge i en såkaldt ”onkelprofil”. Onklerne kender målgruppen indgående, og deres tilstedeværelse i aktivitetsstedet giver ro og tillid og muliggør en god relation, hvilket er afgørende i forhold til at opretholde et trygt tilbud uden kriminalitet. Onklerne vil løbende blive kompetenceudviklet.

 

Placering og åbningstid

Aktivitetsstedet placeres i Kokkedal Ungdomsklubs lokaler uden for ungdomsklubbens almindelige åbningstid, således at de to målgrupper holdes adskilt. Klubben indeholder gode faciliteter til forskellige aktiviteter blandt andet køkken, større rum til foredrag, mindre rum til individuelle samtaler samt computerrum til ansøgninger med videre.

 

Aktivitetsstedet holder åbent lørdag og søndag mellem kl. 15 – 21. Uden for aktivitetsstedets åbningstid vil medarbejderne lave opsøgende arbejde, aktiviteter og afholde individuelle samtaler i både Kokkedal og Nivå.

 

Organisering

Center for Børn og Familie har ansvar for drift og udvikling af aktivitetsstedet. Aktivitetsstedet ledes af lederen for Kokkedal Ungdomsklub.

 

Bemanding af aktivitetssted

Aktivitetsstedet bemandes af en socialrådgiver, pædagogisk koordinator og 4 onkler (to fra Kokkedal og to fra Nivå)

 

Socialrådgiveren skal fungere som vejleder og brobygger til Center for Job og Uddannelse m.fl. Den pædagogiske koordinator skal koordinere aktiviteter samt løfte administrative opgaver. Onklerne arbejder som medhjælpere og som opsøgende blandt målgruppen på gadeplan.

 

Da aktivitetsstedet bygger på en tidsbegrænset bevilling og er et nyt forsøg, organiseres aktivitetsstedet som et projekt med tværgående repræsentation fra både Center for Børn og Familie og Center for Job og Uddannelse.

 

Samarbejdspartnere

Aktivitetsstedet vil fungere som supplement til de lovpligtige tilbud, som de unge skal have f.eks. i regi af Center for Job og Uddannelse, Exit-program og lignende. Socialrådgiveren vil indgå i en netværksgruppe med de aktører, der har berøring med målgruppen, for at sikre videndeling og samme mål og retning som den udøvende myndighed. Der vil være samarbejde med Center for Job og Uddannelse, Center for Børn og Familie, mentor, SSP, UU-Øresund og Nordsjællands Politi.

Bevilling

Finansieringen af 18+ bygger på § 17 midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og er en del af budgetforliget for 2015-18, indgået i oktober 2014.  Det årlige budget er i forbindelse med kassegenopretningen blevet korrigeret fra 2,5 mio. kr. til 2,2 mio. kr. i 2016 og 2017. 

Retsgrundlag

 

Aktivitetsstedet etableres som et åbent fritidstilbud uden visitation under § 104 i Serviceloven som et ”aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene”.

Kompetence

Byrådet.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget indstiller vedrørende punkt 1-4.

Børne- og Skoleudvalget indstiller vedrørende punkt 3 og 4.

Indstilling

 1. At det besluttes at forsætte med aktivitetssted for unge voksne 18+ i Kokkedal Ungdomsklubs lokaler for den resterende projektperiode frem til 31.12.2017
 1. At Byrådet modtager en evaluering medio 2017 med henblik på en vurdering af, om aktivitetsstedet skal gøres permanent efter endt projektperiode.
 1. At det besluttes at overføre 400.000 kr. af de uforbrugte 18+ midler i 2016 til Ungfredensborgs ungefritidstilbud i Nivå hhv. til udvidelse af åbningstid i Klub2990 og udvikling af cafétilbud på Nivå Skole.
 1. At det besluttes, at midler til styrkelse af ungefritidsområdet i Nivå medtages i budgetforhandlingerne 2017-2020, men at der samtidig ansøges om § 17 særtilskudsmidler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Såfremt disse modtages, kan Byrådet vælge at øremærke hele eller dele af tilskuddet til ungefritidsområdet i Nivå.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 01-03-2016Børne- og skoleudvalget anbefaler indstillingens punkt 3.


Børne- og skoleudvalget anbefaler indstillingens punkt 4, idet dog sidste sætning ændres til: Såfremt disse modtages anbefaler udvalget, at Byrådet øremærker hele eller dele af tilskuddet til ungefritidsområdet i Nivå.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 01-03-2016

 

Indstillingens pkt 1 anbefales.

Knud Løkke (Frie Liberale) stemte imod, idet mulighederne for at tilføre ungFredensborg yderligere ressourcer bør undersøges.

 

Indstillingens pkt. 2 anbefales, idet udvalget yderligere anbefaler, at Byrådet gives en orientering om status i december 2016

Knud Løkke (Frie Liberale) stemte imod, idet mulighederne for at tilføre ungFredensborg yderligere ressourcer bør undersøges.

 

Indstillingens pkt. 3 anbefales. 

Knud Løkke (Frie Liberale) tog forbehold, idet mulighederne for at tilføre ungFredensborg yderligere ressourcer bør undersøges.

 

Indstillingens pkt. 4 ændres til: At det besluttes, at midler til en styrkelse af ungefritidsområdet i Nivå medtages i budgetforhandlingerne 2017-2020, og at der samtidig ansøges om § 17 særtilskudsmidler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Såfremt disse modtages, anbefaler udvalget, at Byrådet øremærker hele eller dele af tilskuddet til en yderligere styrkelse af UngFredensborgs arbejde i Nivå.

Knud Løkke (Frie Liberale) tog forbehold, idet mulighederne for at tilføre ungFredensborg yderligere ressourcer bør undersøges.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefaler Børne – og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling i forhold til indstillingens pkt. 1.- 3.


Økonomiudvalget anmoder administrationen om en kvartalsvis mundtlig orientering om projektet.


I forhold til indstillingens pkt. 4 blev sagen udsat med henblik på en afklaring af den politiske indstilling forud for det kommende byrådsmøde i et fælles ekstraordinært møde i Børne – og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget.


Thomas Lykke Pedersen (A) og Hans Nissen (A) var fraværende.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod indstillingen pkt. 1 og 2 idet Liste I er imod etableringen af et aktivitetssted for unge voksne 18 +, og der i stedet ønskes kriminalitetsforebyggende indsatser for børn og unge under 18 år i hele kommunen. Helle Abild Hansen (I) tog forbehold for indstillingens pkt. 3 og 4, idet der i stedet ønskes kriminalitetsforebyggende indsatser for børn og unge under 18 år i hele kommunen.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 29-03-2016

Udvalget besluttede, at indstillingens pkt. 4 ændres til: At det besluttes, at midler til en styrkelse af ungefritidsområdet i Nivå medtages i budgetforhandlingerne 2017-2020, og at der samtidig ansøges om § 17 særtilskudsmidler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Såfremt disse modtages, anbefaler udvalget, at Byrådet øremærker hele eller dele af tilskuddet til en yderligere styrkelse af UngFredensborgs arbejde i Nivå, samt til en generel styrkelse af det opsøgende arbejde blandt 13-18 årige i Fredensborg Kommune.


Knud Løkke (Frie Liberale) og Helle Abild Hansen (I) stemte imod, idet der i stedet ønskes et oplæg om kriminalitetsforebyggende indsatser for børn og unge under 18 år i hele kommunen.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2016

Byrådet fulgte Økonomiudvalgets indstillinger vedr. indstillingerne pkt. 1-3. Vedr. indstillingens pkt. 4 fulgte byrådet Børne– og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.


Der blev stemt om sagen:


For: 25 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 2 (Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I))

Helle Abild Hansen (I) og Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale) stemte imod indstillingens pkt. 1 og 2, idet Liste I og Frie Liberale er imod etableringen af et aktivitetssted for unge voksne 18 +, og der i stedet ønskes et oplæg om kriminalitetsforebyggende indsatser for børn og unge under 18 år i hele kommunen.

 

Helle Abild Hansen (I) og Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale) stemte imod indstillingens pkt. 3 og 4, idet der i stedet ønskes et oplæg om kriminalitetsforebyggende indsatser for børn og unge under 18 år i hele kommunen.