Nr.124 - Økonomisk Orientering - April 2016

Sagsnr.: 16/12923

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 30. april 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en opdatering på forbrugsprocenten på drift og anlæg, samt en status for kommunens likviditet, bevillingsreserver og folketal.


Status for drift og anlæg

Tabel 1 viser, at forbrugsprocenten på driftsbudgettet ved udgangen af april 2016 var 30,3 procent. Dette er 2 pct.point lavere end på samme tidspunkt i 2015. Den mindre forbrugsprocent er en konsekvens af et lavere forbrug og et højere budget sammenlignet med sidste år. Ved udgangen af april 2016 er forbruget 739 mio. kr. mod 764 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Nettodriftsbudgettet for 2016 er 2.437 mio. kr. hvor det i 2015 var på 2.367 mio. kr. Det højere budget skyldes de frigivne overførsler fra 2014 og 2015.


Hovedparten af politikområderne har et lavere forbrug end sidste år, hvor blandt andet de to politikområder i) Skole og ii) Pleje og Omsorg har et væsentlig lavere forbrug. Det lavere forbrug har afsæt i flere forhold. På politikområdet Skole skyldes det lavere forbrug dels en markant stigning i antallet af privatskoleelever, hvor afregning først sker senere på året, dels periodeforskydninger mellem indtægter og udgifter i forhold til eksterne puljemidler (midlerne er disponeret, men ikke afholdt) og dels generel tilbageholdenhed på skolerne for at tilpasse økonomi (særligt gældende for Nivå Skole og Kokkedal Skole). Det lavere forbrug på Pleje og Omsorg skyldes, at der har været en forskydning i betalingen for den kommunale medfinansiering i år. Månedsbetalingen har således fundet sted primo maj, hvilket medfører et lavere forbrug på 12 mio. kr. i april sammenlignet med sidste år.


Forbrugsprocenten på anlægsområdet er ved udgangen af april 10,2 pct. Dette er markant lavere end på samme tidspunkt i 2015, hvor forbrugsprocenten var 36 pct. Der er forbrugt 9,3 mio. kr. ved udgangen af april 2016 mod 25,1 mio. kr. ved udgangen af april 2015.

Årsagen til det lave forbrug er at der er en række større anlægsprojekter som planmæssigt ikke er igangsat endnu.


Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg

 

April 2015

April 2016

Drift

32,3

30,3

Anlæg

36,0

10,2


Kommunens gennemsnitlige likviditet

Kommunens likviditet er ved udgangen af april 2016 på 55,8 mio. kr. Likviditeten har således øget med 43,5 mio. kr. siden udgangen af april 2015, hvor den var 12,3 mio. kr. Likviditeten er dermed 4,2 mio. kr. fra målsætningen om en likviditet på 60 mio. kr. svarende til ca. 1.500 kr. pr. indbygger.


Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

April 2015

Januar 2016

April 2016

Likviditet

12,3

34,6

55,8


Figur 1 viser udviklingen i kommunens likviditet siden 1. januar 2015 til og med 30. april 2016.


Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 30. april 2016


Bevillingsreserver

I tabel 3 vises kommunens bevillingsreserver for perioden 2016 til 2019. Siden Økonomisk Orientering for marts er bevillingsreserverne reduceret med 0,4 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017. De 1,6 mio. kr. blev ved byrådsmødet 25. april 2016 prioriteret til et nyt dige ved Nivå Havn.   


Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

8,7

14,5

14,5

14,5

Anlægsreserven

0,0

6,9

10,0

10,0


Folketal i kommunen

Per 2. maj 2016 var folketallet i kommunen 40.083 borgere, og er således faldet med 11 borgere siden 1. april 2016.

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

Januar 2015

Januar 2016

April

2016

Maj

2016

Folketal

39.739

40.080

40.094

40.083

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.