Nr.26 - Kyst, By og Natur - turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland

Sagsnr.: 15/28582

 

Beslutningstema

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Fredensborg Kommune og VisitNordsjælland vedr. projekt ”Kyst, by og natur – turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland”.

Sagsfremstilling og økonomi

Projekt ”Kyst, By og Natur” er et pilotprojekt, hvortil VisitNordsjælland har modtaget en bevilling til fra Region Hovedstadens Vækstforum. Kyst, By og Natur er en fortsættelse af destinationsudviklingsprojektet samt EU-projektet ”Den klassiske badeby”, som resulterede i 5 potentialeplaner, heraf potentialeplan for Humlebæk, og den som Fredensborg Kommune selv finansierede for Nivå.


Projektet blev godkendt i VisitNordsjællands bestyrelse december 2013, men man valgte at udskyde projektperioden til 2015-2017, således at man på det tidspunkt kunne drage fuld fordel af konklusionerne fra de tidligere udviklingsprojekter. Projektet startede således op i januar 2015, og man valgte at igangsætte projektets aktiviteter sideløbende med udarbejdelsen af den rent administrative partnerskabsaftale efter aftale med Region Hovedstaden. Der er i forlængelse heraf udarbejdet vedhæftede samarbejdsaftale mellem Fredensborg kommune og VisitNordsjælland.


Projektets udvikling og indhold

Kyst, By og Natur er delt op i en tosporet fokusering på hhv. konceptuel og fysisk helhedsudvikling af det nordsjællandske kystprodukt. Projektplanen beskæftiger sig derfor både med indsatser til:

a) Udnyttelse af oplevelsesressourcer, udvikling og konceptualisering af nyt indhold, udvikling af fysiske og materielle rammer samt

b) Sammentænkning af indsatser på tværs af den nordsjællandske kyst og Nordsjælland generelt.


Ved en workshop ved opstart med deltagelse af de 5 kommuner blev følgende fælles indsatser aftalt:

  1. Natursamarbejder: Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Parforcejagtsystem – Udvikling af ruter, aktiviteter, skiltning m.v.
  2. Infrastruktur i Nordsjælland: Fokus på udvikling af infrastrukturen på tværs af destinationen – Bus, cykel, vandring eller til vands. Understøttes af den nødvendige skiltning
  3. Tematisering af strandene: Zonering af strandene i samarbejde med Naturstyrelsen i forhold til en tematisering af strandene samt aktiviteter på strandene.
  4. Mystery shopping i Fredensborg, Gilleleje, Helsingør, Hundested, Frederiksværk og Hillerød tillige med face to face interview i Hundested og Gilleleje – Resultatet udkom november 2015.

Mulige indsatser lokalt i Fredensborg Kommune forslået af VisitNordsjælland:

  • Sparring og deltagelse i videreførelse af Humlebæknetværket, indsats med wayfinding i byerne, kompetenceudvikling i forbindelse med resultatet af mysteryshopping i Fredensborg, turismeudvikling i landområderne i relation til parforcejagt, ridestier og gårdbutikker.

Idéudviklingen er ikke endeligt bindende. Projektets ledelse i Visit Nordsjælland har således inviteret til dialog om, hvilke indsatser der styrker udvikling af turismen i de enkelte kommuner og på tværs af dem. Styregruppen vil fastlægge en fordeling af projektets ressourcer i sammenhæng hermed.


Til orientering forventes der igangsat et andet projekt i regi af VisitNordsjælland i perioden 2016-2017, som finansieres af Region Hovedstadens Vækstforum med fokus på udvikling af maritim turisme i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner. VisitNordsjælland vil inddrage Fredensborg kommune og dets aktører i relevante sammenhænge fx udvikling af maritime aktiviteter i Nivå og Humlebæk havne.


Projektets finansiering

Region Hovedstaden har bevilliget 3 mio. kr. ud af et samlet projektbeløb på 5 mio. kr. til projektet ’Kyst, by og natur’. Projektejer er Visit Nordsjælland. Regionens finansiering er kontant, mens det er forudsat, at Visit Nordsjællands ejerkommuner finansierer med samlet 2 millioner kr. alene i form af dokumenteret timeforbrug i projektet.


Projektmodellen er, at VisitNordsjællands ejerkommunerne hver især bidrager med i alt 325.000 kr. i løntimer fordelt over årene 2015, 2016 og 2017. Medfinansieringen fra Fredensborg Kommune vil udmøntes i forbindelse med udviklingen og implementeringen af planstrategien for Fremtidens Fredensborg Kommune fra medio 2016. Det understreges, at de medfinansierende timer sker indenfor de allerede afsatte ressourcer for indsatser, der i Fredensborg Kommune skal arbejdes med i projektperioden og projekter, der som sagt understøtter Fremtidens Fredensborg Kommune.

 

Parter i projektet

Deltagende partnere i projektet er: VisitNordsjælland, Halsnæs Kommune, Fredensborg Kommune, Hillerød Kommune, Helsingør Kommune, Gribskov Kommune samt Naturstyrelsen.


Projektperiode:

Startdato: 01-01-2015 - Slutdato: 31-12-2017

Grundet revision af Region Hovedstadens retningslinjer for udmøntning af projektmidler i august 2015 er der udarbejdet fornyet partnerskabsaftale, som er vedhæftet.

Administrationen har taget initiativ til et møde med VisitNordsjælland med henblik på at afklare forholdet vedr. projektets start pr. 1.1.2015 og Fredensborg Kommunes indgåelse af samarbejdsaftalen efter politisk behandling i januar 2016. Konklusionen på denne fælles drøftelse er, at VisitNordsjælland ikke har en forventning om, at Fredensborg Kommune kan indgå i projektet fuldtud før implementeringen af Fremtidens Fredensborg Kommune medio 2016, og dermed at forventningerne vedr. Fredensborg Kommunes deltagelse og dermed medfinansiering i timer tilpasses hertil.


Styregruppe

Der nedsættes en styregruppe til projektet. Heri deltager  Fredensborg Kommune med en administrativ repræsentant.

 

Projektets sammenhæng med Fremtidens Fredensborg Kommune

Fremtidens Fredensborg Kommune er i høring. Når strategien er endeligt vedtaget i Byrådet til marts, skal strategien implementeres. Indsatsen for at udvikle de 4 bymidter og landområderne kobles sammen med turismeindsatsen i Kyst, By og Natur. Projektet vil kunne supplere kommunens indsatser i relation til implementeringen af planstrategien for Fremtidens Fredensborg Kommune og udvikling af profilerne for de fire bymidter og landområderne.

Det kunne fx være følgende:

  • Netværk i bymidterne til udviklingen af bymidternes profiler.
  • Infrastrukturplan vedr. skiltning, stier og ruteudvikling og vejvisning.
  • Workshops til udvikling af samarbejdet i bymidterne med baggrund i viden fra mystery shoppers.

Bevilling

Projektet har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkning

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Af samarbejdsaftalen mellem Fredensborg Kommune og VisitNordsjælland til projekt ”Kyst, By og Natur – turismeudviklings i Kongernes Nordsjælland” godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 13-01-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Anbefaler Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalgets indstilling.