Nr.21 - Orientering om budget 2016-2019 på kulturområdet

Sagsnr.: 15/35293

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om budgetforlig 2016-2019 på kulturområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Tabel 1 nedenfor viser de korrektioner, der er foretaget på kulturområdet som følge af budgetforliget 2016-2019. Det samlede kulturområde er i budgetperioden reduceret med ca. 6,8 mio. kr.


Tabel 1: Budgetforlig 2016-2019 på kulturområdet

Tekst

Beløb (t.kr.)

2016

2017

2018

2019

2016-2019

Omlægning af Venskabsbysamarbejdet

-100

-100

-100

-100

-400

Reduceret aktivitet i Medborgercenter Nivå

-250

-250

-250

-250

-1.000

Reduceret tilskud til Mortenstrupgaard skoletjeneste

-75

-75

-75

-75

-300

Kunstfonden – reduktion af tilskud

-80

-80

-80

-80

-320

Lokalradioer – reduktion af tilskud

-50

-50

-50

-50

-200

Ingen nye klaverer i Musikskolen

-1.015

0

0

0

-1.015

Neutralisering af tidligere budgetforbedring (prioriteringsbidrag) på kulturområdet

-400

-400

-400

-400

-1600

Nedlæggelse af 1 stilling på bibliotekerne

-500

-500

-500

-500

-2.000

Bådfarten, Esrum sø reduceret tilskud

-25

-25

-25

-25

-100

Tilskud Lokalhistorisk museum

35

35

35

35

140

I alt

    -2.460

    -1.445

   -1.445

  -1.445

      -6.795


Reduktionen på 400.000 kr. som følge af ”Neutralisering af tidligere budgetforbedring (prioriteringsbidrag) på kulturområdet” er fordelt forholdsmæssigt på kulturområdet. Tabel 2 nedenfor viser fordelingen på de tre hovedområder på kulturområdet.

 

Tabel 2: Fordeling af neutralisering af tidligere budgetforbedring (prioriteringsbidrag) på kulturområdet

Budgetområde

Kr.

Musikskolen

-77.000

Bibliotekerne

-245.000

Øvrig kultur

-78.000

I alt

-400.000

 

De -78.000 kr. under øvrig kultur i tabel 2 er fordelt forholdsmæssigt på delområder som fx museer og Kulturpuljen.

 

De berørte institutioner af budgetkorrektionerne på kulturområder er jf. implementeringsplanen (ØK sag d. 16. november 2015) orienteret pr. brev medio november. Konsekvenserne af den samlede besparelse for servicen på biblioteksområdet fra 2016 fremlægges i særskilt sag på kommende møde.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 10-12-2015

Orienteringen taget til efterretning.


Udvalget ønsker dispensation fra gældende overførelsesregler jf. Økonomihåndbogen, således at uforbrugte midler i Kulturpuljen i et regnskabsår overføres 100 pct. til efterfølgende budgetår.


Sagen oversendes til Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Økonomiudvalget anbefaler at følge kulturudvalgets indstilling.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) stemte imod.