Nr.166 - Forslag til Kommuneplantillæg nr 14 - Boliger ved Ulriksdal

Sagsnr.: 15/11755

 

Beslutningstema

Boliger ved Ulriksdal – Vedtagelse af tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 til offentlig fremlæggelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Ulriksdal Ejendomsselskab Aps som ønsker at omdanne selskabets ejendom Kongevejen 2, matr. nr. 5c, Asminderød By, Asminderød i Fredensborg fra serviceerhverv til tæt-lav boligområde.


Da bygningen benyttes meget ekstensivt i dag ønsker ejer at igangsætte omdannelsen af den eksisterende bygning til boligformål allerede i 2016. Dette bl.a. på baggrund af konkret dialog med en lokal ejendomsmægler med kendskab til efterspørgslen på boligmarkedet i Fredensborg.


Ejendommen har været anvendt som hovedsæde for designvirksomheden Menú i en årrække. Virksomheden har igennem det seneste år ønsket at fraflytte ejendommen og har i den forbindelse konstateret, at der - med de nuværende anvendelsesmuligheder - ikke er interesse for ejendommen på erhvervs-ejendomsmarkedet. Ejendommen står i dag næsten tom, da Menú har flyttet langt størstedelen af sine aktiviteter.

 

Borgermøde og LEGO workshop

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde den 5. januar 2016 om principper for kommuneplanens fremtidige rammebestemmelser for ejendommen, at afholde et borgermøde med udgangspunkt i grundejers idéoplæg. (Redegørelse for idéoplæg fremgår af dagsorden samt bilag til Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde i januar 2016).


Illustration grundejers idéoplæg


Mødet blev afholdt den 14. april 2016 på ejendommen. Forud for borgermødet deltog Fritidshjemmet Lundely i en LEGO workshop, hvor der blev bygget drømmehuse og bebyggelsesplaner på en model over området. Børnene registrerede også særlige værdier på grunden.


Eksempler fraworkshop


Børnenes forslag blev præsenteret på borgermødet sammen med arkitektens idéoplæg. Alle på borgermødet gav udtryk for at projektet ville være en god udvikling af stedet. Den foreslåede etapedeling vakte ikke bekymring. I det videre arbejde skal der være fokus på skalamæssig tilpasning til naboerne mod syd, fællesarealer og faciliteter for beboerne samt fastholdelse af områdets særlige karakter, så det vil skille sig ud i forhold til de andre bebyggelser der er på vej på hhv. Kongevejen 21 og Kongevejen 29.


Proces for ændret plangrundlag

Ønsket om at omdanne ejendommen til boligformål, indgår som en handling i Byrådets Planstrategi - Fremtidens Fredensborg Kommune. Strategien blev endeligt vedtaget den 25. april 2016.


Den ønskede omdannelse kræver både et tillæg til Kommuneplan 2013 og en ny lokalplan for hele ejendommen. Grundejers ønsker om igangsættelse af omdannelse af den eksisterende bygning til boligformål kan imødekommes men en proces, hvor der før tilvejebringelse af en ny lokalplan for hele ejedommen gives en byzonetilladelse til omdannelse af den eksisterende bygning.


Forud for tilvejebringelse af byzonetilladelse og efterfølgende en ny lokalplan ”F115 - Boligområde ved Ulriksdal” er der udarbejdet tillæg til Kommuneplan 2013 (se bilag). Det er en forudsætning for ønskede videre proces, at udvalget vedtager forslag til kommuneplantillæg til offentlig høring.


Administrationens bemærkninger

Ændring af kommuneplanen som forudsætning for ny lokalplan sker normalt ved samtidig fremlæggelse af kommuneplantillæg og lokalplan.


Administrationen foreslår i dette tilfælde at fremlægge kommuneplantillægget forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget for at imødekomme et ønske fra ejer og boligudvikler. En etapedelt proces for kommuneplantillæg, byzonetilladelse og lokalplan muliggør, at tillægget og byzonetilladelse kan vedtages i 2015, mens lokalplanen først forventes igangsat i efteråret 2016 til endelig vedtagelse i 2017. Denne etapedeling vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til de øvrige boligprojekter langs Kongevejen.


Illustration af etaper

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kommuneplantillægget sendes i offentlig høring.

Indstilling

  1. At ”Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 – Boliger ved Ulriksdal” vedtages til offentlig fremlæggelse.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-06-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.