Nr.154 - Budgetrevision 30.04.2016

Sagsnr.: 15/35255

 

Beslutningstema

Budgetrevision 30.04.16 viser forventningen til årets resultat for drift, anlæg og finansiering. Der er opgjort et merforbrug på driften, og der anmodes om tillægsbevillinger på driften for i alt 20,5 mio. kr. i 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.04.2016 omfatter alle politikområder, det vil sige såvel drift, anlæg og finansiering. Drift indeholder både serviceudgifterne og overførselsudgifterne – herunder aktivitetsbestemt medfinansiering. Budgetrevisionen opgør forventningerne til årets resultat for 2016.

 

Tabel 1 viser det samlede resultat af budgetrevision 30.04.2016.

 

Vedtaget Budget 2016

Korrigeret Budget 2016

Forventet regnskab 2016

Tillægsbevillinger 30.04.16

Forventet mer-/mindreforbrug

uden tillægsbevillinger

Korrigeret budget efter BR 30.04.16

Drift
(pol 1-16)

2.368.150

2.427.547

2.460.453

20.465

12.441

2.448.012

Indenfor service-rammen

1.755.103

1.815.603

1.837.085

19.041

2.441

1.834.644

Udenfor service-rammen

613.047

611.944

623.368

1.424

10.000

613.368

Finansie-

ring

(pol 17)

-2.444.496

-2.519.164

-2.533.565

-14.401

0

-2.533.565

Indenfor service-rammen

63.169

8.654

0

-8.654

 

0

Skatter og tilskud

-2.507.665

-2.527.818

-2.533.565

-5.747

 

-2.533.565

Anlæg, netto

76.346

91.617

80.986

-10.631

0

80.986

I alt

0

0

7.874

-4.567

12.441

-4.567


I budgetrevisionen pr. 30.04.2016 anmodes der om tillægsbevillinger i 2016 på i alt - 4,6 mio. kr., som således lægges i kassen. Dette dækker i 2016 over et merforbrug på driftsbudgettet på 20,5 mio. kr., et mindreforbrug på anlægsbudgettet på 10,6 mio. kr. og en netto merindtægt på finansiering på 14,4 mio. kr. Over perioden vil de foreslåede tillægsbevillinger give merudgifter på i alt 2,6 mio. kr.

 

Tabel 2. Ønskede tillægsbevillinger budgetrevisionen 30.04.2016

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

Total drift

20.465

-765

-855

-910

-910

17.025

Total anlæg

-10.631

7.630

2.100

0

0

-901

Total finansiering

-14.401

1.622

-248

-248

-248

-13.523

Totalt for alle politikområder

-4.567

8.487

997

-1.158

-1.158

2.601

+ angiver forventet merforbrug, - angiver forventet mindreforbrug

 

Drift 

Merforbruget på driftsbudgettet i 2016 skyldes hovedsageligt merudgifter på politikområde 14, Handicap og Socialpsykiatri.

 

Med budgetrevisionen pr. 30.11.15 blev budgetudfordringerne i 2015 håndteret på hhv. områderne Pleje og Omsorg samt Handicap og Socialpsykiatri jf. økonomiudvalgssagen af 7. december 2015. Overordnet blev udfordringerne i 2015 håndteret inden for de i Budget 2016 afsatte reserver. Samtidig blev der gjort opmærksom på, at budgetudfordringerne i 2016 på de to områder ville blive kvalificeret og medtaget ved budgetrevision 30.04.16. I budgetrevisionen indgår således en anmodning om tillægsbevilling på politikområde 14, Handicap og Socialpsykiatri på netto 20,1 mio. kr. til håndtering af budgetudfordringen i 2016. Merudgifter på politikområde 13, Pleje og Omsorg foreslås håndteret inden for rammen.

 

En detaljeret oversigt over de ansøgte bevillinger fremgår af bilag 1.

 

De områder som pt. forventer merudgifter, men som ikke har søgt tillægsbevillinger - enten som følge af der aktivt arbejdes på rammeoverholdelse eller fordi der fortsat er stor usikkerhed omkring det forventede merforbrug - og områder der forventer mindreforbrug, fremgår af tabel 3.

 

Tabel 3. Mer-/mindreforbrug hvortil der ikke er søgt tillægsbevilling

1.000 kr.

Korrigeret Budget 2016

Forventet regnskab 2016

Usikkerheder/

Ikke ansøgte tillægsbevillinger

Pol 10,

153.047

155.075

2.028

Udsatte børn og unge

Pol 11,

468.821

478.821

10.000

Beskæftigelse

Pol 13,

428.983

436.383

6.400

Pleje og Omsorg

Forventet mindreforbrug, øvrige politikområder

 

 

-5.987

I alt

 

 

12.441

Heraf indenfor servicerammen

 

 

2.411

+ angiver forventet merforbrug, - angiver forventet mindreforbrug

 

Merforbruget på Pol 10, Udsatte børn og unge, skyldes blandt andet flere anbringelser af børn end forventet. Forventningen til antal helårsbørn anbragt i plejefamilie eller på opholdssted er steget fra 50,4 til 51,3 helårsbørn, mens forventningen til antal helårsbørn anbragt på døgninstitution ligeledes er steget fra 8,9 til 9,8.

 

Merforbruget på Pol 11, Beskæftigelse, skyldes hovedsageligt den nye refusionsreform, hvor refusionen er blevet gjort afhængig af, hvor mange måneder borgeren har været på offentlig forsørgelse. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der beregner refusionsbeløbene. De første måneders refusion er vurderet som et meget usikkert grundlag at beregne årets refusion på, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling.

 

De budgetmæssige udfordringer i overslagsårene på politikområde Beskæftigelse, politikområde Handicap og Socialpsykiatri samt politiområde Pleje og omsorg vil blive håndteret i forbindelse med den kommende budgetproces 2017-2020.

 

Overholdelse af servicerammen

Såfremt der politisk bliver truffet beslutning om at bevilge de ved denne budgetrevision foreslåede tillægsbevillinger, vil det jf. tabel 4 medføre en budgetudvidelse af kommunens serviceudgifter med knap 16,4 mio. kr.

 

 

Tabel 4. Serviceramme

 

Vedtaget Budget 2016

Korrigeret Budget 2016

Forventet regnskab 2016

Tillægsbevillinger 30.04.16

Forventet mer-/mindreforbrug uden tillægsbevillinger

Korrigeret budget efter BR 30.04.16

Udgifter indenfor servicerammen

1.818.272

1.824.257

1.837.085

10.387

2.441

1.834.644

Forskel ift. vedtaget budget

 

5.985

18.813

 

 

16.372

 

Dette er eksklusiv de usikkerheder, der er medtaget i budgetrevisionen, som der ikke er søgt tillægsbevillinger til. Hvis disse usikkerheder medtages vil dette påvirke kommunens serviceudgifter med yderligere 2,4 mio. kr., dvs. i alt en udvidelse på 18,8 mio. kr. I modsætning retning trækker imidlertid, at der i de sidste par år har der været overførsler af mindreforbrug mellem budgetår i Fredensborg Kommune for godt 30 mio. kr. på driften.

 

Foruden den likviditetsmæssige udfordring er der en risiko ved at overskride kommunens budgetlagte serviceudgifter, da kommunen kan få en økonomisk sanktion. Sanktionen kan være såvel individuel som kollektiv, såfremt andre kommuner ikke har færre serviceudgifter end budgetlagt og kommunerne således under ét overskrider servicerammen. I 2015 var kommunernes samlede serviceudgifter mindre end budgetlagt.

 

Såfremt de nuværende budgetter forbruges fuldt ud, vil dette betyde, at Fredensborg Kommune ikke vil kunne overholde den udmeldte serviceramme og likviditeten vil blive udfordret. For at imødegå denne udfordring vil administrationen løbende følge op på Fredensborg Kommunes udgifter ift. servicerammen, blandt andet ved den kommende budgetrevision pr. 30.06.2016. Det kan på dette tidspunkt vise sig nødvendigt at anmode områderne om at forvalte deres budgetter med omtanke og udvise en vis tilbageholdenhed ift. anvendelse af budgetterne.

 

Til orientering er de samme udfordringer på driften indarbejdet i 1. budgetvurdering for 2017.

 

 

Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen en reduktion af budgettet i 2016 på 10,6 mio. kr.

Der er forskellige årsager til udskydelser for de enkelte projekter.

 

Budgettet reduceres med 11,6 mio. kr. vedr. flytninger mellem årene og 0,1 mio. kr. der lægges i kassen, endvidere udvides budgettet med 1,1 mio. kr. som tilføres fra driftsbudgettet.

 

For 2017 udvides budgettet med 7,6 mio. kr. Budgettet udvides med 9,5 mio. kr. vedr. flytninger mellem årene og reduceres med 1,9 mio. kr. som flyttes til Politikområde 17 Finansiering.

 

I årene 2018 medfører budgetrevisionen henholdsvis en forøgelse på 2,1 mio. kr., hvilket alene skyldes flytning af budget mellem årene. 

 

Over budgetperioden tilføres anlægsbudgettet 1,1 mio. kr. fra driftsbudgettet. De 1,1 mio. kr. fordeler sig med 1.064.000 kr. fra politikområde 5, Fritid og Idræt til ”Renovering af Fredensborg Atletik Stadion” og ” Indfrielse af økonomisk mellemværende mellem Fredensborg Kommune og Nivå Bådelaug” samt 30.000 kr. til betaling af tinglysningsafgift i forbindelse med ”Tilbagekøb af Fasangården”.

Herudover overføres 1,9 mio. kr. fra anlæg til finansiering i 2017 vedr. ”Grundkapitallån til Stejlepladsen II” idet udgiften har været fejlplaceret på anlægsbudgettet.

 

Endvidere lægges der 125.000 kr. i kassen, fra en ikke-budgetlagt indtægt fra opførslen af Hjælpemiddeldepotet.

  

Tabel 5. Ansøgte ændringer i anlægsbudgettet

 1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2016-19

Forskydning mellem år

-11.600

9.500

2.100

0

0

Fra drift til anlæg

1.094

0

0

0

1.094

Fra anlæg til finansiering

0

-1.870

0

0

-1.870

Kassen

-125

0

0

0

-125

I alt

-10.631

7.630

2.100

0

-901

 

+ angiver forventet merforbrug, - angiver forventet mindreforbrug

  

For den samlede budgetperiode medfører budgetrevisionen en reduktion af anlægsbudgettet på 0,9 mio. kr.           

 

Frigivelse af anlægsmidler

Bilag 2 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler. Ved denne budgetrevision ansøges om frigivelse af 544.000 kr. vedrørende budget overført fra drift.

 

Kompenserende finansiering til merudgifter

På baggrund af de ansøgte tillægsbevillinger ved denne budgetrevision foreslås det, at bevillingsreserven på 8,7 mio. kr. lægges i kassen. Der vil derefter ikke være yderligere reserve til disponering i 2016.

 

Som følge af de anmodede tillægsbevillinger med denne budgetrevision sker der en samlet reduktion af kassebeholdningen over budgetperioden på 2,6 mio. kr. At kassetrækket ikke er større trods håndtering af merudgifterne på driftsbudgettet skyldes at bevillingsreserven lægges i kassen, og af større øvrige ændringer kan endvidere nævnes, at kommunen samtidig har fået en efterregulering for aktivitetsbestemt medfinansiering for 2015 på ca. 7 mio. kr. 

 

Årets resultat

Denne budgetrevision medfører, at der samlet for perioden 2016-2020 tages 2,6 mio. kr. op af kommunekassen. Budgetrevisionens betydning for kommunens likvide aktiver fremgår af tabel 6: 

 

Tabel 6. Ændring i likvide aktiver fra vedtaget til korrigeret budget

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

Ændring af likvide aktiver ved budgetvedtagelse

-19.692

-19.154

5.821

1.182

11.187

Tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen

7.434

13.084

-10.719

-1.380

-1.380

Ændring af likvide aktiver

-12.258

-6.070

-4.898

-198

9.807

Budgetrevision 30.04.16

-4.567

8.487

997

-1.158

-1.158

Ændring af likvide aktiver ved indarbejdelse af budgetrevision 30.04.2016

-16.825

2.417

-3.901

-1.356

8.649

+ er forbrug af likvide midler, - er en forøgelse af likvide midler

 

Som det fremgår af tabel 6 var der en opbygning af kommunens likvide aktiver på 19,7 mio. kr. med vedtagelsen af Budget 2016. Dette er blevet reduceret til 16,8 mio. kr. med de besluttede tillægsbevillinger og indarbejdelsen af de anmodede tillægsbevillinger med denne budgetrevision. Størst er ændringerne i 2017, hvor der er sket en ændring fra en opbygning af de likvide aktiver på 19,2 mio. kr. ved budgetvedtagelsen til et træk på de likvide aktiver på 2,4 mio. kr. med de allerede besluttede tillægsbevillinger og indarbejdelsen af de anmodede tillægsbevillinger med denne budgetrevision.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående skema.

 

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

Total drift

20.465

-765

-855

-910

-910

Total anlæg

-10.631

7.630

2.100

0

0

Total finansiering

-14.401

1.622

-248

-248

-248

Totalt for alle politikområder

-4.567

8.487

997

-1.158

-1.158

+ for merudgift/- for mindreudgift

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At den samlede budgetrevision pr. 30.04.2016 godkendes, herunder at de samlede ansøgte bevillinger i perioden 2015-2020 på driftsområdet på 17 mio. kr., på anlægsområdet på -0,9 mio. kr. samt på finansieringsområdet på -13,5 mio. kr. godkendes som fremlagt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Anbefaler administrationens indstilling.