Nr.137 - Compact of Mayors – initiativ om reduktion af drivhusgasser

Sagsnr.: 16/9946

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Godkende at Fredensborg Kommune tilslutter sig Compact of Mayors.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Ved at tilslutte sig Compact of Mayors forpligter byer og kommuner verden over sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser, og til at udarbejde en klimaplan, med klare mål og handlinger for at reducere udledningen af drivhusgasser.

 

Compact of Mayors blev lanceret på FNs klimatopmøde i 2014, og er verdens største samarbejde mellem byer, og initiativet ledes blandt andet af C40 Cities Climate Leadership Group. 463 borgmestre over hele verden er tilmeldt Compact of Mayors.

 

I Danmark har følgende kommuner tilmeldt sig Compact of Mayors: Albertslund, Allerød, København, Helsingør, Favrskov, Gladsaxe, Hjørring, Høje Taastrup, Hvidovre, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Middelfart, Odder, Ringkøbing Skjern, Skive, Sønderborg og Ærø.

 

Verden over sættes der rammevilkår for klimaindsatsen på landsplan. Samtidig har kommunerne en unik mulighed for at vise handlekraft og komme med konkrete klimaløsninger. Kommunerne har desuden muligheden for at komme tæt på borgerne og derved opfordre til, at der tænkes klimaadfærd ind i både den enkelte borgers dagligdag og i lokalsamfundet.


Ved at indgå i Compact of Mayors kan kommunerne få adgang til vigtige erfaringer og ideer til nye klimaløsninger fra hele verden. Samtidig er kommunerne med til at bidrage med knowhow og lokale løsninger, der kan eksporteres og være med til at skabe globale effekter.


Initiativet er udviklet sådan, at Compact of Mayors også kan håndtere danske data og her bliver en fornyet version af CO2-beregneren udviklet på initiativ af Energistyrelsen, således at tallene bliver direkte sammenlignelige med andre landes.


Realdania har engageret sig i initiativet og i opdatering af Energistyrelsens målesystem, som giver et godt redskab til at følge, hvorvidt målene nås.

Arbejdsopgaver: Måling og handling

De to centrale elementer i Compact of Mayors-initiativet er måling og handling. Som kommune forpligter man sig til:

  • At kortlægge og rapportere emissions-data i et internationalt sammenligneligt format og system (som er kalibreret med den kommende fornyede CO2-beregner).
  • At opsætte reduktionsmål.
  • At formulere en klimaplan.
  • At formulere en klimatilpasningsplan.

Fredensborg Kommune har med den nyligt vedtagne Klima- og Energipolitik allerede opsat reduktionsmål i forhold til CO2-udledningen i kommunens område, som skal reduceres med 25 pct. i 2020 i forhold til 2009. Ligeledes indgår Fredensborg Kommune i den fælles energivision for hovedstadsregionen, godkendt af byrådet den 5. oktober 2015:


”Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050.”


Den nyligt reviderede Klima og Energipolitik forventes at kunne fungere som den nævnte ”Klimaplan”, sammen med klimatilpasningsplanen for 2014-2017.

Hvordan understøtter Compact of Mayors klimaindsatsen?

Klima og Energipolitikken vil understøttes af en Compact of Mayors- aftale, da begge arbejder med målsætninger for udledning, metoder og dokumentationskrav. Det nye for Fredensborg Kommune ved at tilslutte sig Compact of Mayors, vil være fornyet kortlægning og rapportering af udledning af CO2-ekvivalenter, samt at sammenligne sig med og inspireres af andre byer.

 

Fredensborg Kommunes klimakommuneaftale under Danmarks Natur­fredningsforening (DN) dækker pt. udledning fra kommunens egne bygninger og transport. Initiativet Compact of Mayors sætter også fokus på hvad borgere og virksomheder udleder. DN har netop udvidet Klima­kom­mu­ne­aftalen til en ”PLUS”-udgave, som anerkender kommunernes initiativer rettet mod borgere og virksomheder, hvor også Compact of Mayors positive klimaeffekt påpeges. Fredensborg Kommune vil også gå efter at blive Klimakommune PLUS.

 

CO2-udledningen i hele Fredensborg Kommune er tidligere målt med CO2-beregneren fra KL, som Energistyrelsen og Realdania nu arbejder med at opdatere til en nye og forbedret version. Ved at tilslutte sig Compact of Mayors vil Fredensborg Kommunes data blive gjort sammenlignelige via den nye version af CO2-beregneren. Det gør at Fredensborg Kommune kan blive klarere på at forfølge byrådets mål, om at reducere det samlede CO2-udslip i kommunen med 25 pct. i 2020.

Proces og arbejdsindsats for Fredensborg Kommune

Processen for at indgå i Compact of Mayors er inddelt i 3 trin, udover den løbende rapportering og vidensdeling.


Trin 1: Borgmesteren underskriver ”A Letter of Commitment”, hvori Fredensborg Kommune tilslutter sig Compact of Mayors. Herudover skal Fredensborg Kommune udfylde et spørgeskema med bl.a. grunddata og data om kommunens eksisterende klimaindsats.


Trin 2: Fredensborg Kommune skal levere data igennem den nye CO2-beregner, som forventes klar i foråret 2016.


Trin 3: Den reviderede Klima- og Energipolitik og tilpasningsplanen fremsendes.


Realdania vurderer, at Fredensborg Kommunes arbejdsindsats tidsmæssigt vil ligge mellem 1 og 1½ arbejdsdag, da både reduktionsmål, klimaplan og klimatilpasningsplan allerede foreligger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det godkendes, at Fredensborg Kommune tilslutter sig Compact of Mayors.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-05-2016

Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Anbefaler plan,- Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.