Nr.25 - Placering af aktivitetssted for unge voksne 18+ i Kokkedal Ungdomsklub

Sagsnr.: 14/6705

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I 2014 besluttede Byrådet, at der skulle etableres et aktivitetssted for unge voksne over 18 år i Kokkedal, men siden har det ikke været muligt at opnå politisk enighed omkring den fysiske placering af stedet. Byrådet besluttede den 23. februar 2015, at der arbejdes med målgruppen i Kokkedal Ungdomsklubs lokaler, når lokalerne ikke benyttes af ungdomsklubbens medlemmer, indtil en permanent placering er fundet.

 

I det seneste halve år har der således været et midlertidigt aktivitetssted i Kokkedal Ungdomsklubs lokaler lørdag og søndag. Tilbuddet afvikles under Kokkedal Ungdomsklubs ledelse og har p.t. ca. 20-25 aktive brugere.
Det er vigtigt at præcisere, at dette tilbud er et supplement til de eksisterende lovpligtige tiltag og derfor ikke kan erstatte den eksisterende Exit-indsats, som varetages af Center for Job og Uddannelse. Aktivitetsstedet er en forebyggende indsats, som skal medvirke til at reducere antallet af unge, der skal i Exit-indsats.

 

I den seneste periode er der opnået et bedre kendskab til målgruppen, som giver et godt fundament for nu at videreudvikle tilbuddet. Da der i mellemtiden ikke er opnået politisk enighed om en alternativ placering, foreslår administrationen, at aktivitetsstedet etableres i Kokkedal Ungdomsklubs lokaler for den resterende projektperiode, der løber indtil udgangen af 2017.    

 

Aktivitetsstedet har åbent i eftermiddags- og aftentimerne. Administrationen vurderer, at indsatsen vil påvirke bestræbelserne på at skabe tryghed i det centrale Kokkedal positivt.

 

Nærværende sag er således en kort gennemgang af aktivitetsstedets formål og metoder ud fra et nu bedre kendskab til målgruppen og tilpasset den nuværende placering.

 

Formål

Aktivitetsstedets formål er at medvirke til, at brugerne realiserer deres positive potentialer som aktive medborgere.

 

Aktivitetsstedet skal bidrage til:

 • At målgruppen får støtte til fastholdelse af uddannelse og job
 • At mindske kriminaliteten og uroskabende adfærd i Kokkedal
 • At flytte utryghedsskabende unge væk fra centrale områder i Kokkedal, herunder Holmegårdscenteret
 • At reducere antallet af kriminelle hændelser begået af unge fra Fredensborg Kommune
 • At reducere antallet af unge, der er involveret i eller udsatte for at blive relateret til kriminelle handlinger
 • At øge den oplevede tryghed i Kokkedal, subsidiært i Fredensborg Kommune

 

Målgruppe

Den primære målgruppe for aktivitetsstedet er kriminalitetstruede og kriminelle unge over 18 år bosat i Kokkedal. Den sekundære er samme målgruppe fra andre udsatte boligområder i Fredensborg Kommune. Endelig er aktivitetsstedet et åbent tilbud, der kan benyttes af alle voksne over 18 år. De unge, som benytter sig af det nuværende midlertidige tilbud, er bredt sammensat.  

Voksne uden tilknytning til kriminalitet eller lignende kan fungere som positive rollemodeller for de øvrige brugere.

Forventet antal daglige brugere er ca. 25-35 personer.

 

Metode

Metoden i aktivitetsstedet baseres på relations- og motivationsarbejde, hvor aktiviteter benyttes til at igangsætte positive forandringer hos målgruppen. Indsatsen bygger på både individuelle og gruppebaserede aktiviteter. Der tilbydes en helhedsorienteret vejledning med et kontinuerligt fokus på at fjerne de barrierer, der afholder de unge fra et liv med forpligtelser. Aktiviteterne skal fremme brugernes sociale kompetencer og samfundsforståelse samt udvikle deres praktiske og faglige færdigheder. For at sikre brugernes indflydelse på tilbuddet jf. forpligtelsen i § 16 i Serviceloven, afstemmes aktiviteterne i forhold til de unges kvalifikationer og ønsker for fremtiden.

 

Vejledning

 • Vejledning om lovgivning og rettigheder f.eks. i forhold til bolig, ydelser med mere
 • Formidling af kontakt til relevante samarbejdspartnere
 • Eventuel misbrugsvejledning og motivation til behandling
 • Støtte til at sætte mål for fremtiden
 • Eventuel individuel støtte i forbindelse med løsladelse, EXIT eller lignende

 

Brobygning til beskæftigelse og uddannelse

 • Regelmæssige besøg af jobkonsulenter og UU-vejledere
 • Foredragsrække med beskæftigelses- og uddannelsesmæssigt indhold f.eks.: ’Job med plettet straffeattest’, ’Iværksætteri’, ’Uddannelsesmuligheder’ 
 • Hjælp til jobansøgninger, cv, lektiehjælp og studiestøtte
 • Besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder

 

Øvrige aktiviteter

Udflugter, fælles madlavning, motion, filmaftener med videre.

 

Onkelprofiler

Både Kokkedal Ungdomsklub og aktivitetsstedet har god erfaring med at ansætte lokale fædre til de unge i en såkaldt ”onkelprofil”. ”Onklerne” kender målgruppen indgående, og deres tilstedeværelse i aktivitetsstedet giver ro, tillid og muliggør en god relation, hvilket er afgørende i forhold til at opretholde et trygt tilbud uden kriminalitet. Onkelprofilerne fungerer også som tryghedsskabende team, der er synlige i gadebilledet og med til at trække de unge væk fra ophold på gaden f.eks. ved Holmegårdscenteret.

 

Placering

Aktivitetsstedet placeres i Kokkedal Ungdomsklubs lokaler uden for ungdomsklubbens almindelige åbningstid, således at de to målgrupper holdes adskilt. Klubben indeholder gode faciliteter til forskellige aktiviteter blandt andet køkken, større rum til foredrag, mindre rum til individuelle samtaler samt computerrum til ansøgninger med videre.

 

Åbningstider

Mandag

15-21

Kokkedal Ungdomsklub

Tirsdag

15-21

Kokkedal Ungdomsklub

Onsdag

15-23

18+

Torsdag

15-21

Kokkedal Ungdomsklub

Fredag

15-21

Kokkedal Ungdomsklub

Lørdag

15-23

18+

Søndag

15-23

18+

*Uden for aktivitetsstedets åbningstid vil medarbejderne lave opsøgende arbejde blandt målgruppen og tilbyde individuelle samtaler i dagtimerne.

 

Organisering

Center for Familie og Unge har ansvar for drift og udvikling af aktivitetsstedet. Aktivitetsstedet ledes af lederen for Kokkedal Ungdomsklub. Der tilknyttes en souscheffunktion, der skal understøtte driften af både ungdomsklub og aktivitetssted. Desuden ansættes en socialrådgiver, som skal fungere som vejleder og brobygger til Center for Job og Uddannelse. Dertil kommer ansættelsen af onkelprofiler.

 

Da aktivitetsstedet bygger på en tidsbegrænset bevilling og er et nyt forsøg, organiseres aktivitetsstedet som et projekt med tværgående repræsentation fra både Center for Familie og Unge og Center for Job og Uddannelse.

 

Samarbejdspartnere

Aktivitetsstedet vil fungere som et supplement til de lovpligtige tilbud som de unge skal have i f.eks. i regi af Center for Job og Uddannelse, exitprogram eller lignende. Vejlederen vil indgå i en netværksgruppe med de aktører, der har berøring med målgruppen, så videndeling og koordinering muliggøres. For at sikre, at Aktivitetsstedet arbejder efter samme mål og retning som den udøvende myndighed vil der være samarbejde med Center for Job og Uddannelse, Center for Familie og Unge, mentorer, SSP, UU-Øresund, Nordsjællands Politi  og relevante frivillige.   

Bevilling

Finansieringen bygger på § 17 midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og er en del af budgetforliget for 2015-18, indgået i oktober 2014.  Det årlige budget er i forbindelse med kassegenopretningen blevet korrigeret fra 2,5 mio. kr. til 2,2 mio. kr. i 2016 og 2017. 

Retsgrundlag

Aktivitetsstedet etableres som et åbent fritidstilbud uden visitation under § 104 i Serviceloven som et ”aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene”.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet beslutter at forsætte en placering af aktivitetsstedet for unge voksne 18+ i Kokkedal Ungdomsklubs lokaler for den resterende projektperiode frem til 31.12.2017.
 2. At Byrådet modtager en midtvejsstatus på aktivitetsstedet ultimo 2016 og en slutevaluering ultimo 2017.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 13-01-2016


Sagen tilbagetilsendes til administrationen med henblik på udarbejdelse af et forslag, der dækker såvel Nivå som Kokkedal.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Sagen blev taget af med henvisning til beslutningen i Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalget.