Nr.168 - Klubhus og grund til Dauglykke Skytteforening

Sagsnr.: 16/13288

 

Beslutningstema

Stillingtagen til formel overdragelse af klubhus og grund til Dauglykke Skytteforening.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Administrationen har siden slutningen af 2014 løbende været i dialog med Dauglykke Skytteforening omkring en model for overdragelse af bygninger og anlæg på Humlebækvej 64.

 

Arbejdet blev igangsat på baggrund af en henvendelse fra Dauglykke Skytteforening. Foreningen ønskede at få afklaret ejerforholdene, da foreningen ønskede at renovere og modernisere bygninger og anlæg for ca. 1,4 mio. kr. samt optage realkreditlån hertil. Foreningen oplyste, at de altid havde haft den opfattelse, at bygningen tilhørte foreningen, og at grunden tilhørte kommunen, men at der var opstået uklarhed omkring ejerforholdene.

 

I sin tid da klubhus og skydeanlæg blev bygget, og da aftalen efterfølgende blev indgået, havde man ikke brug for at få oprettet bygningen i tingbogen, som bygning på lejet grund, fordi man ikke dengang havde behov for at optage realkreditlån. Det har foreningen nu med den renovering og modernisering som udestår.  

 

Mandat til forhandling af aftale

Økonomiudvalget gav administrationen forhandlingsmandat på mødet d. 17. november 2014 om ejerforholdene for grund og bygninger på ejendommen matr. nr. 8a og 8g Søholm By, Asminderød, beliggende Humlebækvej 64, på følgende grundlag:

 

  • Kommunen overdrager bygningen på ejendommen matr. nr. 8a og 8g Søholm By, Asminderød, beliggende Humlebækvej 64 til Skytteforeningen til 0. kr., der får skøde på bygning på lejet grund.
  • Kommunens investeringer (tilskud i 1979 på 35.000 kr. og i 1982 på 50.000 kr. til foreningens opførsel af skydebaneanlæg) eftergives med begrundelse i, at foreningen har vedligeholdt og udbygget bygningen siden 1980 uden at have modtaget kommunalt tilskud, selvom bygningen formelt set har været kommunal.
  • Kommunen betaler udgifterne til udarbejdelse af skøde og til tinglysning. Udgiften finansieres af fritidspuljen.
  • Kommunen yder ikke særskilt økonomisk tilskud til foreningen udover sædvanlige tilskud efter Fredensborg Reglerne
  • Løbetiden for lejeaftalen for grunden fastsættes til 30 år. Kommunen skal ikke betale for bygninger og anlæg, hvis lejekontrakten ophører efter 30 år og dermed ikke forlænges.
  • Det skal fremgå af aftalen, at foreningen undersøger muligheden for energiinvesteringer i forbindelse med renoveringen herunder investering i varmepumpe.
  • Det skal fremgå af aftalen med Dagulykke Skytteforening, at bygningen ikke kan overdrages til tredjemand uden kommunens samtykke og at Fredensborg Kommune har forkøbsret hvis ejendommen skal sælges.

 

Status på forhandlinger

Foreningen ønsker fortsat, at ejendomsretten formelt overdrages til dem, så de kan iværksætte de fornødne renoveringer og moderniseringer og optage lån hertil. Foreningens medlemmer kan ikke selv udføre arbejdet, som de gjorde i forbindelse med byggeriet af huset. Foreningen ønsker således fortsat at indgå aftale på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning.

 

Administrationen har været i dialog med Tinglysningsretten, som har oplyst, at kommunen ikke kan få registreret en bygning på lejet grund ved at kommunen overdrager en eksisterende bygning til foreningen og indgår en lejekontrakt om grunden, hvor bygningen er beliggende.

 

Administrationen vurderer efter en gennemgang af dokumenter fra kommunens og skytteforeningens arkiv, at det kan dokumenteres overfor tinglysningsretten, at ejendommen er opført og ejet af Daugløkke Skytteforening og vil på den baggrund anmode Tinglysningsretten om at notere Daugløkke Skytteforening som ejer af bygningen.

 

Såfremt tinglysningsretten afviser anmodningen, vil det blive relevant at undersøge andre muligheder, som kan realisere intentionerne i forhandlingsmandatet og som giver muligheder for at realisere modellen om, at ejendomsretten til bygningen tilhører foreningen. Administrationen vil til den tid fremlægge en ny sag for Økonomiudvalget med anbefalinger af de løsningsmodeller, som i så fald vil kunne blive relevante.

 

Renoveringen og moderniseringen af eksisterende hus og skydebaneanlæg 

Det eksisterende anlæg består af klubhus, en 15 meter indendørs bane og 50 meter udendørs bane. Renoveringen og moderniseringen omfatter klubhuset og skydebaneanlæg.

 

Bygninger er godkendt med byggetilladelse fra 1987 og den udendørs skydebane er miljøgodkendt i 2001. Den indendørs skydebane er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse. Kommunen fører miljøtilsyn med begge baner.                    

 

Foreningen skyder med sportsvåben og ikke jagtvåben med hagl som andre foreninger i kommunen. Foreningen skyder således med 22 kaliber salonrifler på indendørs og udendørs bane på skydeskiver, som giver mindre støj end jagtvåben efter lerduer mm. Den udendørs bane er omkranset af støjvolde på alle sider.

 

Administrationen og foreningen har ikke modtaget henvendelser fra borgere eller andre om gener fra foreningens skyde- eller klubaktiviteter.

Retsgrundlag

Tinglysningsloven 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender den anførte fremgangsmåde.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 09-06-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Godkender Fritids– og Idrætsudvalgets indstilling.