Nr.41 - Orientering om Fundraisingindsatsen 2015

Sagsnr.: 10/8697

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om fundraisingindsatsen i 2015 og fokusområder for 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

I de seneste 5 år har fundraising givet 195 millioner kr.

Fundraising har været et selvstændigt prioriteret indsatsområde i Fredensborg Kommune gennem de seneste 5 år, hvor det i alt er lykkes at hente eksterne midler hjem for omkring 195 millioner kroner.

Midlerne kommer fra mange forskellige puljer og fonde, hvoraf nogen er stærkt konkurrenceudsatte, mens andre er direkte målrettet kommunerne. Fælles for de eksterne bevillinger er dog, at de som hovedregel gives til udviklingsprojekter, der er nytænkende og har et innovativt sigte. Det betyder også, at de eksterne midler meget sjældent går direkte ind og bidrager til driften, men derimod bygger ovenpå de tiltag, som allerede er besluttet.

Et eksempel er projektet Sproggaven, som kommunen har fået 1,5 million til over de næste 3 år. Formålet er at styrke den sproglige udvikling for børn i daginstitutioner, fordi vi ved fra forskningen, at dårligt sprog og lille ordforråd er en udslagsgivende faktor for et barns videre livsforløb. Hvis sproggaven får den effekt vi satser på, vil det i en kommunal kontekst være en rigtig god investering på lang sigt. Sproggaven bygger ovenpå og styrker den sprogindsats, kommunen allerede har samtidig med, at vi i et samarbejde med Videnscenter for Læsning får løftet viden, kompetencer og fokus på området. Kommunen bidrager med 1,5 million i egenfinansiering. Størstedelen af den egenfinansiering kommer fra medarbejdertimer, der skal indgå i projektet, og det er primært sprogkonsulenter og konsulenter i Center for Læring, Fritid og Sundhed. Der indgår selvfølgelig også en del pædagoger i projektet, men de frikøbes af de eksterne midler

I 2015 har fundraising givet 50 millioner kr.

Fundraisingindsatsen har i 2015 været præget af skolereformen, der fra statens side blev understøttet af en række puljer. Flere private fonde som eksempelvis Mærskfonden gik dog også ind i arbejdet med at skabe en bedre folkeskole. I alt har vi fået over 6 millioner til skoleområdet i 2015, hvoraf en stor del er til kompetenceudvikling af lærerne. Typisk har skolerne i den sammenhæng selv skulle afholde vikarudgifter for de lærere, som blev kompetenceudviklet.


Derudover har Skolen i Virkeligheden under Center for Læring, Fritid og Sundhed modtaget en del midler til udbredelse af deres skoleplatform, som lige nu er aktiv i 19 kommuner og dermed den største åben skoleplatform i landet.  


Center for Personale og HR fik i 2015 sat arbejdet med at søge forebyggelsespakker i forebyggelsesfonden i system, hvilket også har genereret rigtig mange projekter og midler til bedre arbejdsmiljø omkring eksempelvis konflikthåndtering, sundt fysisk arbejdsmiljø, stressforebyggelse mv.


Bemærk også at oversigten indeholder et større anlægsprojekt, hvor VIBO har fået midler i Landsbyggefonden til at udvikle udearealerne ved Nivåhøj. Kommunen har samarbejdet med VIBO om at få midlerne hjem og har medfinansieret projektet med 1.15 million kr.


Inklusiv VIBO projektet er resultatet for fundraisingindsatsen i 2015 samlet set på lige under 50 millioner kr.


Fundraising i 2016

Fundraisingindsatsen vil i 2016 udover den generelle indsats have specielt fokus på 2 områder.


Fremtidens Fredensborg

Udviklingsprojekterne defineret i udkastet til strategien Fremtidens Fredensborg Kommune har generelt et stort fundraisingpotentiale. Fundraising skal tænkes ind fra starten og det kræver at der arbejdes langsigtet, innovativt og ambitiøst med de forskellige byudviklingsprojekter. Kommunens fundraiser har allerede været dybt involveret i arbejdet med strategien, hvilket forstærkes yderligere i 2016.


Mere fokus på foreninger, frivillige og organisationer

Samarbejdet på tværs mellem kommune, foreninger, organisationer og frivillige er steget markant de seneste år, som en del af kommunens strategi. I den forbindelse oplever administrationen en øget efterspørgsel efter blandt andet fundraisingkompetencer. Center for Politik og Organisation har pr. 1. januar 2016 købt adgang til fondsdatabasen fonde.dk for alle i Fredensborg Kommune. I sammenhæng med det afholdes en workshop den 7. marts for foreninger, organisationer og frivillige. Intentionen er at de mange aktive foreninger og frivillige i Fredensborg Kommune bliver dygtigere til at fundraise til de mange spændene projekter og ideer de selv har til gavn for alle.

Bevilling

Ingen konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.