Nr.63 - Overførsler fra 2015 til 2016

Sagsnr.: 15/12627

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om håndtering af overførsler fra 2015 til 2016.

Der er fem temaer i sagen


Drift

  • Beslutning om de automatiske overførsler fra 2015 til 2016
  • Beslutning om redegørelser fra områder og institutioner, hvor de gældende overførselsregler ikke har været overholdt
  • Beslutning om dispensationsansøgning om ekstraordinær overførsel ud over de automatiske overførsler
  • Beslutning om budgetomplaceringer i 2016

 

Anlæg

  • Beslutning om de automatiske overførsler fra 2015 til 2016

Sagsfremstilling og økonomi

På de områder, hvor der er hhv. +5/0 pct. og 100 pct. overførselsadgang er der i 2015 et samlet mindreforbrug på driften på 38,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf anbefales det, at der overføres 38 mio. kr. til 2016.

 

På de indsatsstyrede områder med ingen overførselsadgang er der et merforbrug på 20 mio. kr.

 

Oversigt over overførslerne driftsområdet på de tre typer af overførselsadgange fremgår af bilag 1. 

 

1.000 kr.

Oprindeligt budget 2015

Korr. budget
2015

Regnskab 2015

 

Rest korr.
budget
2015

Overførsel i alt

+5/0 %

1.539.090

1.524.656

1.497.563

 

27.093

23.495

100 %

27.046

37.760

26.366

 

11.393

11.393

Ingen overførsel

751.685

804.522

824.540

 

-20.018

0

Anbefalinger

 

 

 

 

 

3.125

 I alt

2.317.821

2.366.938

2.348.469

 

18.468

38.013

-       Angiver merforbrug, + angiver mindreforbrug

 

Servicerammen

Overholdelse af servicerammen udfordres af overførslerne mellem årene. 

Overførslerne opskriver budgetterne i 2016 med 38 mio. kr. Såfremt de opskrevne budgetter (inkl. overførslerne) forbruges fuldt ud vil dette betyde, at Fredensborg kommune ikke vil kunne overholde den udmeldte serviceramme. For at imødegå denne udfordring vil der også i 2016 skulle udvises tilbageholdenhed i indkøb. I bilag 2 vises effekten af det anmodede mådehold i 2015 på kommunens indkøb.

 

Der vil løbende blive fulgt op på overholdelse af servicerammen.  

 

Likviditet

Overførslerne vurderes på nuværende tidspunkt ikke at have nogen likviditetsmæssig effekt, da det forventes, at overførselsniveauet bliver af tilsvarende størrelsesorden fra 2016 til 2017, og at der fortsat vil blive udvist økonomisk tilbageholdenhed på områderne.

 

Driftsområdet 

I Kommunens Håndbog om Økonomistyring skelnes mellem tre typer af overførselsadgang på driftsområdet:

 

+5/0 pct. overførsel

På de rammestyrede områder bliver der automatisk overført mindreforbrug op til 5 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbrug over 5 pct. skal forklares i en redegørelse og overføres som udgangspunkt ikke.

 

Byrådet vedtog på sit møde den 23. februar 2015, at der i 2015 som udgangspunkt ikke tillades overførsel af underskud fra 2015 til 2016. Dette betyder, at det i 2015 ikke var tilladt at bruge mere end de tildelte budgetter (i modsætning til de normale overførselsregler, hvor der er mulighed for at have såvel et merforbrug som et mindreforbrug på op til 5 pct.).

 

Al merforbrug overføres som en negativ tillægsbevilling i 2016 og skal jf. overførselsreglerne indhentes/nulstilles i det efterfølgende år.

 

De automatiske overførsler indenfor + 5/0 pct. overførselsadgang udgør fra 2015 til 2016 i alt 23,5 mio. kr. (se bilag 1 og 3).

 

Vedrørende politikområde Borgerservice, administrativ og politisk støtte

På politikområde 16 i 2015 vedrører 709 t.kr. af overførselsbeløbet rest af reserven på 5 mio. kr. af indefrosne midler til frigivelse i 2015 (se evt. selvstændig sag vedr. frigivelse af indefrosne midler).

 

100 pct. overførsel

Der er 100 pct. overførsel for visse puljer og projekter (ofte med ekstern finansiering). Der er her tale om betingede bevillinger, hvilket vil sige, at bevilling og overførsel kun kan anvendes til det vedtagne formål.

 

De automatiske overførsler med 100 pct. overførselsadgang udgør fra 2015 til 2016 i alt 11,4 mio. kr. (se bilag 1 og 6).

 

Ingen overførsel

Der er ingen overførsel på de indsatsstyrede områder, hvor det i overvejende grad er udefra kommende omstændigheder som fx konjunkturer og mængder, der bestemmer forbruget.

 

Områder med ingen overførsel udgør et merforbrug på 20 mio. kr. (se bilag 1). Overførselsreglerne på de indsatsstyrede områder udgør en styringsmæssig udfordring i forhold til kassen. Eksempelvis udgør merforbruget på de indsatsstyrede områder i 2015 i alt 20 mio. kr. Dette er reelt set et ikke budgetlagt kassetræk i 2015.

 

Administrationen vil i 2016 se nærmere på uhensigtsmæssighederne i økonomistyringspraksis på disse områder.

 

Redegørelser og ansøgninger om dispensation

De steder, hvor der er en budgetoverskridelse i forhold til overførselsreglerne, skal der jf. retningslinjerne i Håndbog om økonomistyring fremsendes en redegørelse, disse fremgår af bilag 4. Administrationen modtaget redegørelser på samtlige overskridelser af overførselsreglerne, der er dog til denne sag anlagt en bagatelgrænse på 100.000 kr.

 

Såfremt der ønskes dispensation fra de gældende overførselsregler, skal der fremsendes en dispensationsansøgning med begrundelse. Der er modtaget en dispensationsansøgning fra Politikområde Børn (se bilag 5 samt 7).

 

Opfølgning på den ekstraordinære budgetopfølgning pr. 31.08.15

Byrådet vedtog på mødet den 31. august 2015, at der af hensyn til udfordringerne på kommunens samlede likviditet skulle gennemføres en ekstra budgetopfølgning pr. 31. august 2015, hvor alle politikområder blev anmodet om, såfremt det forventes, at budgetterne ikke kunne overholdes at fremsende en begrundet redegørelse herfor. Der blev pr. 31. august fremsendt redegørelser for et forventet merforbrug på i alt 13,1 mio. kr. fordelt på både institutioner og fællesområder. Dette merforbrug er ved regnskabsafslutning 2015 nedjusteret til at udgøre i alt et merforbrug på 3,5 mio. kr. På Politikområde Pleje og Omsorg skal der gøres opmærksom på, at området ved budgetrevisionen pr. 30/11-15 fik tilført 8 mio. kr. som tillægsbevilling.

 

Merforbruget på alle berørte områder vil blive overført til 2016.

 

 1.000 kr.

Budgetopfølgning 31.08.15

Overførselssag 2015

Politikområde Skole

 

 

Kokkedal Skole

-2.300

-2.026

Nivå Skole (se bilag 4)

-500

781

Humlebæk Skole

-500

18

Fællesudgifter- og indtægter

-1.199

-1.019

 

 

 

Politikområde Børn

 

 

BH. Fredensborg

-1.000

-675

Kastaniegården

-100

-6

 

 

 

Politikområde Pleje og Omsorg

 

 

Plejecenter Benediktehjemmet

-750

0

Plejecenter Lystholm

-1.350

-544

Plejecenter Mergeltoften

-550

0

Plejecenter Øresundshjemmet

-600

0

Fredensborg hjemmepleje

-750

0

Visitation og hjælpemidler

-3.500

0

 

 

 

I alt

-13.099

-3.471

-      angiver merforbrug

 

Anlægsområdet

På anlægsområdet er der et samlet mindreforbrug i 2015 på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlægsområdet anbefales det, at der overføres 5,3 mio. kr. til 2016. De resterende 0,3 mio. kr. vedrører anlægsprojekter, der afsluttes i 2015. De lave overførsler skal ses i lyset af, at der i januar 2016 ved budgetrevision 30.11.2015 blev overført anlægsmidler for 26,6 mio. kr. til 2016

 

Automatiske overførsler
Jf. kommunens Håndbog om Økonomistyring gælder det på anlægsområdet
at allerede frigivne uforbrugte anlægsmidler automatisk kan overføres til næste år og derpå kan anvendes i det nye år uden forudgående anmodning.

Af bilag 8 ”Anlægsprojekter til overførsel” fremgår alle de anlægsprojekter for 2015 der søges overført til 2016 samt en liste over afsluttede anlægsprojekter der ikke søges overført. Anlægsprojekterne er opdelt på:

Anlægsudgifter der søges overført
Kategorien omfatter forsættende anlægsprojekter der videreføres i 2016. Inden for denne kategori søges om overførsel af anlægsudgifter for 4,3 mio. kr.

Anlægsindtægter der søges overført
Kategorien dækker indtægter vedr. fortsættende anlægsprojekter der videreføres i 2016 og dækker over såvel indtægter fra salg af kommunale ejendomme samt anlægsprojekter med ekstern medfinansiering. Da indtægterne oversteg budgettet i 2015 medfører overførslerne fra denne kategori en reduktion af indtægtsbudgettet i 2016 med 1,0 mio. kr.

Anlægsudgifter og –indtægter der ikke søges overført

Disse to kategorier vedrører indtægter og udgifter fra anlægsprojekter der er afsluttet i 2015. Inden for disse to kategorier er et restbudget på netto 0,3 mio. kr. der lægges i kassen. 

     

1.000 kr.

Korr. Budget 2015

Rest korr. Budget 2015

Regnskab 2015

Overførsel i alt

Anlægsudgifter der søges overført

96.696

4.289

92.407

4.289

Anlægsindtægter der søges overført

-28.813

995

-29.808

995

Anlægsudgifter der ikke søges overført

2.080

186

1.894

0

Anlægsindtægter der ikke søges overført

-300

136

-436

0

I alt

69.663

5.606

64.057

5.284

Bevilling

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

Drift 

 

 

 

 

+5/0 %

23.495

 

 

 

100 %

11.393

 

 

 

Anbefalede ansøgninger

3.125

 

 

 

Drift i alt (netto)

38.013

0

0

0

 

 

 

 

 

Anlæg

 

 

 

 

Anlægsudgifter der søges overført

4.289

 

 

 

Anlægsindtægter der søges overført

995

 

 

 

Anlæg i alt (netto)

5.284

0

0

0

I alt

43.297

0

0

0

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Byrådet:

 

Drift

  1. Godkender de automatiske overførsler (bilag 3 og 6)
  2. Tager de modtagne redegørelser for områder og institutioner til efterretning (bilag 4)
  3. Godkender dispensationsansøgningerne om ekstraordinær overførsel ud over de automatiske overførsler (bilag 5)
  4. Godkender de foreslåede budgetomplaceringer i 2016 (bilag 7)

 

Anlæg

  1. Godkender administrationens anbefalinger om overførsel af anlægsprojekter fra 2015 til 2016 (bilag 8)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.