Nr.4 - Budgetrevision pr. 30. november 2015

Sagsnr.: 15/26409

 

Beslutningstema

Godkendelse af budgetrevision 30. november 2015 for årene 2015 – 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision pr. 30. november 2015 omfatter alle politikområder, det vil sige såvel drift, anlæg og finansiering. Herved skabes et helhedsbillede af kommunens budget, forbrug og forventet regnskab for 2015. For god ordens skyld skal det bemærkes, at forventet regnskab er beregnet under forudsætning af godkendelse af de ansøgte bevillinger.

 

Denne budgetrevision medfører, at der samlet for perioden 2015 – 2019 på driftsområdet ansøges om 23,5 mio. kr., på anlægsområdet ansøges om 2 mio. kr. og på finansieringsområdet lægges 35,3 mio. kr. i kassen.  Samlet er virkningen af budgetrevisionen at over periode 2015-2019 lægges der 9,8 mio. kr. i kassen.


Med budgetrevisionen indarbejdes budgetudfordringerne i 2015 på områderne Pleje og Omsorg samt Handicap og Socialpsykiatri jf. økonomiudvalgssagen af 7. december 2015. Overordnet håndteres udfordringerne i 2015 inden for de i budget 2016 afsatte reserver og der sker derfor efter budgetrevisionen fortsat en betydelig kasseopbygning i såvel 2015 som 2016 (se tabel 2). Budgetudfordringerne i 2016 på de to områder, som i december blev opgjort til hhv. 11,3 og 19,4 mio. kr. ventes kvalificeret og medtaget ved budgetrevisionen pr. 30. april 2016. Der tages således ikke højde for disse merudgifter med denne budgetrevision, og der vil blive en større merudgift som skal håndteres til næstkommende budgetrevision


Ved vedtagelsen af genopretningspakken i maj 2015 var forudsat – og budgetmæssigt indarbejdet – at de indefrosne overførsler blev frigivet i 2016. Denne budgetrevision ændrer ikke på forudsætningerne herfor.


Det samlede resultat af budgetrevisionen fremgår af tabel 1. En mere detaljeret gennemgang af de ansøgte bevillinger (såvel positive som negative) for alle politikområder fremgår af bilag 1.

 

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30/11-15 (1.000 kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Drift

29.142

-2.751

-561

-846

-1.483

Anlæg

-25.348

23.770

13.542

-9.976

0

Finansiering

7.613

-42.900

0

0

0

I alt

11.407

-21.881

12.981

-10.822

-1.483

(+ for merudgift/- for mindreudgift)

 

Drift

Ved budgetrevisionen pr. 30. juni 2015 blev det besluttet at gennemføre en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 30. august 2015. Den ekstraordinære budgetopfølgning viste, at der for nogle institutioner/områder var behov for en dispensation i forhold til reglen om at der ikke er overførselsadgang på merforbrug. Sammenlagt blev der på daværende tidspunkt godkendt dispensationsansøgninger for i alt 13,1 mio. kr. Denne budgetrevision pr. 30.11 viser, at det forventede merforbrug på nogle områder er nedjusteret, mens det på andre områder stadig er status quo. Det endelige resultat vil blive opgjort i forbindelse med fremlæggelse af overførselssagen fra 2015 til 2016. Denne sag forventes politisk behandlet i marts 2016.

 

Af tillægsbevillinger på driftsområdet kan blandt andet nævnes:

 

·         På politikområde Veje og Trafik ansøges om en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til dækning af merudgifter vedr. vintertjenesten.

·         På politikområde Kommunale ejendomme lægges ca. 1 mio. kr. i kassen over perioden. Dette vedrører sparede driftsudgifter i forbindelse med salg af hhv. Molevitten og Hegelsminde.

·         Ved budgetforliget 2016-2019 blev det besluttet at øge driftsreserven til 30 mio. kr. i 2016 og at sænke det fra 2017 til det normale niveau. Behovet for en styrket driftsreserve i 2016 skyldes usikkerhed om regnskabsresultatet for 2015 med et udgiftspres på navnlig sygehusindlæggelser, handicap og socialpsykiatri. Ved denne budgetrevision flyttes driftsbevillingen fra 2016 til 2015 håndtering af udfordringerne på Pleje og Omsorg og Handicap og Socialpsykiatriområdet.

·         På politikområde Borgerservice, politisk og administrativ støtte ansøges bl.a. om en tillægsbevilling til dækning af udgifter i forbindelse med folkeafstemningen den 3.12.15, idet der kun har været budgetlagt med ét valg i 2015.

 

Anlæg

·         På anlægsområdet søges om overførsel på netto 26,6 mio. kr. fra 2015 til 2016 og 0,5 mio. kr. fra 2015 til 2017. De to største enkeltstående poster til overførsel er klima-/energibesparende projekter for 8,4 mio. kr., der overføres til 2016 og et fortsat udestående omkring skolen ved Vilhelmsro, der medfører overførsel af anlægsbudget på 4,6 mio. kr.

·         Der søges endvidere om tillægsbevilger fra drift til anlæg for 3,3 mio. kr. over perioden 2015-18, heraf udgøres de 5,1 mio. kr. af overførsler fra finansiering mens der overføres 1,8 mio. kr. fra anlæg til driften under politikområde 16.

·         Der søges om reelle tillægsbevillinger for netto -1,0 mio. kr. mens der lægges 0,3 mio. kr. i kassen fra afsluttede anlægsprojekter.   

·         Med denne budgetrevision indarbejdes udgifts- og indtægtsbevillingerne for medfinansieringen af projektet vedrørende Klimatilpasning af Kokkedal. Budgettilpasningen vedrører midler fra de eksterne partnere til projektet. Herudover skal kommunens i forvejen indarbejdede bevillinger til projektet tilrettes, hvilket giver anledning til en samlet reduktion på ca. 1,3 mio. kr. over perioden 2015-18.


Frigivelse af anlægsmidler
For 2015 søges der om frigivelse af anlægsudgifter for 2,1 mio. kr. og anlægsindtægter for 2,6 mio. kr. For 2016 søges der om frigivelse af anlægsudgifter for 61,8 mio. kr. og anlægsindtægter for 7,9 mio. kr.
Der findes en komplet liste over ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i bilag 2. 

 

Årets resultat, bevillingsreserven mv.

Denne budgetrevision medfører, at der samlet for perioden 2015-2019 lægges 9,8 mio. kr. i kommunekassen.


Budgetrevisionens betydning for årets samlede resultat fremgår nedenfor:

 

Tabel 2. Ændring i resultatet fra vedtaget til korrigeret budget

1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Vedtaget budget

-12.653

-19.692

-19.154

5.820

1.182

 

 

 

 

 

 

Tillægsbevil-linger:

-47.023

1

1

1

1

Annullering af Salg af Niverødgård-en sagnr. BY14-123

-4.140

 

 

 

 

Budgetrevisi-on 301114

40.552

 

 

 

 

Likviditets-genopretning

-26.590

 

 

 

 

Salg af Niverødgård-en 2.

-2.752

 

 

 

 

Genberegning af forældrebeta-lingen

-250

 

 

 

 

Placering af det nye plejecenter i Humlebæk

450

 

 

 

 

Opfølgning på likviditetsgen-opretning

-12.000

 

 

 

 

Overførsel, drift og anlæg

34.868

 

 

 

 

Hurtig Kassegenop-retning

-105.253

 

 

 

 

Budgetrevisi-on 300415

22.758

 

 

 

 

Tillæg 6 til spildevands-plan 2011-20

100

 

 

 

 

Budgetrevisi-on 300615

-2.766

 

 

 

 

Serviceniveau på ældreområdet

8.000

 

 

 

 

Ansøgning om arealsammen-lægning på tværs af kommune-grænser

0

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Korrigeret budget inden budgetrevis-ion 30.11.15

-59.676

-19.691

-19.153

5.821

1.183

 

 

 

 

 

 

Budgetrevisi-on 30.11.15

11.407

-21.881

12.981

-10.822

-1.483

 

 

 

 

 

 

Korrigeret budget efter budgetrevisi-on 30.11.15

-48.269

-41.572

-6.172

-5.001

-300

-  er en forøgelse af likvide midler

+ er forbrug af likvide midler

 

Udviklingen i likviditeten, hvis budgetrevisionen gennemføres som indstillet fremgår af figuren nedenfor:

 

Figur 1: Forventet kassebeholdning Budget 2015 - 2019

         

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående skema.

1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Drift

29.142

-2.751

-561

-846

-1.483

Anlæg

-25.348

23.770

13.542

-9.976

0

Finansiering

7.613

-42.900

0

0

0

I alt

11.407

-21.881

12.981

-10.822

-1.483

+ for merudgift/- for mindreudgift

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At den samlede budgetrevision pr. 30.11.2015 godkendes, herunder at de samlede ansøgte bevillinger i perioden 2015-2019 på driftsområdet på 23,5 mio. kr., på finansieringsområdet på -35,3 mio. kr. samt på anlægsområdet på 2 mio. kr. godkendes som fremlagt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling.