Nr.132 - Forberedelse af ny byrådsperiode - en politisk arbejdsgruppe

Sagsnr.: 16/9429

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

I de to forrige valgperioder blev der nedsat en politisk arbejdsgruppe med henblik på at forberede det politiske arbejde i den kommende byrådsperiode. Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om der i lighed hermed skal nedsættes en politisk arbejdsgruppe, der skal forberede det politiske arbejde i den kommende byrådsperiode 2018 – 2021, og i givet fald vedtager et kommissorium for arbejdsgruppen.

Sagsfremstilling og økonomi

Med kun 1½ år til kommunalvalget er det tid at påbegynde forberedelsen af kommunalvalget og den nye byrådsperiode.


Der blev op til både byrådsperioden 2010-2013 og 2014-2017 nedsat en politisk arbejdsgruppe, som udarbejdede en række anbefalinger til forberedelse af de to byrådsperioder.


Forud for KV 13 besluttede Økonomiudvalget den 18. juni 2012 at nedsætte en politisk arbejdsgruppe med deltagelse af en repræsentant fra hvert parti samt borgmesteren som formand, i alt 9 politiske repræsentanter, med bistand af 4 deltagere fra administrationen. Arbejdsgruppen afholdt i løbet af efteråret 2012 3 møder og præsenterede i februar 2013 sine anbefalinger til en temadrøftelse i Byrådet. Arbejdsgruppen beskæftigede sig med emnerne: Arbejdsbetingelser og politisk struktur, Ledelse af udvalgene og honorering og, Introduktion til byrådsarbejdet.   


Med afsæt i de gode erfaringer fra dette arbejde foreslår borgmesteren, at Økonomiudvalget drøfter, om der i lighed hermed igen skal nedsættes en politisk arbejdsgruppe, som skal have til opgave at komme med forslag til, hvordan Byrådets arbejde skal organiseres i den kommende byrådsperiode.


Der vedlægges et forslag til et kommissorium for arbejdet i en politisk arbejdsgruppe, hvor der er lagt op til, at arbejdsgruppen skal beskæftige sig med følgende temaer:


-      Udvalgsstrukturen

-      Arbejdsvilkår

-      Introduktion til det politiske arbejde.


Det foreslås, at den politiske arbejdsgruppe skal afholde 3 møder i løbet af efteråret, og at arbejdsgruppens rapport skal foreligge i februar 2017 med henblik på, at Byrådet drøfter anbefalingerne på et temamøde i marts 2017.


Såfremt Økonomiudvalget tilslutter sig forslaget, skal der også tages stilling til repræsentationen i arbejdsgruppen. I kommissoriet foreslås det, at borgmesteren bliver formand for arbejdsgruppen, og at arbejdsgruppen herudover får følgende medlemmer:


Alternativ 1: En repræsentant for hver af de 5 største partier (A, V, B, C og O ), samt en repræsentant valgt i fællesskab af de 5 øvrige partier, altså 7 medlemmer (inkl. borgmesteren).


Alternativ 2: En repræsentant for hvert af partierne i Byrådet, altså 11 medlemmer (inkl. borgmesteren).


Fristen for tilbagemelding om udpegede deltagere i arbejdsgruppen er foreslået til den 20. juni 2016, som er Byrådets sidste møde inden sommerferien.


Arbejdsgruppens arbejde vil blive understøttet med administrativ bistand, som forankres hos kommunaldirektøren i Center for Politik og Organisation.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Borgmesteren anbefaler

  1. at Økonomiudvalget drøfter, om der skal nedsættes en politisk arbejdsgruppe
  2. at Økonomiudvalget i givet fald godkender forslag til kommissorium, herunder tager stilling til arbejdsgruppens sammensætning
  3. at partierne senest den 20. juni 2016 meddeler administrationen, hvem der skal deltage i arbejdsgruppen
  4. at arbejdsgruppen i givet fald forbereder en temadrøftelse for Byrådet i marts 2017 med henblik på anbefalinger til arbejdet i den kommende byrådsperiode

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Godkender administrationens indstillinger. Økonomiudvalget besluttede i forhold til indstillingens punkt 2 at vælge model 2 dvs. at en repræsentant for hvert parti deltager i arbejdsgruppen.