Nr.71 - Tilladelse til etablering af trykledning på kommunal ejendom - orientering om formandsbeslutning

Sagsnr.: 16/5533

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Orientering om formandsbeslutning i sag om ansøgning fra Forsyningen om etablering af trykledning på kommunal ejendom.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgmesteren har den 24. februar 2016 truffet en formandsbeslutning i følgende anledning:


Fredensborg Forsyning har i forbindelse med en hasteopgave haft behov for at nedlægge en trykledning i det kommunale areal matr.nr. 1 i Sørup, som vist på nedenstående kortskitse (den blå pil). Det er Sørup Havn til venstre i billedet.Ledningen vil blive udført som styret underboring, hvilket vil sige, at der kun skal graves et hul i start og slut af ledningsstrækningen. Trykledningens videre forløb skal udføres over Fredensborg Golfklubs baneområde.


Arealet er registreret som landbrugsareal og henstår i dag ubenyttet. Der er dog i forvejen i arealet nedlagt og deklareret en trykledning, som Forsyningen fortsat vil gøre brug af.


I sammenhæng med ledningsarbejdet vil der skulle tinglyses en deklaration om den anførte ledning på kommunens areal. Deklarationens indhold vil tage udgangspunkt i gældende ”standard” og vil blive nærmere aftalt med administrationen.


Som kompensation for den rådighedsindskrænkning, etableringen af trykledningen indebærer for kommunen, har Landinspektør Henrik Hjort på vegne af Forsyningen tilbudt et beløb på 10.000 kr. en gang for alle. Beløbet er i overensstemmelse med den såkaldte ”DANVA-aftale”, som gælder mellem Forsyningsselskaber og landbrugsorganisationer.


Forsyningen og Fredensborg Golfklub har ønsket at få udført arbejdet nu, inden golfsæsonen for alvor påbegyndes. Forsyningen oplyser endvidere, at entreprenøren står klar til at påbegynde arbejdet.


På grund af sagens hastende karakter og under hensyntagen til, at sagen indholdsmæssigt ikke har givet anledning til tvivl, har borgmesteren meddelt Forsyningen den ansøgte tilladelse.


Ifølge styrelseslovens § 31, stk. 1 kan formanden på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Formanden skal senest på førstkommende ordinære møde orientere Byrådet om afgørelser truffet i medfør af § 31, stk. 1.


Den ovenfor omtalte kompensation på 10.000 kr., som kommunen modtager, medtages ved førstkommende budgetrevision.


Det bemærkes, at borgmesteren via mail af 29. februar 2016, har orienteret Byrådets medlemmer om den trufne beslutning.

Bevilling

Der henvises til sagsfremstillingen, hvorefter indtægtsbevillingen på 10.000 kr. medtages ved førstkommende budgetrevision.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 31, stk. 1 (om formandsbeslutning).

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringen om den trufne formandsbeslutning tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefaler administrationens indstilling.