Nr.66 - Kommissorier for projekt om etablering af et fælles forsyningsselskab og for projekt om fælles rensestruktur ved Usserød Å

Sagsnr.: 14/26238

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Der forelægges forslag til Økonomiudvalget og Byrådet om at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 kommuners forsyningsselskaber, samt kommissorium for arbejdet med etablering for fælles rensestruktur.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på møde den 23. november 2015 vedrørende samarbejdet på forsyningsområdet, at der skulle arbejdes videre med model Midt-Øst (Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal) med udgangspunkt i en holdingsstruktur.

 

Efterfølgende besluttede Allerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner, at man ligeledes ønskede at arbejde videre med en holdingstruktur, men gerne i regi i flere kommuner end de 5 i Midt-Øst-samarbejdet.

 

Sonderinger på borgmesterniveau resulterede derfor i januar 2016 i et forslag om et bredere samarbejde, bestående af en udvidelse af ovennævnte kreds med Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte og Gladsaxe kommuner. Begrundelsen er, at et sådant 10-kommunesamarbejde i en holdingstruktur vil kunne høste yderligere faglige og økonomiske synergigevinster, samtidig med at egne takster og bestemmelsen over egne anlæg bibeholdes i hver kommune.

 

Borgmesteren tilkendegav derfor på et borgmestermøde den 11. januar 2016 med de 9 øvrige kommuner, at han er positiv overfor et 10-kommunesamarbejde, naturligvis under forudsætning af byrådets godkendelse. Borgmesteren sikrede sig endvidere, at Fredensborg Kommune fik plads i det sekretariat, der skulle udarbejde forslag vedrørende det videre projekt og dets forløb. Det ledende sekretariat består således af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal kommuner. Der forelægges nu forslag til kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

 

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. er placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

 

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe. 

 

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper.  Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

 

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur.

 

Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i de 10 kommuner på møder i marts og april 2016.

 

I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Byrådet, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Byrådet. 

 

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangsår, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter mv. i sagen, der fremlægges til oktober 2016.

 

Parallelt med arbejdet med udarbejdelse af et kommissorium for det videre arbejde med et fælles holdingselskab, har de tekniske direktører i Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i samarbejde med direktørerne for kommunernes forsyningsselskaber udarbejdet et forslag til kommissorium for det videre arbejde med en fælles rensestruktur i området omkring Usserød Å. Forslaget indebærer, at der frem til sommeren 2016 foretages et analyse af, hvorvidt anlægget skal være energiproducerende, idet dette er afgørende for placering, økonomi m.v. Direktørerne i forsyningsselskaberne udgør projektgruppen, og de tekniske direktører udgør den administrative styregruppe med Fredensborg Kommunes direktør som formand.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern godkendes.
  2. At kommissorium for projekt ”Ny rensestruktur i området ved Usserød Å” godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefaler administrationens indstillinger, således at det blev præciseret, at protokollen fra bestyrelsen i Fredensborg Forsyning indgår i Økonomiudvalgets anbefaling og bemærkninger, således:


·         der arbejdes videre med analysen med henblik på at undersøge mulighederne for etablering af et fælles forsyningsselskab.

 

·         at kommissoriet ændres i punkt 1, Mål og idegrundlag, med følgende ordlyd: … enige om, at der arbejdes videre med mulighed for at danne et fælles forsyningsselskab baseret på en Holding model.

 

·         at kommissoriets foreløbige tidsplan for oktober 2016 (side 5, andet afsnit) ændres således, at der gives mulighed for at udtræde af analysesamarbejdet til oktober 2016. (”Oktober 2016: Endelig beslutning om selskabsstruktur,….”)