Nr.11 - Renovering af Byengen/Nordengen - godkendelse af revideret skema B på grund af asbest

Sagsnr.: 12/44110

 

Beslutningstema

AB Hørsholm Kokkedal, afdelingen Byengen/Nordengen ansøger om godkendelse af revideret skema B ansøgning med en forhøjet anskaffelsessum på 60 mio. kr. på grund af asbestproblemer.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget blev på sit møde den 16. november 2015 orienteret om, at der i forbindelse med de igangværende renoveringsarbejder i Byengen/Nordengen var konstateret omfattende asbest i bebyggelsens tagrum samt utilstrækkelige arbejdsforhold i både tagrum og krybekældre. Disse forhold medfører, at den oprindeligt godkendte anskaffelsessum i skema B på 226 mio. kr. må forhøjes med 60 mio. kr. til i alt 286 mio. kr.


Det fremgik endvidere af orienteringen, at kommunen måtte forvente en anmodning fra boligselskabet om en tilsvarende forhøjelse af kommunens garantistillelse.


Økonomiudvalget var på mødet den 16. november ligeledes anmodet om at godkende, at boligselskabet udarbejder revideret skema B med de ændrede forhold. Økonomiudvalget udsatte dette punkt til behandling, når der foreligger en stillingtagen fra Landsbyggefonden. En sådan stillingen foreligger nu, jf. nedenfor.


Det bemærkes, at administrationen den 7. december 2015 har afholdt møde med repræsentanter fra boligselskabet, der her redegjorde nærmere for de opståede problemer og sagens indhold i øvrigt. Administrationen udtalte på mødet kritik af, at boligselskabet på trods af, at man havde kendt til asbestforekomsten siden juli måned først havde orienteret kommunen herom på styringsdialogmødet den 27. oktober. I sin seneste redegørelse af 16. december 2015 (se bilag) beklager boligselskabet dette.


Boligselskabet har nu forhandlet en finansieringsplan på plads med Landsbyggefonden. Finansieringsplanen, der danner grundlag for nærværende, reviderede skema B ansøgning, ser således ud:


Finansieringsplan

(beløb i mio. kr.)

Revideret skema B

Afvigelse i forhold til opr. Skema B

Realkreditlån med støtte

179,75

30,00

Realkreditlån uden støtte

64,65

14,85

Realkreditlån uden støtte

14,69

 

Landsbyggefondens fællespulje

7,32

 

Egen trækningsret

2,44

 

Kapitaltilførsel

2,00

 

Afdelingsmidler

1,25

1,25

Reguleringskonto

13,90

13,90

I alt

286,00

60,00


Den reviderede finansieringsplan er sammensat under nøje hensyntagen til den årlige driftsstøtte på 10,85 mio. kr., der er fastlagt af Landsbyggefonden således, at beboerne ikke pålignes lejeforhøjelser som følge af de ekstraordinære arbejder, som asbestforekomsten medfører.


Af finansieringsplanen kan det læses, at Landsbyggefonden har accepteret, at 30 mio. kr. af budgetoverskridelsen på 60 mio. kr. kan kategoriseres som støttede arbejder, der kan finansieres med lån med kommunal garanti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.


For så vidt angår den ikke støttede del af budgetoverskridelse, der ligeledes udgør 30 mio. kr., finansieres denne, som anført ovenfor i ”afvigelseskolonnen” principielt med et lån på 14,85 mio. kr. Herfra kan imidlertid fratrækkes kapitalindskuddet på 2 mio. kr., således at garantibehovet for den ustøttede del kan opgøres til 12,85 mio. kr.


Den samlede budgetoverskridelse på 60 mio. kr. medfører således, at der i sammenhæng med ansøgningen om godkendelse af det reviderede skema B ligeledes ansøges om en samlet nettoforhøjelse af kommunens garantistillelse på 27,85 mio. kr.


Det bemærkes, at Byrådet i forbindelse med behandlingen af skema A og det oprindelige skema B har accepteret at deltage med 0,4 mio. kr. som sin del af kapitaltilførslen på 2 mio. kr. Beløbet er bevillingsmæssigt håndteret i forbindelse med budgetrevisionen den 30/11 2014.


Boligselskabet oplyser, at man i sagens anledning har bedt et advokatfirma om at vurdere muligheden for at gøre erstatningsansvar gældende over for Miljøspecialisten A/S, der i sine oprindelige undersøgelser ikke fandt asbeststøv, hvorfor dette blev lagt til grund i forbindelse med udbuddet af renoveringsarbejderne. Advokatfirmaets konklusion er, at det vil være vanskeligt teknisk at bevise, at Miljøspecialisten tog fejl, og hvis man ellers kunne løfte et sådant bevis, ville erstatningen formentlig være begrænset til de 75.000 kr., som Miljøspecialisten fik i honorar for sine undersøgelser. Boligselskabet har derfor opgivet at anlægge retsag.

Bevilling

Den ansøgte forøgelse af den kommunale garantistillelse på netto 27,85 mio. kr. vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Som anført i den oprindelige ansøgning forventes gennemførelsen af renoveringen (”den fysiske helhedsplan”) at få betydelig positiv effekt i forhold til miljø og klima. Planen har sammenhæng med det store klimaprojekt i Kokkedal og den boligsocial indsats i ”Kokkedal på Vej”. Endvidere forventes nyindretningen af boligerne med bl.a. elevatoradgang at gøre boligerne mere tilgængelige og handicapvenlige.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. godkendelse af revideret Skema B-ansøgning i Bossinf-Renovering med en anskaffelsessum på i alt 179,75 mio. kr. for arbejder omfattet af ydelsesstøtte, regaranti og driftsstøtte, svarende til en forhøjelse på 30 mio. kr. i forhold til oprindelig Skema B-godkendelse.
  2. godkendelse af en anskaffelsessum herudover på 91,56 mio. kr. for arbejder omfattet af driftsstøtte, svarende til en forhøjelse på 30 mio. kr. i forhold til oprindelig Skema B-godkendelse.
  3. godkendelse af en uændret anskaffelsessum herudover på 14,69 mio. kr. i alt for arbejder, der medfører en forhøjelse af lejeniveauet på ca. 34 kr. pr. m² i gennemsnit, eller ca. 3,75 % af gældende leje, som tidligere godkendt af beboerne på ekstraordinære beboermøder og af Fredensborg Kommune ved oprindeligt Skema B.
  4. godkendelse af en samlet forhøjelse af de kommunale lånegarantier med 27,85 mio. kr., efter modregning for regaranti fra Landsbyggefonden, i forbindelse med finansiering af merudgifterne på i alt 60 mio. kr. til uforudsete ekstraarbejder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.


Helle Abild Hansen (I) tog forbehold.