Nr.17 - Nedrivning af Nørredamsvej 20

Sagsnr.: 15/34089

 

Beslutningstema

Det indstilles til Økonomiudvalget, at Nørredamsvej nr. 20, Fredensborg nedrives i stedet for nr. 16 og grund udlægges som grønt areal.

Det indstilles til Plan, Miljø og Klimaudvalget, at der, under forudsætning for Økonomiudvalgets godkendelse for nedrivning, prioriteres budget til nedrivning i anlægsbudget for ekstraordinær vedligeholdelse i 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med bygningsoptimeringsprojektet på fritids- og kulturområdet godkendte Økonomiudvalget juni 2015, at administrationen arbejdede videre med option om nedrivning af foreningshuset Nørredamsvej 16 i Fredensborg.

 

Der er fem foreningshuse på Nørredamsvej og det var vurderet, at det var muligt at optimere arealanvendelse ved at samle brugerne og rive en af de fem foreningshuse ned og dermed reducere drifts og vedligeholdelsesudgifterne.

 

Det var tidligere vurderet, at brugerne i nr. 16 nemmest kunne flyttes, men siden hen er foreningen i nr. 20 ophørt med at eksistere og er fraflyttet lokalerne ultimo august. Huset har været reserveret kun til denne forenings aktiviteter. Det er dermed oplagt at nedrive nr. 20 i stedet for nr. 16.

 

Tilstand

Der er foretaget bygningssyn af både Nørredamsvej nr. 16 og nr. 20 i oktober 2014 af ekstern rådgiver.

 

I konklusion på bygningssyn for nr. 16 fremgår, ”at huset og anlæg fremstår i god og pæn vedligeholdelsesmæssig stand både udvendigt og indvendigt.

Næsten alle vinduer er nyere energiruder med varm kant, og fyr er kondenserende anlæg.

Loft har for tynd isolering i forhold til dagens standard.

Tagbelægningen er nedslidt med begrænset restlevetid, og der må derfor holdes øje med evt. utætheder.”

 

Det vurderes, at der over en 5 årig periode bør anvendes ca. 400.000 kr. på vedligeholdelse og istandsættelse af bygningen.

 

I konklusion på bygningssyn for nr. 20 fremgår, ”at huset fremstår i mindre god vedligeholdelsesmæssig stand både indvendigt, med slidte overflader overalt. Vinduer og døre fremstår slidte, og er formentlig alle oprindelige. Vinduer og døre kan dog holde lidt endnu, men kan overvejes udskiftet med energi vinduer.

Udvendigt, er murværk i god stand, men tag, som er nedbrudt med huller og

afskallinger. Der er dog ikke konstateret vandindtrængninger på loft.

Tagbelægningen er nedslidt og snart udslidt med meget begrænset restlevetid, og der må derfor holdes øje med yderligere udvikling af utætheder.

Fyr er kondenserende anlæg af nyere dato.

Loft har for tynd isolering i forhold til dagens standard”.

 

Det vurderes at der over en 5 årig periode bør anvendes ca. 700.000 kr. på vedligeholdelse og istandsættelse af bygningen.

 

Der skal gøres opmærksomt på, at matrikel på begge bebyggelser er forurenet. En oprensning af grundene er ikke lykkedes, hvorfor grund og bebyggelser ikke kan sælges. Grundet forureningen skal der være ekstra opmærksomhed på affaldssortering ved en nedrivning.

 

Anbefaling

Da Nørredamsvej nr. 20 dels er fraflyttet, dels er dyrere at vedligeholde og istandsætte, anbefaler administrationen, at nr. 20 i stedet for nr. 16 nedrives. Ved nedrivning af bygningen vil arealet blive beplantet med græs.

 

Det vurderes, at en nedrivning beløber sig til ca. 250.000 kr. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke finansiering til nedrivning af bygningen. Underforudsætning for Økonomiudvalgets godkendelse af en nedrivning, vil finansiering af nedrivningen skulle prioriteres i forhold til nødvendige arbejder på øvrige kommunale bygninger – på afsat anlægsbudget til genoprettende vedligeholdelsesarbejder på de kommunale bygninger.

 

Sagen om prioritering af arbejder for ovenstående anlægsbudget vil blive forelagt Plan, Miljø og Klimaudvalget januar 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Nørredamsvej nr. 20, Fredensborg nedrives i stedet for nr. 16 og grund udlægges som grønt areal.
  2. At der, under forudsætning for Økonomiudvalgets godkendelse for nedrivning, prioriteres budget til nedrivning i anlægsbudget for ekstraordinær vedligeholdelse i 2016.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2015


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Godkender Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.