Nr.164 - Forslag til lokalplan F114 - boligområde ved Kongevejen (Kongevejen 29)

Sagsnr.: 16/12840

 

Beslutningstema

Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan F114 for en boligbebyggelse ved Kongevejen samt tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandlede den 2. marts 2016 en anmodning fra HusCompagniet om en ny boligbebyggelse ved ejendommen Kongevejen 29 i Fredensborg beliggende syd for Super Brugsen. Området er benævnt ”Fredensborg Syd” i Kommuneplan 2013, og arealet udgør den 1. etape af udbygningen. Udvalget besluttede, at igangsætte lokalplanarbejdet.

 

HusCompagniet har været i dialog med Asminderød Kirke om at købe de to nordliggende matrikler umiddelbart øst for Super Brugsens areal. Der er nu indgået en aftale mellem parterne og området indgår i lokalplanforslaget som delområde B til tæt-lav bebyggelse.

 

Lokalplanområdet og eksisterende forhold

Lokalplanområdet afgrænses af Super Brugsen mod nord, vest af Kongevejen, øst af eksisterende boligbebyggelse ved Vilhelmsro, og mod syd et dyrket areal, som udgør 2. etape af ”Fredensborg Syd”.

 

Ejendommen er beliggende i landzone, og har været en landbrugsejendom. Den nye lokalplan overfører derfor området fra landzone til byzone, og udlægger området til boligformål.

 

De eksisterende bygninger på ejendommen forudsættes nedrevet. To af de eksisterende bygninger blev i 1999 SAVE-registreret med en værdi på 4, og er derfor udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2013. Administrationen har i forbindelse med sagen vurderet, at bygningerne grundet almindeligt slid og forfald ikke længere kan kategoriseres som bevaringsværdige, og at bestemmelse i lokalplanen skal muliggøre nedrivning af det gamle stuehus ”Højvang” samt de tilhørende landbrugsbygninger.

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget (se bilag) giver mulighed for at opføre et varieret boligområde med åben-lav bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse i højest 2 etager, og tæt-lav bebyggelse i form af kædehuse på det nord-østlige areal i højest 1 etage.

 

Der fastlægges de overordnede rammer for den nye boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent, maksimal antal etager samt maksimal højde, mens hustype, form og materialevalg er mere frit for den enkelte. Dog fastlægges for tagmaterialerne en maximal glansgrad på 60.

 

For at skabe de fysiske rammer for et attraktivt boligområde fastlægges mere præcise bestemmelser for bl.a. veje, grønne friarealer, beplantning og terrænregulering.

 

Trafikale forhold og udbygningsaftale

Ejerne af ejendommen har i forbindelse med lokalplanen anmodet om en udbygningsaftale i overensstemmelse med Planlovens regler herom (se bilag). Udbygningsaftalen sikrer, at ejerne betaler for de nødvendige vejanlæg mv. ved Kongevejen og Humlebækvej, der måtte knytte sig til realisering af lokalplanen.

 

Parcelhusdelen af lokalplanområdet tænkes vejbetjent fra Kongevejen der samtidig sikrer fremtidig vejadgang for det sydlige areal – etape 2 af ”Fredensborg Syd”.

 

Det nordlige område med kædehuse vejbetjenes fra Humlebækvej, og den etableres som en lukket vej, således at antal af krydsninger pr. dag af den eksisterende øst-vestlig gang- og cykelsti minimeres.

 

Bæredygtighed og klimatilpasning

Lokalplanen giver mulighed for etablering af solenergianlæg og regnvand håndteres lokalt med forsinkelse og nedsivning i overensstemmelse med spildevandsplanen. Der ønskes etableret en regnvandssø i den naturlige lavning i den nordlige del af området.

 

Kommuneplan 2013 og tillæg nr. 13

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde FB34.

 

De eksisterende rammebestemmelser er følgende:

 

a) byggeri skal udformes med respekt for den stedlige byggetradition, men kan fremtræde i et nutidigt formsprog og udtryk

b) bebyggelse skal indpasses i det omkringliggende terræn med respekt for de landskabelige kvaliteter mellem land og by

 

Lokalplan F114 er ikke i overensstemmelsemed Kommuneplanens ramme bestemmelse og rækkefølgebestemmelse. Det er derfor nødvendigt med et tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 fremlægges samtidig med denne lokalplan.

 

Ved vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 fastsættes følgende rækkefølge for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål for Fredensborg By:

 

1. Fredensborg Syd 1. etape, Kongevejen 2, og Lindelyvej

2. Kirkeledet og Fredensborg Syd 2. etape

 

Ny rammebestemmelse:

 

  • Anvendelse: åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse
  • Max. bebyggelses pct: 30 % for tæt-lav og 40 % for åben-lav
  • Max. højde: 2 etager
  • 10 % fælles opholdsareal
  • 25 m beplantningsbælte langs Kongevejen.
  • Byggeri skal holdes 50 m fra Kongevejens midte for at minimere støjgener

 

a) byggeri skal udformes med respekt for den stedlige byggetradition, men kan fremtræde i et nutidigt formsprog og udtryk

b) bebyggelse skal indpasses i det omkringliggende terræn med respekt for de landskabelige kvaliteter mellem land og by

 

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Borgerinddragelse

Borgermøde om lokalplanforslaget forventes afholdt i august 2016.

 

Sagens videre forløb

Beslutter byrådet at fremlægge lokalplanforslaget i offentlig høring hen over sommeren forventer administrationen, at en endelig vedtagelse af planen kan finde sted ved møderne til oktober 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanforslaget F114 samt tillæg nr. 13 til kommuneplan sendes i offentlig høring.

Indstilling

  1. At forslag til lokalplan F114 – for  en boligbebyggelse ved Kongevejen samt tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 fremlægges til offentlig høring i henhold til planlovens § 24.
  2. At forslag til Udbygningsaftale godkendes.
  3. At der ikke foretages en egentlig miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-06-2016


Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget lægger vægt på, at der tillige stilles krav til det sydlige beplantningsbælte.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.