Nr.9 - Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 15/38338

 

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Brandvæsen blev i sin nuværende form stiftet pr. 1. januar 2015 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuner.


Nordsjællands Brandvæsen er et samordnet beredskab i henhold til beredskabslovens § 10, hvor samordningsaftalen godkendes efter § 60 i den kommunale styrelseslov.


Helsingør Kommune besluttede på byrådsmødet den 30. november 2015, at Helsingør Kommune ønsker at udtræde af Nordsjællands Brandvæsen.


Den fælles beredskabskommission for Nordsjællands Brandvæsen indstillede på sit møde den 15. december 2015, at de 5 deltagerkommuner, på grundlag af Helsingør Kommunens beslutning, træffer beslutning om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.


I drøftelser, deltagerkommunerne i mellem, i forløbet frem til Helsingør Kommunes beslutning, er det fra de 4 øvrige deltagerkommuner tilkendegivet, at man ikke ønsker at stille sig i vejen for Helsingør Kommunes ønske om udtræden.


Med udgangspunkt i samordningsaftalens § 18 og den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 2 er den juridisk mest enkle og farbare vej til at imødekomme Helsingør Kommunes ønske om udtræden, at opløse Nordsjællands Brandvæsen.


Helsingør Kommune kan herefter etablere eget beredskab og de 4 øvrige deltagerkommuner kan etablere et nyt samordnet beredskab fortsat under navnet Nordsjællands Brandvæsen.


En opløsning af et samordnet beredskab - § 60-fællesskab – som sker i enighed mellem deltagerne, kræver ikke Statsforvaltningens godkendelse.


Vilkårene for opløsningen skal dog godkendes af Statsforvaltningen.


Deltagerkommunerne har været i kontakt med revisionsfirmaet BDO, som er anmodet om at stå for den økonomiske opgørelse til brug for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen. Den derved fremkomne ”boopgørelse” vil tillige udgøre vilkårene for opløsningen.


Disse vilkår vil blive forelagt Statsforvaltningen til godkendelse.


Det anbefales, at alle 5 deltagerkommuner træffer beslutning om, at de vil lægge den af BDO foretagne opgørelse til grund således, at der mellem kommunerne også er enighed om vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen.


Det tilstræbes, at boopgørelsen foreligger senest 1. april 2016 og at den om muligt vil have skæringsdag pr. 31. december 2015.


Beredskabskommissionen har på sit møde den 15. december 2015 anbefalet, at kommunerne i lighed med processen for dannelse af det fælles beredskab etablerer sig med en projektorganisation med kommunernes kommunaldirektører som styregruppe og at borgmestrene fungerer som følgegruppe til afklaring eller udredning af spørgsmål undervejs. Endvidere anbefalede beredskabskommissionen, at der i processen er fokus på de beredskabsfaglige samarbejdsflader mellem Helsingørs beredskab og det kommende nye Nordsjællands Brandvæsen.

 

Sideløbende med den ovenfor beskrevne proces, vil forhold omkring personalet i Nordsjællands Brandvæsen skulle håndteres.

 

En del af personalet skal overdrages til Helsingør Kommune og den resterende del overdrages til – i forventning om beslutning herom - det nye Nordsjællands Brandvæsen.

 

Der vil ske den fornødne inddragelse af medarbejdere, herunder via MED-organisationen og overdragelsen af medarbejdere vil tage afsæt i lov om virksomhedsoverdragelse.

 

I forlængelse af opløsningen af det eksisterende Nordsjællands Brandvæsen etableres således et nyt Nordsjællands Brandvæsen bestående af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Det nye Nordsjællands Brandvæsen vil fortsætte samarbejdet på de principper, som allerede er indarbejdet i Nordsjællands Brandvæsen, men tilpasset den nye ramme, hvor Helsingør Kommune ikke længere deltager i selskabet. En ny samarbejdsaftale vil blive forelagt de fire kommuner til godkendelse snarest.

Retsgrundlag

Beredskabsloven, styrelsesloven og samordningsaftalen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet træffer beslutning om, at opløse Nordsjællands Brandvæsen,
  2. At Byrådet godkender, at revisionsfirmaet BDO forestår den økonomiske opgørelse – bodelingen – til brug for opløsning af Nordsjællands Brandvæsen
  3. At Byrådet lægger den af BDO foretagne opgørelse til grund, idet opgørelsen dermed udgør vilkårene for opløsningen, som forelægges Statsforvaltningen til godkendelse,
  4. At Byrådet godkender den beskrevne projektorganisation,
  5. At Byrådet godkender, at der udarbejdes forslag til et nyt Nordsjællands Brandvæsen bestående af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner, som snarest kan forelægges Byrådet til godkendelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling.