Nr.151 - Revisionsberetning for årsregnskab 2015

Sagsnr.: 15/33029

 

Beslutningstema

Revisionsberetning og Regnskab 2015 fremlægges til godkendelse


Revisionen deltager ved Registreret revisor Michael Nielsen og ledende revisor Anne Rønnebek.

Sagsfremstilling og økonomi

BDO Kommunernes revision har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunes regnskab for 2015 samt påtegnet regnskabet uden forbehold og bemærkninger for tredje år i træk.


Beretningen for regnskab 2015 indeholder både den løbende og den afsluttende revision.


Revisionens overordnede konklusion er, at Fredensborg Kommunes årsregnskab i alle væsentlige henseender er rigtigt. Ligeledes, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter.


Den løbende revision har givet anledning til bemærkninger på nedenstående områder:


  • Hjælp i særlige tilfælde til integration
  • Uddannelseshjælp
  • Revalidering
  • Statsrefusionsopgørelse 2015

Det er revisionens vurdering, at områderne med statsrefusion generelt administreres hensigtsmæssigt og betryggende, dog er der mange fejl i enkelte sager, som kan henføres til manglende behovsvurdering, dokumentation og rettidig opfølgning samt fejlkonteringer. De konstaterede fejl er hovedsageligt af administrativ karakter, og har dermed ikke betydning for borgeren.


Forvaltningsrevisionen i 2015 omhandler kommunens forretningsgange/retningslinjer vedrørende udbetaling af tilskud til haller, foreninger mv. samt retningslinjer for kommunens ledelsestilsyn med regnskaber hvor der ydes tilskud.


Det er revisionens vurdering, at kommunen har tilrettelagt sit ledelsestilsyn med udbetaling af tilskud til haller og foreninger således, at der er fokus på, at driftstilskud alene anvendes til kommunale formål, og at der ikke er tale om ulovlig støtte.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budget- og Regnskabssystem for kommuner

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Offentliggørelse af det godkendte regnskab på kommunens hjemmeside

Indstilling

1. At revisionens beretning tages til efterretning

2. At det endelige regnskab videresendes til Byråd

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.