Nr.43 - Verserende retssager

Sagsnr.: 10/53233

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de retssager kommunen er involveret i.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har anmodet om, at udvalget løbende får en orientering om de retssager kommunen er involveret i.


Kommunen er i øjeblikket involveret i følgende 5 retssager:


  • Anlæg af cykelsti langs Humlebækvej. Grundejer har anlagt sag mod kommunen for at få underkendt ekspropriationen til anlæg af cykelstien. Sagen er anket til Østre Landsret.
  • Anlæg af cykelsti langs Lågegyde. Grundejer har anlagt sag mod kommunen med påstand om hel eller delvis underkendelse af ekspropriationen.
  • Sag om tilbagebetaling af sygedagpenge. Kommunens afgørelse om tilbagebetaling er stadfæstet af Ankestyrelsen. Borgeren har stævnet kommunen. På retsmødet i Retten i Helsingør gav dommeren en mundtlig tilkendegivelse på sagen, hvorefter en dom ville få det resultat, at borgeren ikke skal tilbagebetale sygedagpengene. Der vil snarest foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra Retten i Helsingør.
  • Konkursboet efter leverandør har stævnet kommunen for manglende betaling for udført arbejde. Kommunen anser arbejdet for yderst mangelfuldt og har tilbageholdt betaling jf. kontrakten.
  • Sag om terrænregulering. Kommunens påbud om ændring af terrænregulering m.m. er indbragt for domstolen af borgeren med påstand om ugyldighed.

Sagerne er mere uddybende beskrevet i vedlagte lukkede bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag