Nr.135 - Vederlæggelse

Sagsnr.: 16/12537

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om konsekvenserne for vederlæggelsen i forbindelse med stigningen i kommunens indbyggertal.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens indbyggertal er pr. 1. oktober 2015 steget til over 40.000, hvilket får indflydelse på borgmesterens vederlag og størrelsen af puljen til udvalgsvederlag, udvalgsformandsvederlag m.v.


Borgmestervederlag:

Borgmesteren får vederlag i forhold til indbyggertallet i kommunen. Borgmesteren får et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten, jf. bilag 1 til vederlagsbekendtgørelsen. Ved et indbyggertal mellem 25.000-40.000 er lønrammen 39 og mellem 40.000-80.000 er den 40.

 

Kommunens indbyggertal efter bilag 1 er indbyggertallet pr. 1. juli i det foregående år i henhold til Danmarks Statistiks opgørelse over befolkningen, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 33, stk.1.

 

Kommunens indbyggertal steg for første gang pr. oktober 2015 til over 40.000.

 

Da indbyggertallet ikke var over 40.000 den 1. juli 2015, men først forventes at være over 40.000 den 1. juli 2016, vil borgmesterens løn først stige med virkning fra 1. januar 2017.

 

Udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag:

Borgmesterens vederlag stiger pr. 1.1.2017 fra 665.000 kr. til 745.000 kr./år, men samtidig stiger puljen til udvalgsvederlag, vederlag til formænd og næstformænd i de stående udvalg, formand for børn- og ungeudvalget og formænd i § 17, stk.4 også fra 275 % til 305 % af borgmestervederlaget. Udvalgspuljen stiger således fra 1.828.750 kr. til 2.272.250 kr. fra 1.1.2017.

 

Det er fastsat i styrelsesvedtægten, at formænd og næstformænd i de stående udvalg og i børn- og ungeudvalget skal oppebære en bestemt procentdel af borgmesterens vederlag. Fx står der i styrelsesvedtægtens § 19, stk. 11, at vederlaget til formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv udgør 24,261 pct. af borgmesterens vederlag.

 

Så stigningen i disse vederlag må således antages at ske automatisk pr. 1.1.2017, medmindre Byrådet beslutter andet. Fx vil vederlaget til  formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv stige fra omkring 162.000 til 180.000 kr.

 

Den samlede pulje til formænd og næstformænd i de stående udvalg og formand i børn- og ungeudvalget vil således stige pr. 1.1.2017 fra omkring 1.139.000 kr. til 1.276.000 kr. Udgiften til formænd og næstformænd medtages i budgetrevisionen pr. 31. august 2016.

 

Herudover vil det dog være op til Byrådet at beslutte, om den resterende del af den forhøjede vederlagspulje også skal benyttes til en forhøjelse af udvalgsvederlaget og vederlaget til § 17, stk.4-formændene. Det forudsætter en beslutning i Byrådet inden 1.1.2017. 

 

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 8 skal Byrådet træffe beslutning om fordeling af puljen forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen.

 

Viceborgmestervederlag:

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 12 kan Byrådet forud for og med virkning for mindst et regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at viceborgmesteren skal oppebære et vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag. Er der valgt flere næstformænd, kan byrådets beslutning omfatte første og anden næstformand, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag.

 

Vederlæggelsen af viceborgmesteren fremgår ikke af styrelsesvedtægten.

 

Det vil således være op til Byrådet at beslutte, om viceborgmesterens vederlag (pt. 10 % af borgmestervederlaget) også skal stige til 10 % af det forhøjede borgmestervederlag fra 66.500 til 74.500 kr.

 

Fast vederlag og børnetillæg:

Det faste vederlag til alle byrådsmedlemmer (bortset fra borgmesteren) og børnetillægget ændrer sig ikke som følge af den foreliggende stigning i indbyggertallet.

 

Politisk aftale om stigning i borgmestres vederlag

Ovennævnte vedrører vederlæggelsen i 2017, men det er uvist hvad der præcist vil være gældende fra 1.1.2018 efter kommunalvalget. Venstre-regeringen har den 9. maj 2016 indgået aftale med Socialdemokraterne, Liberal Alliance, De Radikale og De Konservative om en ændring i politikeres løn og pension. Ifølge aftalen vil borgmestrene få en lønstigning fra 1.1.2018 på 31,4 % svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked. Samtidig er det aftalt, at reguleringen af borgmestrenes vederlag fremadrettet skal følge den faktiske offentlige lønudvikling.

 

Om udvalgspuljen fortsat vil være på 305 % af borgmesterens vederlag efter 1.1.2018 er ikke oplyst.

Retsgrundlag

Vederlagsbekendtgørelsen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning og udgiften medtages i budgetrevisionen pr. 31.08.2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Orienteringen blev taget til efterretning og medtages i budgetrevision 30.11.2016