Nr.133 - Godkendelse af frikommuneansøgninger

Sagsnr.: 16/1808

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende følgende frikommuneansøgninger:


  1. ”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune”.

  1. ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”.

Sagsfremstilling og økonomi

Nyt frikommuneforsøg 2016-2019

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har d. 15. januar 2016 sendt en invitation til alle kommuner, hvor hun opfordrer kommunerne til at ansøge om at blive frikommune i perioden 2016-2019.


Det nye frikommuneforsøg indgår i aftalen mellem regeringen og KL om opfølgningen på aftalen om kommunernes økonomi for 2016.


Det nye frikommuneforsøg organiseres i frikommunenetværk af 2-6 kommuner, der samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Kommunerne i frikommunenetværket behøver ikke gennemføre de samme forsøg. En kommune kan også vælge at deltage i flere netværk.


Ansøgningen om at blive frikommunenetværk skal ske senest d. 1. juni 2016, mens første ansøgningsrunde til konkrete forsøg er d. 1. november 2016. Der vil der herefter være to ansøgningsrunder om året.


Regeringen udpeger primo september op til syv frikommunenetværk. Ved udvælgelsen vil ministeriet lægge vægt på, at netværkets idéer fremstår perspektivrige, samt at de har et højt ambitionsniveau, herunder at oplæggene til mål og indsatser er ambitiøse. Der lægges også vægt på, at kommunerne har indtænkt en proces for fælles udvikling af forsøg og gensidig læring, samt har fokus på at anvende evt. viden om, hvad der virker. Endelig vil man tilstræbe variation i forhold til kommunernes størrelse og geografiske placering.


Temaer og frikommunenetværk

Økonomiudvalget har på møde d. 22. februar 2016 truffet principiel beslutning om at søge om frikommunestatus og i den forbindelse peget på en række temaer.


Temaerne er herefter drøftet på borgmestermøde i 6-kommunekredsen d. 18.marts, hvor der kunne nås enighed om at pege på tre temaer, som der skulle udarbejdes udkast til. Temaerne var én borger - én plan, sundhed og integration/flygtninge.


På kommunaldirektørmøde i 6-kommunekredsen d. 7. april 2016 blev udkastene drøftet, og der blev udvalgt to temaer, som der er udarbejdet ansøgninger til. For så vidt angår flygtninge/integration var det ikke vurderingen, at der var basis for en frikommuneansøgning.


Temaet ”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune” handler om at sikre bedre samarbejdsmuligheder på tværs af de tre sundhedsaktører.


6-kommunekredsen har etableret et samarbejde med Allerød Kommune omkring temaet. Halsnæs Kommune deltager ikke i denne ansøgning. Netværket består således af følgende seks kommuner Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød Kommune.


Under temaet ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” arbejdes med tre målgrupper; unge, familier og voksne. Inden for disse vil der blive udviklet en række specifikke forsøg. Fælles for forsøgene er, at de handler om at give kommunerne bedre muligheder for at tilrettelægge sammenhængende borgerforløb på tværs af myndighedsområder.


Netværket for denne ansøgning består af følgende ni kommuner; Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, og Hillerød.


Ansøgninger

Ansøgningerne er blevet til i samarbejde mellem netværkskommunerne, og er godkendt af de ansvarlige fagdirektører forud for politisk behandling.


Ansøgningerne beskriver centrale udfordringer og lovgivningsmæssige barrierer, mål for indsatsen, mulige løsninger herunder konkrete forsøgseksempler. Endelig beskriver ansøgningerne, hvordan netværket vil samarbejde i løbet af forsøgsperioden. Ansøgningerne er vedlagt som bilag.


Ansøgningerne forelægges Økonomiudvalg og kommunalbestyrelser i alle netværkskommunerne, hvorefter de indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.


Ressourceallokering

Forsøgene i frikommunenetværket har et væsentligt potentiale for kvalitetsløft og effektivisering på både kort og længere sigt. I forsøgsperioden vil der dog være behov for at investere ekstra ressourcer. Det gælder både tid og arbejdskraft inden for den enkelte kommunes rammer såvel som særskilte midler til tværkommunal koordinering og evaluering.


Der estimeres at være behov for at afsætte op til et årsværk pr. forsøg alene til den tværgående koordinering. For de kommuner der deltager i begge netværk svarer det til 180.000 kr. om året, jf. bilag. Hvis kun en af ansøgningerne imødekommes, vil ressourcetrækket være lavere.

Størstedelen af ressourcebehovet vil skulle løses ved prioritering inden for de eksisterende rammer. Kommunerne i netværket forpligter sig ved godkendelse af ansøgningerne til at allokere de fornødne ressourcer, såfremt netværkene udvælges som frikommunenetværk af ministeriet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til ansættelse af fælleskommunal koordinerende konsulent finansieres inden for rammen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender frikommuneansøgning ”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune”.
  2. At Byrådet godkender frikommuneansøgning ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.