Nr.158 - Svømmehal i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 15/34348

 

Beslutningstema

Beslutning om etablering af svømmehal.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I de seneste fire års budgetforhandlinger har etableringen af en svømmehal i Fredensborg Kommune været drøftet. Det afspejler sig i de seneste fire års budgetforlig, hvor Byrådet har afsat midler til undersøgelser og drift.


I budget 2013-2016 besluttede Byrådet således at afsætte 1 mio. kr. til ”analyse af behov for etablering af svømmefaciliteter”. I budget 2014-2017 afsatte Byrådet midler til drift og som blev reguleret med budget 2015-2019. Med budget 2016-2019 blev der afsat 1 mio. kr. til ”at afdække mulighederne for etablering af et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter som OPP ved NKK-hallen i Nivå, alternativt at svømmehal og Gymnastikkens Hus etableres hver for sig. Når resultatet foreligger, tager forligspartierne endelige stilling til en realisering af de to projekter helt eller delvist”. Fra 2019 er der afsat 9 mio. kr. til drift af svømmehal og Gymnastikkens Hus.


Behovsanalysen som PWC lavede og præsenterede for Økonomiudvalget i februar 2014 viste, at svømmehalskapaciteten i området (Fredensborg Kommune og nabokommuner) kun var halvt så stor som på landsplan og også væsentligt lavere end for region hovedstaden som helhed (se bilag 2). Samtidig er ”efterspørgslen” efter svømmefaciliteter i Fredensborg Kommune højere end landsgennemsnittet. Fritidsanalysen fra 2013 pegede på, at den manglende kapacitet blandt andet giver sig udslag i, at andelen af børn, der modtager svømmeundervisning i skolen eller bruger svømmefaciliteter i fritiden, er langt lavere i Fredensborg Kommunen end landsgennemsnittet.

 

Som opfølgning på budgetbeslutningen har administrationen indgået aftale med revisionsselskabet PWC om at udarbejde en analyse af, hvordan et OPP projekt (Offentlig Privat Partnerskab) kan realiseres. Rapporten er vedlagt i bilag.


PWC har tidligere udarbejdet en rapport for Fredensborg Kommune om mulighederne for etablering af svømmefaciliteter, som Økonomiudvalget drøftede på møde den 17. februar 2014. Den nye rapport, som nu forelægges, rummer blandt andet en opdatering af de økonomiske forudsætninger (anlæg og drift) med udgangspunkt i nyere erfaringer fra lignende projekter samt tilpassede organiseringsmodeller. Herudover er modellerne tilpasset, så de også kan udvides til at omfatte etablering af Gymnastikkens Hus i forbindelse med svømmehallen samt en selvstændig model for etablering af Gymnastikkens Hus, som traditionelt anlægsprojekt (se bilag 1). Dette kan være i Nivå eller andet sted i kommunen.


Som opfølgning på temadrøftelse om Fremtidens Fredensborg Kommune i Byrådet den 25. april 2016 fremlægges tre modeller for anlæggelsen af en svømmehal i Fredensborg Kommune. To forskellige OPP modeller (jf. rapport fra PWC) samt en traditionel anlægsmodel. De tre modeller gennemgås nedenfor.


Etableringen af en svømmehal i Nivå i forbindelse med Nivå Centrum indgår som et konkret projekt i planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune til at realisere visionen for Nivå som en by for den aktive familie og med bykernen som det naturlige aktivitets- og mødested.


Svømmehalsfaciliteter

De tre modeller tager udgangspunkt i en svømmehal med 25-meters svømmebassin med seks baner, varmtvandsbassin, undervisningsbassin og morskabsområde samt omklædning og sauna. Et eksempel på en svømmehal af denne størrelse og med disse faciliteter er Gribskov svømmehal i Helsinge.


Model 1: Kommerciel OPP/OPP med privat finansiering

Ved kommerciel OPP, som også kaldes OPP med privat finansiering, anlægges og driftes svømmehallen af en OPP leverandør.


Finansiering sker gennem en kommerciel part. Ved denne finansieringsform er der krav om kommunal deponering svarende til den kommunale brug. PWC har estimeret det til at være 26 mio. kr.


Anlægsøkonomien ved denne model er estimeret til at være 95 mio. kr. De årlige driftsudgifter for kommunen er estimeret til 7,4 mio. kr.


Fordelene ved denne model er dels, at der forventes flere og større faciliteter, da OPP leverandøren her har de største incitamenter til at opføre yderligere kommercielle områder, og dels at kommunen kun skal betale for den kommunale brug.


Ulemperne ved denne model er, at der er højere finansierings omkostninger, og at det er den model, der bliver dyrest over tid. Herudover vurderer PWC ud fra tidligere erfaringer, at man ikke kan gennemføre projektet uden krav om ”tilbagekøbsgaranti” på 70-75 pct. ved konkurs i aftaleperioden.


Et eksempel på denne type er Randers Svømmehal.


Model 2: Finansiel OPP/OPP med offentlig finansiering

Ved finansiel OPP, som også kaldes OPP med offentlig finansiering, anlægges og driftes svømmehallen af en OPP leverandør.


Finansiering kan ske på tre forskellige måder. Kommunen kan finansiere gennem leasing, hvilket medfører et krav om deponering af 85 mio. kr. Kommunen kan låne pengene, hvilket kræver låneadgang. Kommunen kan også finansiere udgifterne af midler fra kommunekassen.


Anlægsøkonomien ved denne model er estimeret til at være 85 mio. kr. De årlige driftsudgifter for kommunen er estimeret til 2,1 mio. kr. i nettoudgift. PWC har estimeret med udgifter for 6,5 mio. kr. og indtægter for 4,4 mio. kr.


Fordelene ved denne model er lavere finansieringsomkostninger, at det er en professionel aktør der varetager driften og at det er OPP-leverandøren som har risikoen ved driften.


Ulemperne ved denne model er, dels at man må forvente at få et mindre areal da OPP leverandøren har mindre incitamenter til at opføre yderligere kommercielle områder, og dels at ændringer i brug kræver forhandlinger med OPP drift operatør.


Et eksempel på denne type er Gribskov Svømmehal.


Model 3: Traditionelt anlægsprojekt

I et traditionelt anlægsprojekt, så anlægges og driftes svømmehallen af kommunen.


Finansiering af udgifter sker af midler fra kommunekassen.


Anlægs og driftsøkonomien forventes at være ca. de samme som OPP med offentlig finansiering. Med afsæt i PWCs beregninger vil det være 85 mio. kr. i anlæggelse og 2,1 mio. kr. i årlige netto driftsudgifter.


Fordelene ved denne model er lavere finansieringsomkostninger og at kommunen har fuld råderet over hallen.


Ulemperne ved denne model er, at man får et mindre areal og kommunen løber risikoen ved driften.


Et eksempel på denne type anlægsmodel er Humlebæk Idrætscenter.


Sammenligning af de tre modeller

Skemaet viser en sammenligning af de tre modeller.


 

Kommerciel OPP/ OPP med privat finansiering

(Case: Randers)

Finansiel OPP/ OPP med offentlig finansiering

(Case: Gribskov)

Traditionelt anlægsprojekt

(Case: Humlebæk Idrætscenter)

Anlæg

OPP leverandør

OPP leverandør

Kommunen

Drift

OPP leverandør

OPP leverandør

Kommunen

Finansiering og krav

• Kommerciel part

• Kommunal deponering ift kommunal brug 26 mio. kr.

a) Leasing (krav om deponering 85 mio. kr.)

b) Lån (låneadgang og krav om deponering 85 mio. kr.)

c) Kommunekassen

Kommunekassen

Anlæg øk.

Drift øk.

95 mio. kr.


7,4 mio. kr.

85 mio. kr.


2,1 mio. kr. (nettoudgift)

85 mio. kr.


2,1 mio. kr. (nettoudgift)

Fordele

• Flere/større faciliteter

• Kun betale for den kommunale brug

• Ansvar og risici for drift og anlæg ligger hos OPP leverandør

• Lavere finansierings-omkostninger

• Professionel aktør til drift

• OPP-leverandør risiko ved drift

• Lavere finansierings-omkostninger

• Fuld kommunal råderet

Ulemper

• Højere finansierings omkostninger – dyrest over tid

•”Tilbagekøbsgaranti” på 70-75 % ved konkurs i aftaleperioden

• Mindre areal

• Forhandlinger med OPP drift operatør ved ændringer

• Mindre areal

• Kommunen risiko ved drift


Finansiering

Der er i budget 2017 og 2018 afsat 2 mio. kr. årligt til udbudsomkostninger i forbindelse med etablering af svømmehal og gymnastikkens hus. Uanset hvilken af de tre modeller og hvilken finansieringsform man vælger, vil der være midler til at igangsætte arbejdet med udbudsmateriale i samarbejde med eksterne rådgivere i starten af 2017.


Finansiering af model 1

Ved model 1, skal Fredensborg Kommune deponere knap 26 mio. kr., jf. PWC’s estimat. De 26 mio. kr. forventes at skulle betales i rater over byggeperioden, og ifølge estimat fra PWC vil deponeringsbeløbet (netto) skulle betales i rater med 3,3 mio. kr. i år 1, 12,4 mio. kr. i år 2 og 9,4 mio. kr. i år 3. Beløb der er deponeret kan efter ét år frigives med 1/25 del årligt, hvilket er fratrukket i ovennævnte årlige rater, hvilet betyder at det samlede beløb bliver 25,1 mio. kr. Et eksempel på denne finansieringsmulighed fremgår af tabellen nedenfor:

Beløb i mio. kr.

2018

2019

2020

I alt

Frigjorte driftsmidler vedr. Svømmehal og Gymnastikkens Hus konverteres til anlægsmidler

0,0

8,5

8,5

17,0

Fremtidens Fredensborg Kommune

3,3

3,9

0,9

8,1

Midler i alt

3,3

12,4

9,4

25,1


Finansiering af model 2 og 3

Ved model 2 og 3 er der et finansieringsbehov på 85 mio. kr. Jf. PWC’s rapport vil anlægsinvesteringerne ved en svømmehal falde over 3 år med 8,5 mio. kr. i år 1, 42,5 mio. kr. i år 2 og 34 mio. kr. i år 3.


Hvis svømmehallen finansieres af kommunekassen, kan en del af finansieringen dækkes af frigjorte driftsmidler vedr. svømmehal og Gymnastikkens Hus på 8,5 mio. kr. årligt fra 2019 til svømmehallens ibrugtagning (der er afsat 9 mio. kr. i budget til drift fra og med 2019, heraf fradrages 0,5 mio. kr. til drift af Gymnastikkens Hus). Det er antaget, at deponering i forbindelse med eventuel leasing vil skulle ske i takt med opførelsesudgifterne. Det vil skulle endeligt afklares med kommunens revision.


Den resterende finansiering foreslås finansieret indenfor anlægsbudgettet. Der peges på følgende muligheder:

 

Finansiering fra Fremtidens Fredensborg Kommune

Det vurderes, at opførslen af svømmehallen falder inden for rammene af Fremtidens Fredensborg Kommune. En mulighed er derfor, at den resterende finansiering af svømmehallen findes indenfor de afsatte midler til Fremtidens Fredensborg Kommune. Hvis denne løsning vælges vil der kunne skabes budget til at opføre svømmehallen i årene 2018-20. Herved lægges dog beslag på de fleste af midlerne i Fremtidens Fredensborg Kommune i denne periode. Et eksempel på denne finansieringsmulighed fremgår af tabellen nedenfor:

Beløb i mio. kr.

2018

2019

2020

I alt

Frigjorte driftsmidler vedr. Svømmehal og Gymnastikkens Hus konverteres til anlægsmidler

0,0

8,5

8,5

17,0

Fremtidens Fredensborg Kommune

8,5

34,0

25,5

68,0

Midler i alt

8,5

42,5

34,0

85,0

 

Alternativt kan svømmehallen igangsættes senere, hvilket giver mulighed for at gennemføre andre projekter under Fremtidens Fredensborg Kommune også i de første år.

 

Finansiering fra ikke-disponerede anlægsmidler

Hvis man ikke ønsker at anvende midler fra Fremtidens Fredensborg Kommune, er det også en mulighed at den resterende finansiering af svømmehallen finansieres af de ikke-disponerede anlægsmidler. Hvis denne mulighed vælges, vil svømmehallen kunne opføres i årene 2020-22. Dog indskrænker man muligheden for at finansiere andre anlægsprojekter i disse år. Et eksempel på denne finansieringsmulighed fremgår af tabellen nedenfor:

Beløb i mio. kr.

2020

2021

2022

I alt

Frigjorte driftsmidler vedr. Svømmehal og Gymnastikkens Hus konverteres til anlægsmidler

8,5

17,0

8,5

34,0

Ikke-disponerede anlægsmidler

0,0

25,5

25,5

51,0

Midler i alt

8,5

42,5

34,0

85,0

 

Kombination af de to finansieringsformer
Man kan endvidere vælge en kombination af de to finansieringsmuligheder så svømmehallen finansieres delvist af Fremtidens Fredensborg Kommune og delvist af de ikke-disponerede anlægsmidler. Herved kan man afbalancere fordele og ulemper i de to finansieringsmuligheder, idet der vil være mulighed for at udføre andre foreslåede projekter i Fremtidens Fredensborg Kommune, samt have mulighed til at finansiere øvrige anlægsprojekter i de kommende år. Et eksempel herpå er følgende:


Beløb i mio. kr.

2019

2020

2021

I alt

Frigjorte driftsmidler vedr. Svømmehal og Gymnastikkens Hus konverteres til anlægsmidler

8,5

8,5

8,5

25,5

Ikke-disponerede anlægsmidler

0,0

15,0

15,0

30,0

Fremtidens Fredensborg Kommune

0,0

19,0

10,5

29,5

Midler i alt

8,5

42,5

34,0

85,0


Svømmehallen vil også kunne finansieres i tidligere år, hvis budgettet til Fremtidens Fredensborg Kommune flyttes mellem årene.


Tid

I forhold til en videre proces vil realisering af svømmehallen kunne ske inden for en samlet tidsperiode på 4-4,5 år inklusiv alle faser ved en af de to OPP modeller jf. rapport fra PWC. Administrationen vurderer, at det også vil tage 4-4,5 år at opføre en svømmehal som traditionelt anlægsprojekt. Administrationen ligger til grund at udarbejdelse af udbudsmateriale og selve opførslen af en svømmehal er teknisk kompliceret og at det kræver mere tid end ved anlæggelse af fx en gymnastikfacilitet, som PWC har vurderet vil tage 3,5 år. Administrationen bemærker, at administrationen på nuværende tidspunkt ikke har ekspertise vedrørende anlæggelse og drift af svømmehal.


Placering

I den tidligere proces har forskellige placeringer været diskuteret. En mulig placering kunne være i Nivå Centeret. En developer har tidligere peget på Nivå som centralt sted ud fra logistiske forhold. Der har været indledende sondering om det med centerets ejer og det søges muliggjort ved aftale.


Gymnastikkens Hus

I de tre modeller for etablering af en svømmehal er der mulighed for at udvide det til at omfatte etablering af Gymnastikkens Hus. Ved model 1 vil det betyde, at man skal lave en form for ”ejerlejligheds konstruktion”, da PWC vurderer, at der vil være begrænsede kommercielle interesser for brug af faciliteten. Mens det i model 2 og 3 kan foregå på tilsvarende vilkår som for svømmefaciliteten. Ved at etablere svømmehal og Gymnastikkens Hus kan der være synergieffekter ift. fælles brug af omklædning, som ligeledes kan skabes, hvis Gymnastikkens Hus etableres andre steder i tilknytning til en idrætsfacilitet.

Bevilling

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i form af, at der i finansieringsmodellerne flyttes allerede afsat budget fra drift til anlæg og allerede afsat budget fra et budgetår til et andet.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet drøfter de tre modeller for anlæggelse af svømmehal i Nivå.
  2. At Byrådet tager stilling til finansiering af svømmehal i Nivå som del af fordelingen af midler til implementering af Fremtidens Fredensborg Kommune.
  3. At Byrådet tilkendegiver, hvilken model man finder mest hensigtsmæssig for etablering af en svømmehal.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Henvendelse fra Nivå Svømmeforening indgik i sagens behandling.


Økonomiudvalget anbefaler, at sagen overgår til budgetforhandlingerne.