Nr.129 - I/S Norfors - supplerende samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Sagsnr.: 11/39686

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Byrådet skal give supplerende samtykke til I/S Norfors til fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 26. januar 2015 at give et samtykke til fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

 

Der har efter licitation vist sig, at fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk A/S bliver 189 mio. kr. dyrere, og derfor skal der gives et supplerende samtykke.

 

I/S Norfors har den 8. marts 2016 således anmodet ejerkommunerne om supplerende samtykke til fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

 

Oprindeligt var fornyelsen estimeret til at koste 520 mio. kr. Det har efter endt licitation vist sig, at udgiften er 709 mio. kr. Stigningen på 189 mio. kr. er begrundet i almindelig prisfremskrivning fra 2013 – 2018 samt markedsforhold og tekniske afklaringer.

 

Bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk A/S har anmodet de 2 ejere I/S Norfors og Forsyning Helsingør A/S om at godkende og anbefale ansøgning om supplerende lånegarantier på 189 mio. kr. i tillæg til den allerede afgivne lånegaranti på 520 mio. kr. Begge bestyrelser i I/S Norfors og Forsyning Helsingør A/S har godkendt og anbefalet ansøgningen. I/S Norfors ejer 1/3 af Helsingør Kraftvarmeværk A/S og resten ejes af Forsyning Helsingør A/S.

 

Udgifterne finansieres ved, at Helsingør Kraftvarmeværk A/S optager lån. Det samlede nye finansieringsgrundlag udgør 189 mio. kr., og heraf vil I/S Norfors andel udgøre 1/3, svarende til 63 mio. kr.

 

Sikkerhedsstillelsen foregår ved, at Helsingør Kommune stiller fuld sikkerhed for låneoptagelsen – lånegaranti - til finansiering af fornyelsen, idet I/S Norfors samtidig – efter indhentning af ejerkommunernes samtykke – afgiver en friholdelseserklæring over for Helsingør Kommune for 1/3 af ethvert krav, som Helsingør Kommune måtte blive mødet med i anledning af sikkerhedsstillelsen.

 

Ifølge vedtægterne for I/S Norfors ejes selskabet af interessenterne (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner), der indbyrdes hæfter for interessentskabet i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det pågældende år. Fredensborg Kommunes ejerandel udgør 19,3 procent.

 

Samtykket til I/S Norfors’ fortsatte deltagelse samt fornyelse indebærer en udvidelse af kommunens solidariske forpligtelse på 63 mio. kr. Hæftelse vil i det indbyrdes forhold mellem ejerkommunerne blive fordelt efter kommunernes ejerandele. Fredensborg Kommunes ejerandel udgør 19,3 % af 63 mio. kr. svarende til 12,1 mio. kr.

 

Med udgangen af 2015 hæfter Fredensborg Kommune via sit medlemsskab i I/S Norfors for 281,8 mio. kr.

 

Fredensborg Kommunes samtykke til sikkerhedsstillelsen belaster ikke kommunens låneramme, idet forholdet ikke er omfattet af de kommunale låneregler.


Provision

Helsingør Kommune opkræver i forbindelse med den supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. en løbende årlig garantiprovision over for Helsingør Kraftvarmeværk A/S på 0,25 %, svarende til 472.500 kr. (i år 1 – og derefter faldende i takt med, at lånet afdrages). Det må formodes, at provisionen i overensstemmelse med gældende praksis er fastsat på grundlag af en konkret risikovurdering.

 

Da Norfors afdækker 1/3 af denne garanti og dermed friholder Helsingør Kommune for risikoen i relation til 63 af de 189 mio. kr., bør Norfors for at undgå en forskydning af midler mellem ejerkommunerne tilsvarende opkræve provision over for Helsingør Kommune i forbindelse med afgivelse af friholdelseserklæringen. Herved videreføres en forholdsmæssig andel af den samlede provision, som knytter sig til den af Norfors afdækkede risiko, til Norfors.

 

Det foreslås derfor, at det stilles som en betingelse for samtykket, at Norfors skal opkræve løbende forholdsmæssig provision for friholdelsen.

Retsgrundlag

I/S Norfors vedtægter og kommunestyrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Meddelelse af samtykke til I/S Norfors.

Indstilling

  1. At Byrådet giver samtykke til, at I/S Norfors, ved en friholdelseserklæring, afdækker 1/3 af den supplerende lånegaranti, svarende til I/S Norfors´ ejerandel af Helsingør Kraftvarmeværk A/S,
  2. At samtykket betinges af, at I/S Norfors opkræver løbende forholdsmæssig provision for den afdækkede del af sikkerhedsstillelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.