Nr.13 - Godkendelse af plan for revision af politikker på Økonomiudvalgets område

Sagsnr.: 15/40303

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende proces- og tidsplan for revision af de politikker som Økonomiudvalget har ansvar for.

Sagsfremstilling og økonomi

Jf. Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik tages op til drøftelse og evt. revision minimum en gang i hver byrådsperiode, som udgangspunkt i det 2. år.


Det fremgår af politikkonceptet, at en politik skal drøftes minimum en gang i hver byrådsperiode. Den proces, der lægges op til i forbindelse

med drøftelsen, vil afhænge af, hvorvidt der er behov for at revidere politikken. Nedenfor beskrives nogle minimumskrav til processen, jf.

politikkonceptet:

  • Det er Byrådet, der ejer politikken og dermed også Byrådet, der godkender evt. revisioner af politikken. Drøftelserne vedrørende politikken vil imidlertid tage sit udgangspunkt i fagudvalgene.
  • Det anbefales, at drøftelsen foretages i det andet år i byrådsperioden, da det nye udvalg ofte vil have behov for at få et kendskab til området inden der foretages drøftelser om den overordnede politik på området.
  • Da politikken er rammesættende for budgettet, er det hensigtsmæssigt, hvis politikken bliver revideret forud for en budgetproces igangsættes.
  • Det er væsentligt at være opmærksom på at inddrage områdets interessenter.

 

De reviderede politikker skal successivt forelægges Byrådet fra februar 2016 og frem til og med april 2016.

 

På Økonomiudvalgets område er der følgende politikker:

  • Økonomisk Politik
  • Anlægspolitik
  • Finansiel politik
  • Indkøbs- og Udbudspolitik
  • Personalepolitik

Økonomisk Politik

Den økonomiske politik blev sidst godkendt i 2013. Administrationen ligger ikke op til ændringer i kommunens økonomiske politik, men alene at politikken tages op til en drøftelse på Økonomiudvalgets møde i februar. Drøftelsen skal sikre et fortsat ejerskab og tolkning af politikkens betydning for økonomistyringen i kommunen.


Anlægspolitikken

Anlægspolitikken blev sidst vedtaget i 2013. Administrationen lægger alene op til mindre justeringer i politikken, og foreslår at denne også tages op til en drøftelse på Økonomiudvalgets møde i februar.


Den Finansielle politik

Den finansielle politik blev sidst vedtaget af Byrådet i 2010, men senest revideret i 2015. I de tidligere revisioner af politikken har Byrådet taget stilling til hvilke typer af obligationer politikken omfatter og deres løbetid samt låneporteføljens sammensætning af faste og variable lån.


På Økonomiudvalgets møde 7. december besluttede udvalget, at administrationen skal sørge for, at udvalget får et oplæg om indførsel af klimavenlig finansieringsinstruks med henblik på eventuel revision af den finansielle politik. På den baggrund vil administrationen forslå, at en af kommunens kapitalforvaltere inviteres til at deltage på Økonomiudvalgsmøde i marts 2016, og at denne informerer om muligheder, udfordringer og konsekvenser ved en eventuel ændring i finansieringsinstruksen i forhold til at obligationer der optræder på den såkaldte ”Carbon 200 list” udelukkes. En eventuel revision af politikken vil således kunne blive behandlet på udvalgets møde i april.


Indkøbs og Udbudspolitikken

Kommunens indkøbs- og udbudspolitik skal revideres, så den stemmer overens med reglerne i den nye danske udbudslov, som træder i kraft 1. januar 2016. Udbudsloven indeholder bestemmelser, som gennemfører EU"s udbudsdirektiv 2014/24/EU, og ophæver de hidtidigt gældende regler i direktiv 2004/18/EF samt Tilbudslovens afsnit II. Der er især sket ændringer for så vidt angår indkøb af varer og tjenesteydelser, samt ændringer i tærskelværdierne for, hvornår et indkøb er udbudspligtigt.


Personalepolitikken

Personalepolitikken er sidst revideret i 2012. Administrationen ligger op til en revidering af personalepolitikken i 2016, med mulighed for at opdatere politikken med de personalepolitiske tiltag, som kommunen arbejder med.

 

En revidering af personalepolitikken sker i et tæt samarbejde med MED-organisationen med drøftelser i den personalepolitiske tænketank samt i Hovedudvalget. Derudover er der i en sådan proces også stort fokus på den interne kommunikation, således at alle arbejdspladser er bekendt med den vedtagne politik samt de personalepolitiske vejledninger, der er knyttet til politikken.


Administrationen forslår derfor, at revisionen af politikken tages op til politisk drøftelse i april.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender den beskrevne proces og tidsplan for revision af politikkerne på Økonomiudvalgets område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Godkender administrationens indstilling.