Nr.162 - Økonomisk Orientering - Maj 2016

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. maj 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens forbrugsprocent, likviditet, bevillingsreserver og folketal.

Status for drift og anlæg
Forbrugsprocenterne ved udgangen af maj 2016 fremgår af tabel 1.


Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg

 

Maj 2015

Maj 2016

Drift

39,7

38,4

Anlæg

42,0

11,2


Sagen Budgetrevision 30.04.2016, som også er på dagsordenen, giver en uddybende status for såvel drifts- samt anlægsbudgettet.

Kommunens gennemsnitlige likviditet
Kommunens likviditet er ved udgangen af maj 2016 på 63,4 mio. kr.
Kommunen har således nået sin målsætning om en likviditet på mindst 60 mio. kr. (svarende til ca. 1.500 kr. per indbygger). Kommunens likviditet har været stigende siden foråret 2015. Siden udgangen af maj 2015 er den vokset med 53,3 mio. kr. 

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

Maj

2015

Januar

2016

Maj

2016

Likviditet

10,1

39,5

63,4


Figur 1 viser udviklingen i kommunens likviditet fra 1. januar 2015 til 31. maj 2016.

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 31. maj 2016


Bevillingsreserver

I tabel 3 vises kommunens bevillingsreserver for perioden 2016 til 2019. Driftsreserven for 2016 er ved udgangen af maj 8,7 mio. kr. Reserven foreslås dog anvendt ved budgetrevisionen pr. 30.04.16, jf. sagen Budgetrevision 30.04.2016. Hvis forslaget vedtages vil den fulde bevillingsreserve for 2016 være anvendt.
Anlægsreserven for 2017 var oprindeligt på 10 mio. kr. der er dog prioriteret 3 mio. kr. til ”Grundkapitallån til Stejlepladsen II” og ”Dige ved Nivå Havn” hvorfor der pt. kun er 7 mio. kr. i anlægsreserven.

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

8,7

14,5

14,5

14,5

Anlægsreserven

0,0

7,0

10,0

10,0


Folketal i kommunen

Per 1. juni 2016 var folketallet i kommunen 40.126 borgere. Kommunens folketal er dermed vokset med 43 siden sidste måned (2. maj).

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

Januar 2015

Januar 2016

Maj 2016

Juni 2016

Folketal

39.739

40.080

40.083

40.126

 

Stigningen i folketallet skyldes både at der er flyttet flere borgere til kommunen end der er fraflyttet, og at der har været flere fødsler end dødsfald.

 

Tabel 5. Ændringer i folketallet

 

Maj 2016

Tilflytning

283

Fraflytning

-241

Fødsel

26

Dødsfald

-25

Befolkningstilvækst

43

 

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.