Nr.47 - Lindelyvej 14 - Planmæssige rammer for udbud og salg

Sagsnr.: 15/17517

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til justering af de planmæssige rammer for udbud og salg af kommunalt areal på Lindelyvej 14 til boligformål.

Sagsfremstilling og økonomi

Tidligere vedtaget plangrundlag

Økonomiudvalget godkendte d. 24. august 2015 Plan- Miljø- og Klimaudvalgets indstilling til planmæssige rammer for udbud og salg af ejendommen matr. nr. 2e, Endrup By, Asminderød, beliggende Lindelyvej 14 i Fredensborg.


Udvalget besluttede:

 1. At det opstillede planmæssige grundlag jf. bilag 2 ligger til grund for udbud af ejendommen ”Lindelyvej 14”, herunder:
 2. At områdets anvendelse fastlægges til tæt-lav boligområde
 3. At den maksimale bebyggelsesprocent for området under ét er 40.
 4. At den maksimale bygningshøjde er 2 etager.
 5. At bebyggelsen skal bestå af 8-12 familieegnede boliger med varierende boligstørrelser.
 6. At det maksimale bebyggede areal for boligernes samlede bebyggede areal på grunden fastsættes til 1.000 m2
 7. At bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til enhver tid gældende bygningsreglement. Aktuelt i lavenergiklasse 2015 (BR10).
 8. At de indkomne bud bedømmes ud fra de fastsatte bedømmelseskriterier jf. bilag 3.

Forslag til justering afplangrundlag

På baggrund af en nærmere vurdering af mulighederne på ejendommen og herunder dialog med ejendomsmægler om markedet for forskellige boligtyper, foreslås de planmæssige rammer justeret.


Formålet med justeringerne er at sikre bedre overensstemmelse mellem det bebyggede areal, antal boliger og afsætningsmulighederne på boligmarkedet. Justeringerne i forhold til det tidligere besluttede er nedenfor markeret med understregning:


 1. At det opstillede planmæssige grundlag jf. bilag 1 og 2 ligger til grund for udbud af ejendommen ”Lindelyvej 14”, herunder:
 2. At områdets anvendelse fastlægges til tæt-lav boligområde
 3. At den maksimale bebyggelsesprocent for området under ét er 40.
 4. At den maksimale bygningshøjde er 2 etager med udnyttet tagetage.
 5. At bebyggelsen skal bestå af 10-20 familieegnede boliger med varierende boligstørrelser.
 6. At det maksimale bebyggede areal for boligernes samlede bebyggede areal på grunden fastsættes til 1.300 m2
 7. At bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til enhver tid gældende bygningsreglement. Aktuelt i lavenergiklasse 2015 (BR10).
 8. At de indkomne bud bedømmes ud fra de fastsatte bedømmelseskriterier jf. bilag 3.

Uddybning vedr. pkt. 8 - bedømmelseskriterier

På begrund af dialog med ejendomsmægler, forslår administrationen at ordlyden af bedømmelseskriterierne ændres fra:


 • Bæredygtighed, mangfoldighed, arkitektonisk kvalitet og social kontakt.

til:


 • Bæredygtighed, mangfoldighed, arkitektonisk kvalitet samt fællesskaber og byliv.

De foreslåede ændringer er indarbejdet i sagens bilag 1, 2 og 3.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At ejendommen Lindelyvej 14 udbydes til salg i offentligt udbud.
 2. At det opstillede planmæssige grundlag jf. bilag 1 og 2 ligger til grund for udbud af ejendommen ”Lindelyvej 14”, herunder:
 3. At områdets anvendelse fastlægges til tæt-lav boligområde
 4. At den maksimale bebyggelsesprocent for området under ét er 40.
 5. At den maksimale bygningshøjde er 2 etager med udnyttet tagetage.
 6. At bebyggelsen skal bestå af 10-20 familieegnede boliger med varierende boligstørrelser.
 7. At det maksimale bebyggede areal for boligernes samlede bebyggede areal på grunden fastsættes til 1300 m2
 8. At bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til enhver tid gældende bygningsreglement. Aktuelt i lavenergiklasse 2015 (BR10).
 9. At de indkomne bud bedømmes ud fra de fastsatte bedømmelseskriterier jf. bilag 3.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Henvendelse fra Region Hovedstaden indgik i sagens behandling.


Udvalget drøftede om Thomas Bak (V) var inhabil, og besluttede, at Thomas Bak ikke er inhabil.


Sagen blev udsat, idet administrationen anmodes om at tage kontakt til Bredegård.