Nr.169 - Renovering af broer i Nivå Havn - finansiering

Sagsnr.: 16/15496

 

Beslutningstema

Stillingtagen til udskiftning af bro S og bro N i Nivå Havn samt finansiering heraf.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark godkendte på sit møde den 20. maj 2016 administrationens forslag om renovering af bro N og bro S.

 

 

Driftsbestyrelsen supplerede sin beslutning med følgende udtalelse:

 

”Bro N og Bro S er i så dårlig stand, at de skal renoveres snarest. Det

blev besluttet, at undersøge muligheden for at erstatte Bro S med en flydebro i stedet for en fast bro. Der forventes ingen meromkostning ved at etablere en flydebro i stedet for en fast bro.

 

Bro N udføres som en fast bro, der går ind til land. Bro N skal være

ca. 4 meter bred. Det blev besluttet, at opføre opbevaringskasser på

Bro N, som udlejes til bådbladsejerne. Nivå Havn og Strandpark opfører og administrerer udlejning af opbevaringskasserne. ”

 

Administrationen bemærker:

Det fremgik af behandlingen i driftsbestyrelsen, at anlægsudgiften på 600.000 kr. ekskl. moms søges finansieret af Nivå Havn og Strandparks beholdningskonto, hvis saldo pr. 1. juni 2016 udgør 3.448.703,61 kr.

 

Ifølge de vedtagne styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark indgår beholdningskontoen som en integreret del af kommunens kassebeholdning. Byrådet har kompetencen til at frigive beløb fra kontoen til større vedligeholdelses og udviklingsarbejder på Nivå Havn og Strandpark. Formelt vil frigivelse af beløb fra kontoen være at betragte som en tillægsbevilling i forhold til kommunens gældende budget.

 

Driftsbestyrelsens beslutning blev truffet på baggrund af følgende sagsfremstilling:

”Ved gennemgang af havnens eksisterende anlæg og faciliteter er der

konstateret svær forrådnelse i den bærende konstruktion samt i dækket på

bro S og N.

 

Tre uafhængige entreprenører har gennemgået broerne og er kommet til samme konklusion. Broerne S og N er sikkerhedsmæssigt uforsvarlige, og det er et spørgsmål om tid, før konstruktion kollapser.

 

Det anbefales derfor, at der påbegyndes et renoveringsarbejde i efteråret

2016. Forventet tidsforbrug er 14 dage.

 

For at forbedre adgangsvejen og brugen af arealet på og omkring bro N,

foreslår havnefogeden, af bro N etableres i ekstra bredde ca. 4 m. På den

måde lukkes hullet mellem land og bro, hvilket vil betyde bedre udnyttelse.

Økonomi

 

Tre entreprenørfirmaer har givet tilbud på udbedring af skaderne. Kystsikring A/S er prisvindende, da de efter en samlet vurdering har givet det bedste tilbud. Kystsikring A/S er et velrenommeret firma med stor erfaring. Havnen har tidligere benyttet sig af deres services med stor tilfredshed.

 

For renovering af broerne S og N samt nedrivning og bortkørsel af eksisterende anlæg er prisen ca. 600.000 kr. ekskl. moms.

 

Der er ikke midler i det afsatte driftsbudget til renoveringen af de to broer.

 

Såfremt driftsbestyrelsen godkender forslaget, vil der blive udarbejdet en

separat sag til Byrådet vedrørende finansiering” (=nærværende sag).

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2016

2017

2018

2019

Renovering af broer

 

600

 

 

 

I alt, drift

0

0

0

0

I alt, anlæg

600

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Retsgrundlag

Økonomihåndbogen og styringsdokumenterne for Nivå Havn og Strandpark.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandparks forslag om renovering af bro N og bro S i Nivå Havn godkendes.
  2. At anlægsudgiften på 600.000 kr. ekskl. moms finansieres af den organisatoriske enheds beholdningskonto.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 09-06-2016

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Anbefaler Fritids– og Idrætsudvalgets indstilling.