Nr.6 - Regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 15/9156

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende afskrivninger i økonomisystemet over kr. 20.000.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Håndbog om Økonomistyring skal afskrivninger af restancer og tilgodehavender over 20.000 kr. forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget, forinden de afskrives.


Administrationen anmoder Økonomiudvalget om at tage stilling til følgende afskrivningssager:


  1. 22 sager med krav, der er forældet, jf. treårsreglen. Sagerne forældes, når det ikke – pga. af borgerens manglende økonomiske formået – har været muligt at få etableret en betalingsordning inden for 3 år. Kommunernes muligheder for at inddrive udeståenderne er reguleret i lovgivningen og der vil i hvert regnskabsår være krav, der i henhold til lovgivningen forældes - uden at kommunerne kan påvirke dette ved f.eks. initiativer eller lignende. Det samlede beløb til afskrivning udgør 866.611,75 kr.
  2. Et pantebrev fra 2003 er indfriet af borgeren efter salg af boligen. Det drejer sig om et lån som kommunen, i sin tid har ydet borgeren. Kravet har imidlertid ikke været registreret i kommunen og skal derfor regnskabsteknisk behandles som en (positiv) afskrivning på i alt -175.000 kr.
  3. I forbindelse med gennemgangen af mellemregningskonti vedr. kortfristet gæld til staten/refusionstilgodehavender, henstår kr. 8.638.987,85. Denne saldo er til dels tilbage til kommunerne før sammenlægningen og er af teknisk karakter i forbindelse med fejloprettelse af kontonumre (f.eks. krav, der er blevet bogført 2 gange). Beløbet skal regnskabsteknisk afskrives for at få rettet fejlene, men der er altså ikke tale om et reelt tab for kommunen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afskrivningen sker via balancen.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At beløbet på samlet kr. 9.330.599,60 afskrives over balancen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Godkender administrationens indstilling.