Nr.46 - Revision af Klima- og Energipolitik

Sagsnr.: 16/260

 

Beslutningstema

Godkendelse af revideret udgave af Klima- og Energipolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

I en politik fastsættes overordnede politiske standpunkter på de konkrete politikområder. Jf. Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik tages op til drøftelse og evt. revidering minimum en gang i hver Byråds periode. Drøftelserne af de enkelte politikker tager udgangspunkt i de enkelte fagudvalg, og reviderede politikker godkendes endeligt i Byrådet.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 1. december 2015 at revidere Klima- og Energipolitikken, samt tidsplan for revisionen. Da politikken er ramme sættende for budgettet, revideres politikken forud for at budget processen igang­sættes, senest i februar. Den reviderede politik skal derfor vedtages af Byrådet den 29. februar.

 

Indhold i revideret Klima- og Energipolitik

Udkast til Klima- og Energipolitik (se Bilag 1) tager udgangspunkt i Klima- og Energipolitikken fra 2011, som er en forkortet udgave af ”Klima- og Energi i nyt perspektiv – politik og strategi 2020” fra 2011.

 

Revision af politikken giver anledning til at præcisere og formidle ambi­tio­nerne og de rammer, der løbende skal udmøntes. På grundlag af erfa­rin­gerne fra de seneste års klimaindsats, kan målet og vejen derhen gennem­tænkes og opstilles klarere. Revision af Klima- og Energipolitikken er en god anledning til at overveje standpunkter i politikken, samt sætte rammen for nye indsatser.

 

En betydende ramme for den reviderede politik er den fælles energivision for hovedstadsregionen, som byrådet godkendte den 5. oktober 2015. Den lyder:

 

”Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050.”

 

De overordnede politiske stand­punkter, som stod i Klima- og Energipolitikken fra 2011 passer godt i denne regionale ramme og vision. Endvidere sætter politikken fortsat retning for arbejdet med klimatilpasning, som beskrevet i klimatilpasningsplanen for 2014-17, samt den forventede opdatering af denne primo 2018. Endelig vil opfølgning på politikken skulle koordineres med og indarbejdes i den kommende kommuneplan 2017.

 

De politiske stand­punkter foreslås videreført i den reviderede politik i en præciseret form, som fastholder den overordnede retning som ambitiøs klimakommune:

 

Vi reducerer kommunens CO2-udledning – både som geografisk område og som virksomhed:

 

  • CO2-udledning reduceres med 25 pct. i kommunens område i 2020 ifht. 2009.
  • I kommunens egne bygninger og transport reduceres CO2-udslip med 2 pct. årligt frem til 2025 ifht. 2008.

 

Vi håndterer klimaforandringerne ved at forebygge skadevoldende oversvømmelser og håndterer regnvand lokalt, så det gør byerne mere spændende og skaber landskabelig variation.

 

 

Fokus i den reviderede politik stemmer overenes med de fem områder, som Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i juni 2014 besluttede at give et fornyet fokus, for at nå målsæt­ningerne og fortsætte udviklingen af klimaindsatsen:  

  • Klimakommune: energiforbrug i kommunens bygninger, indkøb og kommunens kørsel, fx i elbiler
  • Klimabevidste børn og indsats på skoleområdet
  • Energicenter som skal inspirere borgere og virksomheder til at spare energi, energirenovere, køre grønt og klimatilpasse
  • Klimatilpasning
  • Cyklisme (senere indarbejdet i cykelpolitikken).

Ambitionerne i politikken kan også understøttes ved at indgå aftalen ”Compact of Mayors”. Det er et initiativ under FN, hvor byer og kommuner verden over forpligter sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. Realdania har engageret sig i initiativet og i opdatering af Energistyrelsens målesystem, som giver et godt redskab til at følge, hvorvidt målene nås. Tilslutning til aftalen ”Compact of Mayors” vil blive fremlagt til politisk behandling.

 

Sammenhæng på tværs af politikker

Den reviderede Klima- og Energipolitik spiller sammen med de 3 andre politikker på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets område.

 

Natur- og Miljøpolitikken omhandler miljøhensyn i forbindelse med klimatilpasningen, mens Klima- og Energipolitikken sætter retningen for håndtering af øgede regnmængder og havvandstigninger.

 

Politik for Kommunale Ejendomme fokuserer ligesom Klima- og Energipolitikken blandt andet også på energibesparelser og lokal afledning af regnvand i kommunens bygninger.

 

Cykelpolitikken udmønter cykelindsatsen, som er med til at opfylde klimamålsætningerne.

 

Procesfor revision af Klima- og Energipolitik

Vedhæftede udkast til revideret Klima- og Energipolitik er udarbejdet blandt andet på grundlag af dialog med Grønt Råd og Klimaforum om deres input til en opdatering (se bilag 2).

 

Når den reviderede politik er vedtaget af Byrådet, kan der være en bredere dialog med relevante parter og interesserede borgere om udmøntning i konkrete operationelle mål og aktiviteter.

 

I foråret 2016 forelægges udvalget en status på klimatilpasningsplan, Energicenter mv.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At revideret Klima- og Energipolitik godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Plan,- Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.


Helle Abild Hansen (I) tog forbehold.