Nr.40 - Nyt frikommuneforsøg 2016-2019

Sagsnr.: 16/1808

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om invitation til nyt frikommuneforsøg fremsendt til borgmesteren d. 15. januar 2016, og tage principiel beslutning om, hvorvidt Fredensborg Kommune skal ansøge om at deltage i det nye forsøg.

Sagsfremstilling og økonomi

Nyt frikommuneforsøg 2016-2019

Social- og Indenrigsministeren Karen Ellemann har d. 15. januar 2016 sendt en invitation til alle kommuner, hvor hun opfordrer kommunerne til at ansøge om at blive frikommune i perioden 2016-2019 (se bilag).


Det nye frikommuneforsøg indgår i aftalen mellem regeringen og KL om opfølgningen på aftalen om kommunernes økonomi for 2016.


Formålet med det nye frikommuneforsøg er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for generelle effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunerne.


Frikommunenetværk om fælles temaer

Det nye frikommuneforsøg organiseres i netværk af frikommuner på op til 6 kommuner, der samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Kommunerne i netværket behøver ikke gennemfører de samme forsøg. En kommune kan vælge at deltage i flere netværk.


Denne organisering har til hensigt at understøtte en fokuseret og sammenhængende forsøgsindsats på prioriterede områder. Netværkssamarbejdet har desuden til formål at fremme fælles idéudvikling og videndeling. Frikommunerne i et netværk samarbejder således om nytænkning af indsatsen og udvikling af nye forsøg. Alle kommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men deler viden og idéer.


Til inspiration peger regeringen på en række temaer:

-      Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne

-      Inddragelse af private leverandører og OPS

-      Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder

-      Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats

-      Nytænkning af integrationsområdet

-      Bedre styring af det specialiserede socialområde

-      Bedre rammer for kommunerne til at fremme vækst og udvikling i landdistrikter


Kommunerne kan også selv formulere egne temaer. Regeringens temaer er kun til inspiration og har ikke forrang.


Udvælgelse af frikommunenetværk

Regeringen udpeger inden sommerferien 2016 op til syv netværk af frikommuner.


Ved udvælgelsen vil ministeriet lægge vægt på, at kommunenetværkets idéer fremstår perspektivrige, samt at de har et højt ambitionsniveau, herunder at oplæggene til mål og indsatser er ambitiøse. Der lægges også vægt på, at kommunerne har indtænkt en proces for fælles udvikling af forsøg og gensidig læring, samt har fokus på at anvende evt. viden om, hvad der virker. Endelig vil man tilstræbe variation ift. kommunernes størrelse og geografiske placering.


Efter udvælgelse udarbejder frikommunerne ansøgninger om konkrete forsøg. Frikommunerne kan søge om fritagelse fra regler eller om et ændret regelgrundlag. Forsøg må ikke være i strid med grundloven, EU-regler, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde afgørende med borgernes retssikkerhed.


Ministeriet lægger op til, at ressortministerierne kan indgå i løbende dialog og være til rådighed i forhold til sparring og videndeling såvel som forslag til konkrete frikommuneforsøg, hvis netværkene ønsker det. Ansøgningen kan også tænkes sammen med styrings- og effektiviseringsprogrammet, som KL har søsat. KL udsender i slutningen af februar et projektkatalog, hvoraf det vil fremgå hvilke af projekterne der kunne være relevante at gennemføre som frikommuneforsøg.

 

Ansøgningsproces

Ansøgningen om frikommunestatus skal ske senest d. 1. maj 2016, mens første ansøgningsrunde til konkrete forsøg er d. 1. november 2016. Lig sidste frikommuneforsøg vil der herefter være to ansøgningsrunder om året.


I ansøgningen skal der udpeges en netværksansvarlig frikommune, som har det overordnede ansvar for netværkets fælles aktiviteter, og som kan fungere som regeringens kontakt til frikommunenetværket. Det er dog også en mulighed at aftale, at flere kommuner deler netværksansvaret, eller at netværksansvaret går på skift efter en konkret plan. Der stilles ingen formkrav til ansøgningen.


Forslag til temaer

Administrationen anser umiddelbart følgende temaer som relevante for Fredensborg Kommune:


-      Bedre styring af det specialiserede socialområde

-      Nytænkning af integrationsområdet/flygtningeindsatsen

-      Teknik-, plan- og miljøområdet


Administrationen er desuden i færd med at afsøge mulige samarbejdskommuner.


Såfremt Økonomiudvalget ønsker at ansøge om at deltage i det nye frikommuneforsøg, vil en egentlig ansøgning blive forelagt udvalget igen d. 18. april 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Elektroniske bilag

Nyt frikommuneforsøg

Indstilling

1.    At udvalget tager orienteringen til efterretning, idet Økonomiudvalget samtidig træffer principbeslutning om, at Fredensborg Kommune skal arbejde for en fortsættelse som frikommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkender administrationens indstilling med den præcisering, at det undersøges om der også er mulighed for at indlede et frikommuneforsøg med følgende temaer:


·       Bedre sammenhængende indsats på tværs af sygehuse og kommuner på ældreområdet

·       Inddrivelse af restancer