Nr.16 - Mulige løsninger for genopretning af økonomien på Nivå Skole i 2016

Sagsnr.: 15/38587

 

Beslutningstema

Nivå Skole har – helt ekstraordinært – afgivet et betragteligt antal elever over det seneste 1½ år, heraf en del til den nyoprettede privatskole Per Gyrum.


Nivå Skole har en økonomisk udfordring, da skolen ikke på den korte tid har kunnet nå at tilpasse udgiftsniveauet.


Udvalget skal tage stilling til mulige løsninger for genopretning af Nivå Skoles økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Skole har afgivet 179 elever siden sommeren 2014, heraf er 52 til den nyoprettede privatskole Per Gyrum, der startede i august 2015. I samme tidsrum har skolen modtaget 65 elever, heraf er 7 elever fra Per Gyrum kommet tilbage til skolen. Netto har skolen mistet 114 elever i perioden. Dertil kommer en mindre nedgang i antallet af 6-16-årige i skoledistriktet, som erfaringsmæssigt har betydning for skolens elevtal. Skolen har i dag 706 elever.

 

 

Afgang og tilgang til Nivå Skole

Skoleåret 14/15

Inkl. sommerferien op til 15/16

0.-3. klasse

4.-6. klasse

7.-9. klasse

I alt

Udgået til Per Gyrum

17

5

9

31

Udgået til andre

Privatskoler

10

11

4

25

Udgået til kommunale skoler i andre kommuner og efterskoler

14

5

3

22

Udgået til egne kommunale skoler

9

6

4

19

Udgået til specialområdet

1

2

2

5

Udgået – ved ikke hvorhen

11

8

2

21

I alt udmeldt

62

37

24

123

Indmeldt fra andre skoler

13

15

12

40

Nettoafgang 14/15

 

 

 

83

 

Skoleåret 15/16

0.-3. klasse

4.-6. klasse

7.-9. klasse

I alt

Udgået til Per Gyrum

4

4

13

21

Udgået til andre privatskoler

7

2

4

13

Udgået til kommunale skoler i andre kommuner og efterskoler

4

3

6

16

Udgået til egne kommunale skoler

 

 

2

2

Udgået til specialområdet

 

 

2

2

Udgået – ved ikke hvorhen

2

1

2

2

I alt udmeldt

17

10

29

56

Indmeldt fra Per Gyrum

2

3

2

7

Indmeldt fra andre skoler

8

5

5

18

Indmeldt i alt fra andre skoler

10

8

7

25

Nettoafgang 15/16

 

 

 

31

 

Nettoafgang 14/15 og 15/16

 

 

 

114

 

 

Det efterlader skolen med en stor difference mellem de tildelte midler og de faktiske udgifter, idet det tager noget tid at tilpasse udgiftsniveauet.

 

Nivå Skole står derfor nu i en situation, hvor skolen har problemer med at få økonomien til at hænge sammen med den almindelige tildeling af midler pr. elev jf. kommunens ressourcetildelingsmodel.

 

Skolen vil over en periode kunne rette op blandt andet med klassesammenlægninger og holddeling, men det vil tage noget tid før en sådan tilpasning slår igennem pga. opsigelsesfrister mv.

 

Nivå Skole har derfor lagt et stramt budget. Alligevel mangler der ca. 3,7 mio. kroner for budgetåret 2016, der skyldes nedgangen i elevtallet med 114 elever.

 

 

Mulige løsninger for de økonomiske udfordringer på Nivå Skole

 

Det Nivå Skole selv kan gøre yderligere er at sammenlægge klasser. Den store afgang fra skolen har betydet, at flere klasser er blevet små, således er der 3 årgange der ville kunne sammenlægges. På to årgange vil det betyde nye klasser på ca. 25 elever i hver, mens det på den sidste årgang vil betyde klasser på hhv. 27 og 28 elever. Det ville være under den politisk besluttede grænse på 28 elever pr. klasse, men hvis der bare kommer enkelte elever ind på klassetrinnet, vil man skulle oprette en ny klasse igen, hvilket vil skabe unødig uro.

 

Skolen vurderer, at en sammenlægning er mulig på 2 af de 3 klassetrin og vil kunne effektueres fra ca. den 1. marts. Dog vil en besparelse først kunne slå igennem pr. 1. juli pga. opsigelsesvarsler. På den sidste årgang vurderer ledelsen, at klasserne er for sårbare og vil blive for store, hvilket blandt andet ikke efterlader rum til evt. tilbagevendende elever.

 

Disse tiltag vil kunne indhente anslået 0,9 mio. kroner, hvilket nedbringer det forventede underskud til 2,8 mio. kroner i 2016. Denne justering vil skolen foretage.

 

Administrationen kan derudover pege på følgende handlemuligheder, der kan arbejdes videre med:

 

Overføre merforbrug

Teknisk set kan skolen overføre merforbrug op til 5% fra 2016 til 2017 efter de normale regler. Skolens råderum er imidlertid så snævert, at det vil blive overordentligt vanskeligt for skolen at indhente underskuddet, der blot skydes foran dem år for år. Denne mulighed anbefales derfor ikke.

 

Reduktion af det samlede budget for skoleområdet

Det er teknisk set muligt at trække midler ud af den samlede ramme for skolerne og give Nivå Skole en ekstra tildeling, f.eks. i størrelsesordenen 2 mio. kroner, der så vil blive 1,6 mio. kroner for Nivå Skole, da deres egen tildeling også reduceres.

 

Konsekvensen heraf er dog, at de andre skoler vil få reduceret markant i budgettet og at flere af de øvrige skoler vil få udfordringer i forhold til at afholde udgifter til den absolut nødvendige skoledrift i forhold til folkeskoleloven. Derfor anbefales denne mulighed ikke.

 

Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 på fællesområdet på politikområde Børn

Der er et forventet mindreforbrug på fællesområdet på dagtilbudsområdet på 2,5 mio kroner, blandt andet på grund af færre pædagogstuderende i 2015 end forventet. Omkring 1 mio. kroner skal bruges til at sikre budgettet for kommunens dagtilbud, men den resterende sum ville kunne overføres til Nivå Skole.

 

Det anbefales at overføre 1,5 mio. kroner fra fællesområdet på politikområde Børn til Nivå Skole.

 

Ny prioritering af mulighedskataloget

Børne- og Skoleudvalget kan anvende nogle af spareforslagene i Mulighedskataloget for budget 2016-2019 og heraf prioritere mulige løsninger ved at fjerne tildeling til tolærertimer ved indskolingssamarbejde/ tolærerordning i 3. klasserne eller talenthold på mellemtrinnet og overføre midlerne til Nivå Skole.

 

 

Katalog for mulige budgetforbedringer politikområde Skoler 2016-2019

 

2016

2017

2018

2019

2016-2019

Nedlæggelse af tolærerordning

-2,34

 

 

 

-2,34

Nedlæggelse af indskolingssamarbejdet

-4,45

-4,45

-4,45

-4,45

-17,8

Nedlæggelse af talenthold på mellemtrin

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-1,8

Beløb opgjort i mio. kr.

*Det er ikke alle besparelser i budget 2016 som er fuldt realiserbare grundet varsling mv.

 

 

Denne løsning vil påvirke serviceniveauet negativt på alle skoler. Ved nedlæggelse af indskolingssamarbejde og tolærerordning vil der ikke længere være timer til tolærerordninger for pædagoger, hvilket vil betyde nedlæggelse af pædagogstillinger.

 

Det er også muligt at tage de øvrige forslag i Mulighedskataloget op til fornyet overvejelse.

 

 

Katalog for mulige budgetforbedringer politikområde Skoler 2016-2019

 

2016

2017

2018

2019

2016-2019

SFO i stedet for fritidshjem

-3,3

-3,3

-3,3

-3,3

-13,2

Justering af lærernes arbejdstid

-1,5

-3

-3

-3

-10,5

Nedlæggelse af Karlebo Skole

-1

-2

-2

-2

-7

Skolesammenlægning af skolerne i Fredensborg og Humlebæk

-1,5

-3

-3

-10,5

Beløb opgjort i mio. kr.

*Det er ikke alle besparelser i budget 2016 som er fuldt realiserbare grundet varsling mv. Ændring af skolestrukturen vil tidligst kunne træde i kraft pr. 1. august 2017.

 

 

I forhold til en ændring af skolestrukturen, vil det tidligst kunne effektueres pr. 1. august 2017 på grund af lovpligtige høringsperiode og beslutningsfrister.

 

Sagen om SFO versus fritidshjem er i øjeblikket udmeldt som en frivillig forsøgsordning, som områdebestyrelserne kan byde ind på. Derfor er det ikke en reel mulighed.

 

 

Økonomianalyse af skolernes økonomi og serviceniveau

 

Igennem det sidste halve år er der arbejdet på en økonomianalyse af skolernes økonomi for at få maksimalt ud af de økonomiske ressourcer, der er afsat. Nivå Skoles økonomiske situation fremover (fra 2017) vil indgå som en del af denne analyse.

 

Denne kortlægning vil blive præsenteret for udvalget i første kvartal 2016.

 

 

Nivå Skoles visioner for fremtiden

 

På mødet vil skoleleder på Nivå Skole, Lars Nyborg, præsentere strategier og visioner for Nivå Skole.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Administrationen anbefaler


  1. at udfordringen for Nivå Skole i 2016 håndteres ved at udvalget prioriterer en eller flere af de opstillede løsninger til at hjælpe Nivå Skole igennem den igangværende omstilling, alternativt peger på andre kompenserende besparelser.

  2. at den fremadrettede udfordring fra 2017 og frem håndteres i næste års budgetlægning når analysen af det samlede serviceniveau på skolerne er tilvejebragt og udfordringernes størrelse er kendt. Analysen vil indgå i budgetmaterialet for budget 2017.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-01-2016


Udvalget drøftede, hvorvidt Charlotte Bie (V) var inhabil ved sagens behandling, idet hun er skoleleder ved Per Gyrum skolen, som har modtaget en stor del af de elever, der er udmeldt fra Nivå Skole. Udvalget fandt ikke, at Charlotte Bie (V) var inhabil.


Ad. 1. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at overførsel fra 2015 til 2016 af mindreforbruget på 1,5 mio. kr.på fællesområdet på politikområde børn tilføres Nivå Skole, og at det resterende merforbrug på 1,3 mio. kr. tages af driftsreserven i 2016.


Ad. 2. Udvalget anbefaler administrationens indstilling.


Udvalget bemærker, at udvalget forventer at skolen har opmærksomhed på, at begrænse det forventede merforbrug i 2016 mest muligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Anbefaler Børne– og Skoleudvalgets indstillinger.


Administrationen anmodes om, at tallene i figuren præciseres forud for byrådsmødet.