Nr.138 - Udvikling af Karlebo landsby

Sagsnr.: 16/9088

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Stillingtagen til udvikling af Karlebo landsby.

Sagsfremstilling og økonomi

En balanceret udvikling af Karlebo Landsby

Byrådet vedtog den 28. april 2014 med henvisning til Kommuneplan 2013, at der arbejdes for en balanceret udvikling af Karlebo landsby med respekt for det omgivende miljø med det formål at tiltrække børnefamilier og bevare den attraktive natur. Desuden har der været udtrykt ønske om, at opdatere den gældende lokalplan nr. 37 for Karlebo Landsby, da dele af lokalplanen opfattes som forældet i forhold til blandt andet nye energikrav.


I Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 ”Fremtidens Fredensborg Kommune” fremgår det, at der kan ske en begrænset udbygning med nye boliger på det tidligere idrætsareal i Karlebo Landsby. Desuden er det tidligere i Økonomiudvalget besluttet at sælge Karlebovej 23, en grund på ca. 900 m2.


Planforhold

Kommuneplan og lokalplan

Karlebo Landsby er beliggende i landzone og er omfattet af Lokalplan nr. 37 og kommuneplanramme LL15, der blandt andet har til formål, at sikre de historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved overgangen mellem landsbyen og det åbne land.


Karlebo Landsby er i kommuneplanen udpeget som en såkaldt særlig landsby, på grund af væsentlige kaulturhistoriske og landskabelige kvaliteter. Herudover er Karlebo Landsby og tilstødende landbrugsareal i kommuneplanen udpeget med en række beskyttelsesinteresser; kulturhistoriske værdier, geologiske værdier samt landskabsværdier. I kulturmiljøregistreringen udarbejdet i 2014 indgår Karlebo Ejerlav som et kulturmiljø. Begrundelsen herfor er særligt den velbevarede matrikelstruktur, udskiftningshegn langs veje og skel, velbevarede udflyttergårde samt vejforløbet og bebyggelsens skala i Karlebo Landsby.

Samlet indikerer udpegningerne at der er meget at værne om i Karlebo, og at udvikling skal ske med omtanke for de værdier, der gør Karlebo til en særlig landsby. Byudvikling udenfor landsbyafgrænsningen skal ske særligt varsomt, idet de landskabelige og kulturbetingede værdier særligt forholder sig til overgangene mellem landsby og landskabet. 

I kommuneplan 2013 udmønter det sig konkret i en række retningslinjer, som primært har til formål at begrænse byudvikling udenfor landsbyafgrænsningen.


Fingerplan 2013

Karlebo Landsby er i Fingerplan 2013 (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) beliggende i ”det øvrige hovedstadsområde” uden for ”Fingerbyen”. Intentionen med fingerplanen er overordnet at sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet sker inden for ”Fingerbyen” og kun i begrænset omfang ”i det øvrige hovedstadsområde”. Dette er i tråd med pejlemærkerne i Landsplanredegørelse 2006 om, at der skal være forskel på by og land. Med henblik på at hindre byspredning i det åbne land kan egentlig byudvikling derfor kun ske i byzoneområder.

 

I det ”øvrige hovedstadsområde”, hvor Karlebo landsby ligger, skal kommuneplanlægningen sikre, at byudvikling er af lokal karakter. Byudvikling i forhold til eksisterende bebyggelse skal tage hensyn til landskabet og kan som udgangspunkt kun ske som huludfyldning inden for landsbyafgrænsningen.

 

I 2009-2010 har administrationen på baggrund af konkrete ønsker fra en initiativgruppe i Karlebo haft dialog med daværende Miljøministerie (nu Erhvervsstyrelsen) omkring mulighed for etablering af 16-20 nye boliger uden for landsbyafgrænsningen. Dette vurderede Miljøministeriet som værende i strid med Fingerplanen, og oplyste, at en evt. gennemførelse af projektet ville blive mødt med et statsligt veto. 

 

Der pågår i øjeblikket et arbejde med at ændre Planloven, herunder Fingerplanen, hvilket i fremtiden kan have betydning for reguleringen af byudviklingen i det ”øvrige hovedstadsområde”.


Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 ”Fremtidens Fredensborg Kommune”

En udvikling af Karlebo Landsby bør tage afsæt i visionerne og strategien for Fremtidens Fredensborg Kommune. Planstrategien opstiller en række visionsspor og konkrete indsatser med relevans for en udvikling i Karlebo:


 • Ny bebyggelse tilpasses lokale byggetraditioner og den enkelte lokalitet. Men der er samtidig mulighed for at bearbejde traditionerne og indarbejde nye løsninger.
 • Understøtte mulighederne for en forbedret mobildækning.
 • Skabe bedre adgang til rekreative arealer og friluftsmuligheder ved at understøtte lokale initiativer til at opretholde og etablere nye stier for vandrere, cyklister og ryttere.
 • Sikre muligheder for en begrænset udbygning med nye boliger på det tidligere idrætsareal i Karlebo landsby. Se sags.nr. 16/2659

Opdatering af administrationsgrundlag

På baggrund af en række konkrete sager om især bredden på kviste foregik der i 2007-2008 en lokal debat om forståelsen af Lokalplan nr. 37 for Karlebo Landsby. Administrationen udarbejdede på grundlag af dialog med det daværende landsbylaug i Karlebo en vejledning om lokalplanen for Karlebo Landsby. Vejledningen er en hjælp for borgerne til bedre at forstå lokalplanens bestemmelser. Ligeledes skaber vejledningen rammerne for administrationens administrationspraksis, hvilket sikrer en ensartet sagsbehandling i Karlebo Landsby. Administrationen deltog i landsbylaugets generalforsamling, hvor lokalplanen og vejledningen blev drøftet. Den 10. april 2008 vedtog Plan- og Ejendomsudvalget ”Vejledning om lokalplanene for Karlebo Landsby”.

 

Aktive og engagerede borgere

Karlebo Landsby er beriget med en lang række aktive og engagerede borgere, som interesserer sig for udviklingen i Karlebo. Det bidrager til et solidt landsbyfællesskab, der udmønter sig i en levende landsby. En større udvikling af Karlebo bør derfor tage afsæt i en dialog med borgerne i Karlebo, sådan at der sikres bredt ejerskab til fremtidens Karlebo. 

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at uanset om ændringer af Planloven og Fingerplanen vil give mulighed for udvidelse af landsbyafgrænsningen, så bør en eventuel udvidelse af landsbyafgrænsningen overvejes nøje. Det skal således sikres, at en given byudvikling ikke forringer kvaliteten ved at bo i Karlebo.

 

Det vurderes, at en udvikling til boliger på det gamle idrætsanlæg i Karlebo samt udvikling af Karlebovej 23 i Karlebo vil bidrage til en balanceret udvikling af Karlebo Landsby. Vejledning til administration af Lokalplan nr. 37 for Karlebo landsby imødekommer i dag behovet for en ensartet og nutidig byggesagsbehandling i Karlebo, hvorfor behovet for en opdatering af lokalplanen ikke vurderes at være markant på nuværende tidspunkt.

 

Administrationen anbefaler derfor, at fremtidig planlægning for Karlebo afventer de forventede ændringer af Planlov og Fingerplan.

 

En fremtidig planlægning for Karlebo Landsby bør derefter tage afsæt i følgende forslag til proces.

 

 1. Indledende borgermøde om udvikling af Karlebo (evt. nedsættelse af arbejdsgruppe)
 2. Analyse af beskyttelsesinteresser og bud på muligheder
 3. Borgermøde
 4. Forslag til ny lokalplan
 5. Høring og borgermøde
 6. Vedtagelse af lokalplan

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At fremtidig planlægning for Karlebo landsby (bortset fra Karlebovej 23 og Gunderødvej 46) afventer de forventede ændringer af Planlov og Fingerplan.
 2. At fremtidig planlægning for Karlebo Landsby tilrettelægges som beskrevet i forslaget til proces for udvikling af Karlebo Landsby.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-05-2016

Udvalget anbefaler indstillingens pkt. 1 og 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Godkender Plan,- Miljø og Klimaudvalgets indstilling.