Nr.3 - Status på flygtningeindsatsen

Sagsnr.: 15/14533

 

Beslutningstema

Orientering om status på flygtningeindsatsen pr. 1. december 2015 i Fredensborg Kommune.


Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering i januar 2016.


På mødet deltager direktør Trine Holmberg og arbejdsmarkedschef Birgit Bagge.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har i 2015 fået tildelt 64 kvoteflygtninge. Kvoteflygtning anvises i perioden 1. februar 2015 – 1. februar 2016. Der er pr. 1. december 2015 ankommet 43 flygtninge til Fredensborg Kommune. Udlændingestyrelsen har udmeldt en kvote på 70 flygtninge i perioden 1. februar 2016 – 1. februar 2017.

 

Tabel over aktivitet pr. 1. december 2015 for 43 flygtninge

Aktivitet

Antal

 

Flygtninge ankommet


43

17 fra Syrien

12 fra Eritrea

12 Statsløse palæstinensere

 1 fra Iran

 1 fra Afghanistan

Aldersspredning

22 er mellem 18-30 år
15 er mellem 31-40 år
  6 er mellem 41- år

 

Startet sprogskole


39

 

Virksomhedspraktik


 9

 

Ønske om familiesammenføring

 

17 (2 kvinder og 13 mænd)

10 fra Syrien

  7 fra Eritrea

 

Oplyst uddannelsesniveau

 


35 med folkeskole eller lavere uddannelsesniveau (få års skolegang).

5 har en faglig uddannelse
(3 skolelærere, 1 sygeplejerske, 1 farmaceut)

 

3 har ingen skolegang

 


Aktuelle udfordringer

 

Boliger

På nuværende tidspunkt er der ankommet 43 flygtninge til kommunen. Det betyder, at der i perioden fra 1. december – 1. februar 2016 kan visiteres yderligere 21 flygtninge. På grund af den lave integrationsydelse er der på nuværende tidspunkt udfordringer med at finde permanente boliger til enlige uden familiesammenføringer. Administrationen forventer, at udfordringen også vil gælde for 2016.

 

Tabel over boligplacering

Bolig form

Antal

Placeret i permanent bolig

27

Placeret i midlertidig bolig

13

Placeret på Hotel

 3

I alt

43

 

Der er igangsat følgende initiativer for at etablere permanente boliger:

  • Etablering af deleboliger for enlige flygtninge uden familiesammenføring.
  • Ny annoncekampagne i lokalavisen sættes i gang med opfordring til, at private udlejere vil stille lejemål til rådighed.

Permanent bolig og delebolig

Administrationen har siden 1. oktober 2015 modtaget tilbud fra boligselskaberne på syv permanente boliger til flygtninge, og sammen med de nye deleboliger har det medført, at 27 ud af 43 flygtninge per 1. december er placeret i en permanent bolig.

 

På grund af den nye integrationsydelse ligger der en ekstra udfordring i at placere enlige flygtninge i permanente boliger. Administrationen arbejder derfor målrettet sammen med boligselskaberne på at få etableret deleboliger som en løsning på dette boligproblem.

 

1. november 2015 blev den første delebolig taget i brug, og endnu en delebolig vil være indflytningsklar for 4 flygtninge den 1. december 2015. Løsningen med deleboliger er ny i Fredensborg, og det er derfor for tidligt at kunne sige noget om deleboligkonceptet som helhed. Der er en mentoropgave i at få det praktiske på plads, når flygtningene flytter i egen bolig.

 

Midlertidige boliger

Fredensborg Kommune har fornyligt omdannet Farvergården, en tidligere døgninstitution for unge, til 12 midlertidige boliger. Seks af boligerne er udlejet til Hørsholm Kommune. De nye midlertidige boliger sammenholdt med en stigning i antallet af permanente boliger betyder, at kommunen forventer at minimere brugen af hotel som indkvarteringsløsning. En målsætning der er fastsat i kommunens servicemål for integrationsindsatsen.

 

Otte tidligere ungdomsboliger er taget i brug som midlertidige boliger. De otte boliger ligger under samme tag, har fælles køkken-alrum og stue. Hver af de otte boliger har eget toilet og bad og blev ved etableringen møbleret. Der har været stor fokus på beboersammensætningen og etableringen af fælles husregler. Der var inden indflytningen opmærksomhed på at informere naboerne om de nye flygtningeboliger. Processen omkring de midlertidige boliger har været positiv, og udfordringerne har ikke været større end man kunne forvente når otte beboere, der ikke kender hinanden, skal bo under samme tag.

 

Der arbejdes via annoncering på at etablere flere private midlertidige boliger. 

 

Mentorpakker

Fredensborg Kommune skal sikre, at flygtninge der ankommer til Kommunen, alle modtager den støtte og vejledning, der er med til at sikre den bedst mulige integration. Der er derfor udarbejdet særlige mentorpakker med fokus på boligsituationen. Mentorens primære opgave er at yde vejledning og hjælp i forståelsesmæssige og praktiske anliggender, hvilket skaber tryghed for de nyankommne flygtninge ved ankomst til Fredensborg Kommune.

 

For at sikre at mentorfunktionen er ensartet og lever op til kommunens servicemål, er der udarbejdet mentorpakker i forhold til følgende:

 

·         Ved ankomst og indkvartering i midlertidig bolig

·         Ved overgang til permanent bolig 

·         Ved overgang til permanent delebolig

 

Yderligere mentortilbud vurderes individuelt ud fra en socialfaglig vurdering.

 

Tolke

Det er fortsat en udfordring at skaffe Tigrinya-tolke nok, til de flygtninge der er ankommet fra Eritrea. Flygtningene fra Eritrea kan som oftest ikke tale engelsk eller arabisk. Udfordringerne med at finde tolke til dette sprogområde betyder blandt andet, at det er vanskeligt at etablere virksomhedspraktikker og kommunikere med flygtningene. Administrationen har gjort det anvendte tolkefirma bekendt med problemstillingen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 08-12-2015


Orientering tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.


Flemming Rømer (O) tager ikke sagen til efterretning, da han finder orienteringen mangelfuld.


Økonomiudvalget anmoder administrationen om en model for opgørelse af de totale omkostninger på flygtningeområdet fremadrettet.